OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİ

Duygu YEŞİL, Ali KIŞ
3.245 887

Öz


Örgütsel eylemlerin amaçlara uygunluğunun saptanması ve geliştirilmesi süreci olarak tanımlanan denetim bir örgüt için yaşamsal önemdedir. Bu araştırmada, okul müdürlerinin okullardaki ders denetim görevine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseninin kullanıldığı bu araştırma, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Amaçlı örneklem yöntemlerinden kartopu örneklemesiyle belirlenen 52 öğretmenle görüşmeler yapılmış ve verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, müdür tarafından yapılan ders denetimlerinin çoğunlukla dönemde 1 kez yapıldığı, ders denetimi yapmadan önce müdürlerin çoğunluğunun denetim yapacağını öğretmene haber verdiği ve ders denetiminde en çok dikkat edilen şeyin dersin sunumu olduğu görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin ders denetimlerinin kendilerine katkısının olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. Ders denetimlerinin en fazla katkısının ise öğretmenlerin eksiklerini görmesi yönünde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Okul müdürü, ders denetimi, teftiş, okul denetimi

Tam metin:

PDF

Referanslar


Enstitüsü, Ankara. Taymaz, A. H. (2002). Eğitim sisteminde teftiş. (5.baskı). Ankara: Pegem Akademi.

TDK (2015). Türk Dil Kurumu. http://www.tdk.gov.tr/ Erişim tarihi 25.08.2015

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, K. (2009). Supervision Duty of School Principals. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 10 (1) 19-35


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.