Analyses of Approaches of Academicians to Bibliographic Management Software (I.U. Faculty of Forestry Case)

Hasan Tezcan Yıldırım, Osman Yalçın Yılmaz
1.249 522

Abstract


Abstract

Academicians save cited references in numerical domain when they write a manuscript but they have difficulties if they want to have reassessed to this publications. Some software has been developed for solving these problems. Objective of this study was to determine usage and requirement of this software by academicians. For this aim, a survey was prepared for the academicians of Istanbul University, Faculty of Forestry that composes the whole population of research, was personally applied. The survey was conducted on 92 people consisting of 17 professors, 10 associate professors, 27 assistant professors, 36 research assistants, and 2 lecturers. Data were analyzed by using one way ANOVA. Results showed that academicians have desire to use bibliographic management software if provided. Additionally, the software characteristics including its price and simple use technique will be effective factors in the preference of resource management software type and models.

 Keywords: Bibliographic management software, ANOVA, academician, Forestry Faculty, forest education

 

 Akademisyenlerin Kaynak Yönetim Yazılımlarına Yönelik Tutum Analizleri (İ.Ü. Orman Fakültesi Örneği)

 

Özet

 Günümüzde akademisyenler makale, bildiri vb yazım aşamasında, bulunan kaynakları sayısal ortamda depolamaktadır. Ancak depolanan bu kaynaklara tekrar ulaşmada sorunlar yaşanmaktadır. Çalışmanın amacı, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi özelinde akademisyenlere, bulunan kaynakları sistemli bir şekilde saklama, kaynak üzerinde not alabilme ve tekrar kaynağa ulaşmada kolaylık sağlayan kaynak yönetim yazılımlarını kullanabilmelerine ilişkin öneriler sunmaktır. Bu amaçla uygulanan anket çalışması, 17 Profesör, 10 Doçent, 27 Yardımcı Doçent ve 36 Araştırma Görevlisi ile 2 Öğretim görevlisine uygulanmıştır. Çalışma kapsamında yapılan analizlerde Tek Yönlü ANOVA testi ve frekans dağılımı kullanılmıştır. Bulgular, akademisyenlerin, kaynak yönetim yazılımlarına olumlu baktıklarını ve ihtiyaç duyduklarını göstermiştir. Ayrıca yazılımların özelliklerinin önemli olduğu, bu özellikler içerisinde ise kolay kullanım ve fiyat özelliklerinin yazılım seçimlerinde etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kaynak yönetim yazılımları, ANOVA, akademisyen, Orman Fakültesi, ormancılık eğitimi


Full Text:

PDF
Creative Commons License
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University) by İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Based on a work at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jffiu.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jffiu.