Examination of the implementations of taking out of forest boundaries in Istanbul in terms of forestry policy

Murat Köse
751

Abstract


Examination of the implementations of taking out of forest boundaries in Istanbul in terms of forestry policy

Abstract: Protection and development of forests , protection of forest villagers are among the primary aims of the national forestry policy. In order to realize these aims in terms of forestry policy, forestry policy instruments are determined in the form of legal regulations related to forestry, forest ownership, public relations. In this context, main aims of this study are as follows: (1) to analyse the cadastral works carried out on processes of taking out of forest boundary from technical aspect, (2) to inspect the compliance of these works with the purposes foreseen in terms of legislation, (3) to determine problems on these works from the point of view of cadastre teams, forest administrations and forest villagers and (4) to discuss the results that may arise from the implementations of taking out of forest boundaries in terms of forestry of our country. Within the framework of these purposes, the city of Istanbul has been selected as the area of study. However, as it will not be possible to handle and evaluate all areas taken out of forest boundaries in Istanbul, in terms of time and workableness, it has been deemed appropriate to select a sample area on a local scale. In Istanbul City, Şile District, the villages of Ahmetli, İmrendere, Karamendere, Korucuköy and Ovacık were selected as sample areas in terms of 2/B implementations. All of parcels on the sample areas selected in the field of study were included in the study. As a result of the study, when different 2/B implementations with Laws numbered 1744, 2896 and 3302 were evaluated with the implementations of the final and definite Law numbered 5831, it was determined that significant technical errors occurred during the placement of boundary stones on the area of study and plotting on the map, some of the lands, which were made subject of implementations, did not lost their forest characteristics in technical and scientifical terms and did not comply with the criteria provided in the relevant legislation. It was understood that a significant part of the areas subject to 2/B were already non-forest private-registered lands with owners, these lands that were being used as farm land even at the time when the forest cadastre was made and even these private registered lands were taken into the forest restriction boundaries and as no objection was made within the given time, this situation became definite. It has been determined that such places are being taken out of forest boundaries with 2/B implementation and the improper transactions are being corrected in this way.

Keywords: Forest Cadastre, 2/B implementations, law-maker, object of study and forest policy

İstanbul’da orman sınırları dışına çıkarma uygulamalarının ormancılık politikası yönünden irdelenmesi

Özet: Ormanların korunması ve geliştirilmesi, orman köylülerinin korunması ulusal ormancılık politikasının öncelikli amaçları arasındadır. Ormancılık politikası açısından bu amaçları gerçekleştirebilmek için, ormancılık politikası araçları; ormancılıkla ilgili yasal düzenlemeler, orman mülkiyeti ve halkla ilişkiler şeklinde belirlenmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın başlıca amaçları; (1) Orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine yönelik olarak gerçekleştirilen kadastro çalışmalarını teknik yönden analiz etmek, (2) Bu çalışmaların mevzuat bakımından öngörülen amaçlara uygunluğunu denetlemek, (3) Kadastro ekipleri, orman idareleri ve orman köylülerinin bakışıyla bu çalışmalara yönelik sorunları belirlemek ve (4) Orman sınırları dışına çıkarma uygulamalarının ülkemiz ormancılığı açısından doğurabileceği sonuçları tartışmaktır. Bu amaçlar çerçevesinde İstanbul İli araştırma alanı olarak seçilmiştir. Ancak zaman ve çalışabilirlik açısından İstanbul’daki bütün orman sınırları dışına çıkarılan alanların tek tek ele alınıp değerlendirilmesi olanaklı olamayacağından, yöresel ölçekte bir örnek alanın seçilmesi uygun görülmüştür. İstanbul İli Şile İlçesi’nde Ahmetli, İmrendere, Karamendere, Korucuköy ve Ovacık Köyleri 2/B uygulamaları açısından örnek alanlar olarak seçilmiştir. Araştırma alanında seçilen örnek alanlarda parsellerin tamamı çalışmaya konu edilmiştir. Araştırma sonucunda 1744, 2896 ve 3302 Sayılı Yasalarla değişik 2B uygulamalarının, son yapılan ve kesin olan 5831 Sayılı Yasa uygulamalarıyla değerlendirildiğinde; araştırma alanında sınır taşlarının araziye tesisi ve haritaya tersimi sırasında önemli teknik hataların oluştuğu, uygulamalara konu edilen arazilerin bir kısmının bilim ve fen bakımından orman niteliklerini kaybetmedikleri ve ilgili mevzuatta öngörülen ölçütlere uymadığı belirlenmiştir. 2/B’ ye konu olmuş sahaların önemli bir kısmı ise; eskiden beri sahipli olan orman dışı tapulu araziler olduğu, orman kadastrosunun yapıldığı yıllarda bile tarım arazisi olarak kullanılan, hatta tapulu olan bu arazilerin orman tahdit sınırları içine alınmış ve süresi içinde itiraz edilmediğinden dolayı kesinleşmiş olduğu anlaşılmıştır. Böyle yerler 2/B Madde uygulaması ile orman sınırları dışına çıkarılarak, eski tahditte yapılmış olan hatalı işlemlerin bu şekilde düzeltilmekte olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Orman Kadastrosu, 2/B uygulamaları, kanun koyucu, araştırma objesi, ormancılık politikas

Received (Geliş): 04.04.2016 - Revised (Düzeltme): 25.05.2016 -   Accepted (Kabul): 29.06.2016

Cite (Atıf): Kose, M., 2017. Examination of the implementations of taking out of forest boundaries in Istanbul in terms of forestry policy. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 67(2): xxx-xxx. DOI: 10.17099/jffiu.xxxxx
References


Ayaz, H., 2010, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Türkiye’de Orman Mülkiyetinde Tarihi Süreç ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları, Cilt: I Sayfa: 189-198

DİE., 2012, Adrese Dalı Nüfus Sistemi Verileri, Devlet İstatistik Enstitüsü Kayıtları, www.tüik.gov.tr,

Ziyaret Tarihi: 02.11.2012.

Gençay, G., 2012, Orman Kadastrosunun Güncel Sorunları Üzerinde Hukuksal İncelemeler, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Çevre ve Ormancılık Hukuku Programı, Doktora Tezi.

Gümüş, C., 2000, K.T.Ü. Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yayın no:62, Trabzon.

Güneş, Y., 2004, Orman Kadastrosunda 2/B Tartışması, İstanbul, s.1-2-4-9-10-38-54, http://www.ahmetyum.av.tr/yayin.php, ziyaret tarihi: 11.12.2011.

İ.O.B.M., 2012, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro Mülkiyet Şube Müdürlüğü ve Bahçeköy, Çatalca, İstanbul, Kanlıca, Şile Orman İşletme Müdürlükleri Kadastro Dosyaları, Dosyaların Taranması Yoluyla Veri Üretme.

İstanbul Üniversitesi, 2009, Ormanların ve Orman Dışına Çıkarılan Alanların Kadastrosu Konusunda 5831 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirilmesi Hakkında Rapor, http://www.orman.istanbul.edu.tr/sites/default/files/Fakulte_Gorus.pdf, ziyaret tarihi: 10.11.2011.

İTO, 2001, İstanbul’da Kaçak Yapılaşmanın Nedenleri, İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kasım 2001, İstanbul, s.154+75

Kızılay, E., 1991, 6831 Sayılı Orman Kanunu ve Orman Suçlarının Takibi, OGM Yayınları, Ankara.

OGM, 2011, Orman Genel Müdürlüğü Kadastro Daire Başkanlığı Kayıtları, Kayıt Taranması Yoluyla Veri Türetme, http://kadastro.ogm.gov.tr/, Ziyaret Tarihi: 02.11.2012.

O.M.O.D., 2009, Anayasa ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında, 5831 Sayılı Kanunla Getirilen Düzenlemeler ve 2/B Konusunda Orman Mühendisleri Odasının Görüşlerine İlişkin Rapor, Orman Mühendisliği Odası Dergisi, Sayı: 1-2-3 Ocak- Şubat- Mart 2009.

Özdemir, A., 2008, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Orman Kadastro Çalışmaları ve Bu Çalışmalardan Kaynaklanan Davaların Ormancılık Politikası Yönünden Değerlendirilmesi, Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

R.G., 2001, Resmi Gazete, 18.07.2001, S. 24466.

Sencer, M., 1989, Toplum Bilimlerinde Yöntem, Befa Basım Yayım Dağıtım AŞ. Yayın No: 175, Genel Dizi:22, 3.Baskı, İstanbul, 975-486-034-3.

Ş.K.M. Kayıtları, 1959a, Şile Kadastro Müdürlüğü, Ahmetli Köyü, Arazi Kadastro Dosyası.

Ş.K.M. Kayıtları, 1959b, Şile Kadastro Müdürlüğü, İmrendere Köyü, Arazi Kadastro Dosyası.

Ş.K.M. Kayıtları, 1964, Şile Kadastro Müdürlüğü, Karamandere Köyü, Arazi Kadastro Dosyası.

Ş.O.İ.M. Kayıtları, 1939a, Şile Orman İşletme Müdürlüğü, Ahmetli Köyü, 3116 Sayılı Kanun Uygulaması Kadastro Dosyası.

Ş.O.İ.M. Kayıtları, 1939b, Şile Orman İşletme Müdürlüğü, İmrendere Köyü, 3116 Sayılı Kanun Uygulaması Kadastro Dosyası.

Ş.O.İ.M. Kayıtları, 1939c, Şile Orman İşletme Müdürlüğü, Karamandere Köyü, 3116 Sayılı Kanun Uygulaması Kadastro Dosyası.

Ş.O.İ.M. Kayıtları, 1939d, Şile Orman İşletme Müdürlüğü, Korucuköy Köyü, 3116 Sayılı Kanun Uygulaması Kadastro Dosyası.

Ş.O.İ.M. Kayıtları, 1939e, Şile Orman İşletme Müdürlüğü, Ovacık Köyü, 3116 Sayılı Kanun Uygulaması Kadastro Dosyası.

Ş.O.İ.M. Kayıtları, 1987a, Şile Orman İşletme Müdürlüğü, Korucuköy Köyü, 6831 Sayılı Kanunun 3302 Sayılı Kanunla Değişik 2/B Uygulama Dosyası.

Ş.O.İ.M. Kayıtları, 1989, Şile Orman İşletme Müdürlüğü, Ahmetli Köyü, 6831 Sayılı Kanunun 3302 Sayılı Kanunla Değişik 2/B Uygulama Dosyası.

Ş.O.İ.M. Kayıtları, 1992a, Şile Orman İşletme Müdürlüğü, İmrendere Köyü, 6831 Sayılı Kanunun 3302 Sayılı Kanunla Değişik 2/B Uygulama Dosyası.

Ş.O.İ.M. Kayıtları, 1992b, Şile Orman İşletme Müdürlüğü, Karamandere Köyü, 6831 Sayılı Kanunun 3302 Sayılı Kanunla Değişik 2/B Uygulama Dosyası.

Ş.O.İ.M. Kayıtları, 1992c, Şile Orman İşletme Müdürlüğü, Ovacık Köyü, 6831 Sayılı Kanunun 3302 Sayılı Kanunla Değişik 2/B Uygulama Dosyası.

Ş.O.İ.M. Kayıtları, 2010a, Şile Orman İşletme Müdürlüğü, Ahmetli Köyü, 5831 Sayılı Kanun Uygulaması Kadastro Dosyası.

Ş.O.İ.M. Kayıtları, 2010b, Şile Orman İşletme Müdürlüğü, İmrendere Köyü, 5831 Sayılı Kanun Uygulaması Kadastro Dosyası.

Ş.O.İ.M. Kayıtları, 2010c, Şile Orman İşletme Müdürlüğü, Karamandere Köyü, 5831 Sayılı Kanun Uygulaması Kadastro Dosyası

Ş.O.İ.M. Kayıtları, 2010d, Şile Orman İşletme Müdürlüğü, Korucuköy Köyü, 5831 Sayılı Kanun Uygulaması Kadastro Dosyası

Ş.O.İ.M. Kayıtları, 2010e, Şile Orman İşletme Müdürlüğü, Ovacık Köyü, 5831 Sayılı Kanun Uygulaması Kadastro Dosyası

Ulukut, B., 1963, Türk Orman Hukuku, İstanbul, s.12-56.

Usluoğlu, H., 1987, Orman Kanunun 3302 Sayılı Kanunla Değişen 2. Maddesinin Düşündürdükleri, YD., C. 13, s. 343-344.

Ünal, M., 2003, Orman Hukuku, Ankara, s.76-97-109-110-117-118.

Yıldırım, H.T., 2005, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde Ormancılık Politikası Yönünden Ağaçlandırma Sorunları ve Çözüm Yolları, İÜ Orman Fakültesi Dergisi, 55 (2).

Yılmaz, T., 1992, 6831 Sayılı Orman Kanunu 2. Maddesi Uygulamasının Orman Kadastro Çalışmalarına Etkileri, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Orman Ekonomisi Programı, Yüksek Lisans Tezi.
Creative Commons License
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University) by İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Based on a work at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jffiu.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jffiu.