KORO EĞİTİMİNDE YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMIN TUTUM, ÖZ-YETERLİK ALGISI VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

Zeynep KAYA
1.435 512

Öz


Bu araştırmanın amacı; bir öğrenme kuramı olarak yapılandırmacı yaklaşımın, Müzik Öğretmenliği Programı
öğrencilerinin yedi yarıyıl boyunca aldıkları “Koro” dersine yönelik tutum, öz-yeterlik algısı ve akademik başarılarında
ne ölçüde etkili olduğunu tespit etmektir. Araştırmanın yürütülmesinde kontrol gruplu öntest- sontest deneysel araştırma
modeli kullanılmıştır. Buna göre araştırmanın çalışma grubunu; İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı 2010–2011 Eğitim-Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 2.sınıf (n=30)
öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Tutum, Öz-yeterlik Algısı, Akademik Başarı Ölçeği
ve Uzman Görüşü Alma Formu kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından sekiz hafta ve haftada dört ders saati süresince,
deney grubuna (n=15) yapılandırmacı (öğrenci merkezli), kontrol grubuna (n=15) ise geleneksel (öğretmen merkezli)
koro eğitimi verilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; Yapılandırmacı Yaklaşıma dayalı koro
eğitimi verilen deney grubuyla, geleneksel yaklaşıma dayalı koro eğitimi verilen kontrol grubunun Öz-yeterlik Algısı
Ölçeği Sontest puanları arasında p<.05 anlamlılık düzeyinde deney grubu lehine farklılaşma olduğu ancak Akademik
Başarı sontest puanları arasında ve Tutum Ölçeği sontest puanları arasında (p>.05) anlamlılık düzeyinde bir farklılaşma
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır


Anahtar kelimeler


Koro Eğitimi, Yapılandırmacı Yaklaşım, Tutum, Öz-Yeterlik Algısı, Akademik Başarı

Tam metin:

PDF

Referanslar


Açıkgöz, K. Ü. (2011). Aktif Öğrenme. (Onikinci Baskı). İzmir: Biliş

Albuz, A., Akpınar, M. (2009, 23-25 Eylül). 2006 İlköğretim Müzik Dersi Programı ve Yeni Yaklaşımlar. Ondokuz

Mayıs Üniversitesi, 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu. Samsun. (s.175–183) Apaydın, M. (2001,1–3 Kasım). Koro İle Müzik Eğitiminin Toplumun Müziksel Düzeyini Geliştirmedeki Yeri ve Önemi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi I. Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu. Ankara: Sevda

Cenap And Vakfı Yayınları (s.131–139) Çevik, S. (1999). Koro Eğitimi Yönetimi ve Teknikleri. (İkinci Baskı). Ankara: Yurtrenkleri Yayınevi

Jonassen, D. H. (1991). Objectivism Versus Constructivism: Do We Need A New Philosophical Paradigm. Educational

Technology Research and Development, 39(3). (s.5–14). Koç, G., Demirel, M. (2004). Davranışçılıktan Yapılandırmacılığa: Eğitimde Yeni Bir Paradigma. Hacettepe

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, (s.174–180) Özden, Y. (2009). Öğrenme ve Öğretme (Dokuzuncu Baskı) Ankara: Pegem Akademi

Saban, A. (2000). “Öğrenme-Öğretme Süreci Yeni Teori ve Yaklaşımlar”. (Birinci Baskı) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Sabancı, A. (2009). Sınıf Yönetiminin Temelleri. Çelikten, M. (Editör). Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Sınıf

Yönetimi. (İkinci Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık (s.27–56) Savaş, B. (2010). Yapılandırmacı Öğrenme. Kaya, A. (Editör). Eğitim Psikolojisi. (Beşinci Baskı) Ankara: Pegem Akademi (s. 411–435)

Senemoğlu, N. (2010) .Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. (Onaltıncı Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Şişman, M. (2004). Öğretmenliğe Giriş. (Yedinci Baskı) Ankara: Pegem Akademi.

Uçan, A. (2001, 1–3 Kasım). İnsan, Müzik, Koro ve Koro Eğitiminin Temelleri. I. Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi

Sempozyumu Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara: Sevda Cenap And Vakfı Yayınları (s.7–56) Yiğit, N. (2001, 1–3 Kasım). Müzik Öğretiminin Koro Eğitimi İhtiyacı ve Karşılaşılan Sorunlar. I.Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara: Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları (s.95–101)

MEB (2006) İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı (http://ttkb.meb.gov.tr/program)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.