Vakıf Üniversitelerinin 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Etkinliklerinin Ölçülmesi

FERDA ESIN GÜLEL
1.351 303

Öz


Veri Zarflama analizi (VZA), aynı girdileri kullanarak aynı çıktılar üreten homojen karar verme birimleri arasındaki etkinlik değerlerini belirleyen bir analiz yöntemidir. Bu çalışmada Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin 2011-2012 eğitim öğretim yılı etkinlikleri VZA kullanılarak incelenmiş ve analiz sonuçlarına göre göreli etkin olan üniversiteler saptanmıştır.


Anahtar kelimeler


Etkinlik, Vakıf üniversiteleri, Veri zarflama analizi

Tam metin:

PDF

Referanslar


Economics of Education Review, 22(1), 89-97. DOI: 10.1016/S0272-7757(01)00068-1

Avcı Çeneli, E. ve Gülel, F. E., 2009. Veri Zarflama Analizi İle Devlet Üniversitelerinin 2007–2008 Eğitim Öğretim

Yılı Etkinliğinin Ölçülmesi. TÜİK Sempozyumu. Babacan, M., Kartal, M., Bircan H. (2007). Cumhuriyet Üniversitesi'nin Etkinliğinin Kamu Üniversiteleri ile Karşılaştırılması: Bir VZA Tekniği Uygulaması. C.U. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 97

Bal, V. (2013). Vakıf Üniversitelerinde Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Belirlenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(5).

Baysal, M. E., Alçılar, B., Çerçioğlu, H., Toklu, B. (2005). Türkiye'deki Devlet Üniversitelerinin 2004 Yılı

Performanslarının, Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Belirlenip Buna Göre 2005 Yılı Bütçe Tahsislerinin

Yapılması. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), 67-73. Beasley, J. E. (1995). Determining Teaching and Research Efficiencies. Journal of The Operational Research Society, 46(4), 441-452. DOI: 10.2307/2584592

Charnes, A., Cooper, W. W., Rhodes, E.(1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European

Journal of Operations Research, 2, 429-444. DOI: 10.1016/0377-2217(78)90138-8

Fandel, G.(2007). O.R. Applications On The Performance of Universities in North Rhine-Westphalia Germany:

Goverment’s Redistribution of Funds Judged Using DEA Efficiency Measures. European Journal of Operational Research, 176, 521-533. DOI: 10.1016/j.ejor.2005.06.043

Farrell, M.J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society (A general), 120, 253–28. DOI: 10.2307/2343100

Flegg, T.,Allen, D. O., Field, K., Thurlow, T. W. (2004). Measuring the Efficiency of British Universities: A Multi- period 1080/0904529042000258590 Analysis. Education Economics, 12(3), 231-2 DOI:

Kutlar, A. ve Babacan, A. (2008). Türkiye’deki Kamu Üniversitelerinde CCR Etkinliği-Ölçek Etkinliği Analizi:

DEA Tekniği Uygulaması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 148-172. http://kosbed.kocaeli.edu.tr/sayi15/kutlar-babacan.pdf Kutlar, A. Ve Kartal, M. (2004). Cumhuriyet Üniversitesinin Verimlilik Analizi: Fakülteler Düzeyinde Veri

Zarflama Yöntemiyle Bir Uygulama. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 49-79. http://kosbed.kocaeli.edu.tr/sayi8/kutlar.pdf Oruç, K. O., Güngör,İ., Demiral, M. F. (2009). Üniversitelerin Etkinlik Ölçümünde Bulanık Veri Zarflama Analizi Sosyal Uygulaması. http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/288 Üniversitesi Bilimler Enstitüsü Dergisi,

Özden, U. H. (2008). Veri Zarflama Analizi (VZA) İle Türkiye’deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinliğinin Ölçülmesi. İstanbul http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article/viewArticle/41 İşletme Fakültesi Dergisi, 37(2), 167-1

Tomkins, C. ve Green, R. (1988). An Experiment in The Use of Data Envelopment Analysis of Evaluating The Efficiency of UK University Departments of Accounting. Financial Accountability, 4(2), 147-164. DOI: 1111/j.1468-0408.1988.tb00296.x

Ustasüleyman, T. (2007). Veri Zarflama Analizini Kullanarak Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Etkinliğinin

Ölçümü, İktisat İşletme ve Finans, 22(259), 24-43. DOI: 10.3848/iif.2007.259.1412

Warning, S. (2004). Performance Differences in German Higher Education: Empirical Analysis of Strategic

Groups, Centre for European Economics Research, http://www.wiwi.uni-konstanz.de/forschergruppewiwi/ YÖK. (2007). Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi. http://www.yok.gov.tr/duyuru/yok_strateji_kitabi.pdf


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.