BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM ve MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARI: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ1

Kübra AÇIKGÜL, Recep ASLANER
1.655 686

Öz


Bu araştırmada, Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ) ile ilgili matematik öğretmen adaylarıyla yapılmış çalışmaları
incelemek ve bu çalışmaların genel durumunu belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla, Türkiye’de öğrenim görmekte olan
matematik öğretmen adaylarıyla yapılmış 36 çalışma incelenmiştir. Araştırma, tarama modelinde gerçekleştirilen
betimsel bir çalışmadır. Sonuçta, çalışmaların büyük çoğunluğunun 2008’den sonra yapıldığı ve Türkçe olarak
yazıldığı; çalışmalarda en fazla kullanılan yöntemin nitel yöntem, en fazla kullanılan araştırma deseninin durum
çalışması olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, gözlem ve anket en çok kullanılan veri toplama araçlarıdır. Çalışmalarda nicel
verilerin analizinde en çok kullanılan veri analiz tekniği t testi iken nitel verilerin analizinde betimsel analizdir.
Çalışmalar sınıf düzeyine göre incelendiğinde büyük bir kısmının son sınıf öğrencileriyle yapıldığı tespit edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Bilgisayar Destekli Öğretim, Matematik Öğretmen Adayı

Tam metin:

PDF

Referanslar


Argumentation and Prof, 571-580. Can, R.(2010). Cabri Geometri ile Hazırlanan Bir Ders Tasarımının Öğretmen Adaylarının

İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Gelişimine Etkisinin Enstitüsü, İstanbul. Demirel, Ö., Seferoğlu, S. S. ve Yağcı, E. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Yayıncılık. Pegem A

Ersoy M. ve Kabakçı I. (2010).İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kaygı Düzeylerinin

Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi. Cilt 1, sayı 4. Fraenkel, J. R. and Wallen , N. E. (2006). How to design and evaluate research in education (6. baskı).

McGraw- Hill International Edition. New York: Güven, B. (2008). Using dynamic geometry software to convey real-world situations into the experience of student mathematics teachers with a minimum network problem. Teaching Applications, 27(4), 24-37. classroom: the Its Mathematics and Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi (21. baskı).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karataş, İ. (2011). Experıences of Student Mathematıcs-Teachers In Computerbased

Envıronment. International Journal for Mathematics Teaching Mathematıcs Learnıng and Learning, http://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/karatas.pd adresinden 1.10.2011 tarihinde alınmıştır.

Laborde, C. (2004). New technologies as a means of observing students’ conceptions and the specific case of dynamic geometry. ICME 10 – TSG 22, Copenhagen, Denmark. making them develop:

MEB, (2011). Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı 9-12.. Sınıflar. Ankara.

Öğüt, H., A.A. Altun, Sulak, S.A., Koçer, H.E. (2004). Bilgisayar Destekli, İnternet Erişimimli İnteraktif

CD’si ile E-Eğitim. The Turkish Online Journal of Educational Eğitim Technology (TOJET), 3(1), 10: 1303-6521.

Rodriguez, F. and Gutierrez, A. (2006). Analysıs of proofs produced by unıversıty mathematıcs students, ınfluence of usıng cabrı software.. Proceedings 30th Conference of the of Mathematics Education, 4, 433-440. and the International Group for the Psychology

Tutak, T., Gün, Z. ve Emül, N. (2010). Matematik Eğitiminde İlköğretim Düzeyinde Kavramla İlgili

Çalışmaların Bir Değerlendirmesi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Yapılan Sempozyumu, 235-2

Ulutaş, F. ve Ubuz, B. (2008). Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları

İlköğretim Online, 7(3), 614-626. Arası. Wiest, L.R. (2001). The Role of Computers in Mathematics Teaching and Learning. In Took,

(Eds.) Using Information Technology in Mathematics Education, J& Handerson N. The Howarth Press. Yenilmez K. ve Ersoy M. (2008). Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya Yönelik

Tutumları. VIII. International Educational Technology Conference. 6-9May, Anadolu University, Eskişehir. Yıldırım, A. ve Şimşek, H.(2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı).Ankara: Yayınları. Seçkin

YÖK, (1998). Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi. Ankara.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.