OKUL YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Önder ŞANLI, Mehmet ALTUN, Raşit KARACA
4.015 542

Öz


Bu araştırmada; okul müdürlerinin iletişim becerilerinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi incelenmiştir. Araştırmada Malatya İlinde 2014 – 2015 öğretim yılında görev yapmakta olan, farklı branşlardan 15 öğretmenin ve farklı okullardan 20 öğrencinin görüşünden faydalanılmıştır. Veri toplama aracı olarak; yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu araştırmanın amacı; öğretmenlerin ve öğrencilerin okul müdürleri ile rahat bir şekilde iletişim kurup kuramadığı, okul müdürlerinin öğretmen ve öğrenci ilişkilerinde kullandığı dilin niteliği, okul müdürlerinin iletişim becerilerine sahip olup olmadıkları, öğretmen ve öğrencilerin iletişim için okul müdürlerinden beklentileri ve bu beklentilerin hangi oranda karşılanıp karşılanmadığı gibi konularda öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşleri ışığında değerlendirilmeler yapmaktır. Araştırmada nitel veri desenlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucu olarak; okul müdürlerinin öğretmenlerin bir kısmı ile rahat bir şekilde iletişim kurabildikleri fakat önemli bir kısmı ile de yeterince iletişim içinde olmadıkları görülmektedir. Öğrenciler cehdinde ise öğrencilerin çok büyük kısmının okul müdürleri ile yeterli iletişim kuramadıkları ve okul müdürlerinden istifade edemedikleri görülmektedir. Okul müdürlerinin yeterli iletişim becerilerine sahip olup olmadıkları konusunda ise görüşmeye katılan tüm öğretmenlerin ve öğrencilerin ortak görüşleri olarak okul müdürlerinin, etkili bir iletişim becerisine sahip olmadıkları da araştırmanın diğer önemli sonuçları arasında yer almaktadır.


Anahtar kelimeler


okul müdürleri, iletişim becerileri, yönetim

Tam metin:

PDF

Referanslar


Açıkalın, A.(1995). Toplumsal Kurumsal ve Teknik Yönleriyle Okul Yöneticiliği. Ankara: Pegem A. Yayıncılık.

Bolat, S. (1990). Yüksek Öğretimde Öğretim Elemanı, Öğrenci İletişimi. YayımlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Budak, G. & Budak, G. (2004). İşletme yönetimi. Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş, 5. Baskı, Ġzmir: BarıĢ Yayınları Fakülteler Kitabevi.

Bursalıoğlu, Z. (2010). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Bursalıoğlu, Z. (1999). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, (11. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Büyüköztürk ġ., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, ġ., Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (13. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Callan, V. J. (1993). Subordinate-Manager Communication In Different Sex Dyads: Consequences For Job Satisfaction. Journal of Occupational & Organizational Psychology. 66–1: 13–28.

Cüceloğlu, D. (1994). Yeniden İnsan İnsana. (8. Baskı). Ġstanbul: Remzi Kitabevi.

Corbin J., & Strauss A. (2008). Basics Of Qualitative Research, Techniques And Procedures For Developing Grounded Theory (3rd ed.). Los Angeles: Sage.

Creswell J. W. (2013). Qualitative Inquiry & Resaerch Design: Choosing Among Five Approaches (Third edition). New York: Sage.

Çelik, Ç. (2007). İlköğretim Okulu Müdürlerinin İletişim Becerileri İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki (Gaziantep İli Merkez İlçeleri örneği). YayımlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Çelikkaya, H. (1998). Fonksiyonel Eğitim Sosyolojisi. (2. Baskı). Ġstanbul: Alfa BasımYayım Dağıtım.

Çınkır, ġ. (2004). Okulda Etkili Öğretmen-Öğrenci ĠliĢkisinin Yönetimi. Milli Eğitim Dergisi, 161.

Çubukçu, Z. ve Döndar, Ġ. (2003). Okul Yöneticilerinin ĠletiĢim Becerilerine ĠliĢkin Öğretmen Algı ve Beklentileri, Milli Eğitim Dergisi, 157, 261-269.

DemirtaĢ, M. (2010). Örgütsel ĠletiĢim Verimlilik ve Etkinliğinde Yararlanılan ĠletiĢim Araçları ve Halkla ĠliĢkiler Filmleri Örneği. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 28 (1), 411- 444.

Eroğlu, E. ve Sunel, G. (2004). Yöneticilerin ĠletiĢim Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Penguen Gıda ĠĢletmesinde Bir Uygulama. Review of Social, Economic and Business Studies, 3(4), 178-203.

Ersoy, S. (2006). İlköğretim Okullarında Yönetici Ve Öğretmenler Arasındaki İletişim Sorunları (Van İli örneği). YayımlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Geddes, D. S. (1995). Keys To Communication: A Handbook For School Success. California:Corwin Press, Inc.

Gizir, S. (2007). Üniversitelerde Örgüt Kültürü ve Örgüt-Ġçi ĠletiĢim Üzerine Bir Derleme ÇalıĢması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 50, 247 - 268.

Gökkaya, S. (2009). Okul Müdürlerinin İletişim Becerilerinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi. YayımlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Ġstanbul.

Gürgen, H. (1997). Örgütlerde İletişim Kalitesi. Ġstanbul: Der Yayınları.

Hargie, O. (2011). Skilled Interpersonal Communication: Research, Theory And Practice. Theory and Practice (5thed.). Hove, East Sussex: Routledge.

Karagöz, Y., Kösterelioğlu, Ġ. (2008). ĠletiĢim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Analizi Metodu ile GeliĢtirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 81-98.

Karasar N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.

Kaya, Y. K. (1999) Eğitim Yönetimi: Kuram ve Türkiye’deki Uygulama. (7. Baskı). Ankara: Bilgi Yayıncılık.

Korkut, F. (2005). YetiĢkinlere Yönelik ĠletiĢim Becerileri Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 143-149.

Pradhan, N. Cropra, N. (2008). Communication Skills For Educational Managers. Book Enclave, India.

Önsal, A. (2012). Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri ile Okul Kültürü Arasındaki İlişki. YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul.

Özer, K. (1995). İletişimsizlik Becerisi. Ġstanbul: Varlık Yayınları.

ÖztaĢ, R. (2001). Sınıf Öğretmenlerinin İletişim Yeterlilikleri. YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Robbins, S. P. (2003). Essentials Of Organizational Behavior (Seventh Edition). New Jersey: Prentice Hall.

Reobuck, C. (2000). Etkili İletişim. (Çev: A. C. Akkoyunlu). Ġstanbul: Doğan Kitapçılık.

Stewart, C., Martin, K. & Tyrone, P. (2005). Managing And Organization. SAGE Publication.

ġen, Ġ. (2007). İlköğretim Okullarında Yöneticilerin Öğretmenlerle İletişiminde Yaşanan Sorunlar. YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Ġstanbul. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veritabanından 02 Mart 2011 tarihinde edinilmiĢtir.

ġimĢek H. Ve Yıldırım A. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

ġimĢek, Y. (2003). Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri İle Okul Kültürü Arasındaki İlişki.YayımlanmıĢ Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, EskiĢehir.

Taymaz, H. (2000). Okul Yönetimi. (5.Baskı). Ankara: Pegem A. Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve ġimĢek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.