KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA (KPSS) HAZIRLANAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ UMUTSUZLUK VE SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ

Mustafa KILIÇ, Birsen ŞAHAN YILMAZ
1.655 585

Öz


Çalışmak, ekonomik kazanç sağlamanın yanı sıra bireyin hayatını anlamlandırmasını ve yaşam doyumunu artırmasını sağlamaktadır. Bir işe sahip olamama birçok psikolojik sorunu beraberinde getirmektedir. İşsiz kalma süresinin uzaması ile birlikte psikolojik sorunlar artmakta ve bireylerin kendilerine olan güvenleri azalmaktadır. Yaşanan ekonomik sıkıntıların yanı sıra aile ya da yakın bireylerden alınacak desteğin azalması ile bireyin yaşadığı olumsuz duygular daha da artabilmektedir. Bu çalışmada özel bir eğitim kurumunda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na hazırlanan öğretmen adaylarının umutsuzluk ve sosyal destek düzeyleri bazı değişkenler açısından ele alınmıştır. Araştırmada, katılımcıların umutsuzluk düzeylerini belirlemek amacıyla Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) ve sosyal destek düzeylerini belirleyebilmek amacıyla da Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) kullanılmıştır. Araştırma örneklemini, öğretmen adaylarını KPSS’ye hazırlayan özel bir dershanede eğitim almakta olan 156 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri Kruskal Wallis-H ve Mann Whitney U testleri ile analiz edilmiştir. BUÖ toplam puanı ve alt ölçekleri ile ÇBASDÖ toplam puanı ve alt ölçekleri arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. Katılımcıların cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre sosyal destek düzeyleri arasında anlamlı farklılık elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının yaşları arttıkça umutsuzluk düzeyleri artmaktadır. Sınava giriş sayısı arttıkça umutsuzluk ve sosyal destek düzeyleri farklılık göstermektedir. Var olan durum ve sorunlara psikolojik danışma ile farklı bakış açıları kazandırılması sağlanabilir.


Anahtar kelimeler


Kamu Personeli Seçme Sınavı, umutsuzluk, sosyal destek, öğretmen adayı

Tam metin:

PDF

Referanslar


Arslantaş, H., Adana, F., Kaya, F. Ve Turan, D. (2010). Yatan Hastalarda Umutsuzluk ve Sosyal Destek Düzeyi ve Bunları Etkileyen Faktörler. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 18(2), 87-97.

Beedie, A. ve Kennedy, P. (2002). Quality of Social Support Predicts Hopelessness and Depression Post Spinal Cord Injury. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 9 (3), 227-234.

Biçer, S. ve Bayat, M. (2012).Diyaliz Tedavisi Alan Bireylerin Umut-Umutsuzluk ve Sosyal Destek Düzeyleri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 7(19), 1-21.

Boolton, W. ve Oatley, K. (1987). A Longitudinal Study of Social Support and Depression in Unemployed Men. Psychological Medicine, 17,453-460.

Ceyhan, A. A. (2004). Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 91-101.

Ceyhan, A. A. (2005). Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 30(137), 63-73.

Coventry, W. L., Gillespie, N. A., Heath, A. C. ve Martin, N. G. (2004). Perceived social support in a large community sample Age and sex differences. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 39, 625–636.

Cumsille, P.E., ve Epstein, N.(1994). Family cohesion, family adaptability, social support, and adolescent depression symptoms in outpatient clinic families. Journal of Family Psychology, 8(2), 202-214.

Darity, W. ve Goldsmith, A. H. (1993). Unemployment, Social Psychology, and Unemployment Hysteresis, Journal of Post Keynesian Economics, 16 (1), 55-71.

Dereli, F. ve Kabataş, S. (2009). Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin İş Bulma Endişeleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi, 26, 31-36.

Dilbaz, N. ve Seber, G. (1993). Umutsuzluk Kavramı: Depresyon ve İntiharda Önemi. Kriz Dergisi, 1 (3), 134-138.

Durak, A. ve Palabıyıkoğlu, R. (1994). Beck Umutsuzluk Ölçeği Geçerlilik Çalışması. Kriz Dergisi, 2, 311-319.

Eker, D. ve Arkar, H. (1995). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 10 (34), 45-55.

Gamze öğretmen, bu anketten 6 gün sonra canına kıydı. (2014, Şubat 28). Radikal Gazetesi [Ulusal baskı].

Genç öğretmen av tüfeğiyle intihar etti. (2014, Aralık 19). Milliyet Gazetesi [Ulusal baskı].

Girgin, G. (2009). Evaluatıon Of The Factors Affectıng Lonelıness And Hopelessness Among Unıversity Students In Turkey. Socıal Behavior And Personality, 37 (6), 811-818.

Goldsmith, A., Veum, J. R. ve Darity, W. (1997). Unemployment, Joblessness, Psychological Well-Being and Self-Esteem: Theory and Evidence, Journal of Socio-Economics, 26 (2), 133-158.

Graetz, B. (1993). Health Consequences of Employment and Unemployment: Longitudinal Evidence For Young Men and Women. Social Science and Medicine, 36, 715-724.

Kağıtçıbaşı, Ç. (1986). Status of Women in Turkey: Cross-Cultural Perspectives. International Journal Of Middle East Studies, 18(4), 485-499.

Kırımoğlu, H. (2010). Türkiye’deki Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Son Sınıf Öğrencilerinin İstihdam Sorunu Açısından Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (1), 37-46.

Lakey, B. ve Cassady, P. (1990). Cognitive processes in perceived social support. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 337–343.

Mazza, J. J. ve Reynolds, W. M. (1998). A Longitudinal Investigation of Depression, Hopelessness, Social Support, and Major and Minor Life Events and Their Relation to Suicidal Ideation in Adolescents. Suicide and Life-Threatening Behavior, 28 (4), 358-374.

Öğretmenin işsizlik intiharı (2010, Temmuz 14). Vatan Yaşam [Ulusal baskı].

Panzarella, C., Alloy, L. B. ve Whitehouse, W. G. (2006). Expanded Hopelessness Theory of Depression:On the Mechanisms by which Social Support Protects Against Depression, Cognitive Theraphy Research, 30, 307–333.

Pompili M, Innamorati M, Vittorio CD, Baratta S, Masotti V, Badaracco A, Wong P, Lester D,. Yip P, Girardi P, Amore M. (2014). Unemployment as a Risk Factor for Completed Suicide: A Psychological Autopsy Study, Archives of Suicide Research, 18, 181–192.

Ross, L. T., Lutz, C. J. ve Lakey, B. (1999). Perceived social support and attributions for failed support. Personality and Social Psychology Bulletin, 25, 896–909.

Rowley, K. M. ve Feather, N. T. (1987). The impact of unemployment in relation to age and length of unemployment. Journal of Occupational Psychology, 60, 323-332.

Savi-Çakar, F. Ve Karataş, Z. (2012). Ergenlerin Benlik Saygısı, Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2397-2412.

Seber, G. (1991). Beck Umutsuzluk Ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği üzerine bir çalışma, Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı Doçentlik Tezi, Eskişehir.

Şahin, A. (2002). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. İlahiyat Dergisi, 13, 143-157.

Şahin, C. (2009). Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeyleri. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 271 -286.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Tam, C. L. ve Lim, S. G. (2009). Perceived social support, coping capability and gender differences among young adults. Sunway Academic Journal, 6, 75-88.

Uz-Baş, A. Kabasakal, Z. (2013). Öğretmen adaylarında umutsuzluk ve algılanan sosyal destek. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 19-26.

Yüksel, İ. (2003). İşsizliğin Psiko-Sosyal Sonuçlarının İncelenmesi (Ankara Örneği), C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4 (2), 21-38.

Zimet, G.D., Dahlem, N.W., Zimet, S.G. ve Farley, G.K. (1988). The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Journal of Personality Assessment, 52, 30-41.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.