Yeni İpek Yolu Stratejileri Ve Trans-Avrasya Güvenlik Sistemleri

Ergin AYAN
957 133

Öz


İpek yolu günümüzde, eski tarihî ve klasik tanımından çok daha geniş alanları kapsamaktadır. İpek Yolu’nun günümüzde ve gelecekteki ufku hakkında yapılan ve yapılacak araştırmaların, esasen bu konuyla ilgili stratejilerin anlaşılması bakımından büyük katkılar sağlayacağı bir gerçektir. İpek Yolu daha geniş stratejik alanlara yayılabildiği ölçüde değer kazanmaktadır. Görülmektedir ki Yeni İpek Yolu literatürünün önemli bir kısmı, askerî ve siyasî hedefler arz etmektedir. Bu hedefler arasında bulunan Güney Kafkasya ve Türkistan ülkeleri ile Batı arasında güçlü politik, ekonomik ve güvenlik bağlarının geliştirilmesi, bu bölgede güney, kuzey ve doğudan gelecek politik ve ekonomik baskılara karşı son derece hassas olan istikrarı teşvik edecektir. Bunları tecrübe etme girişimleri ise genel olarak, insanî ve övgüye layık görülmektedir. Bu çerçevede Batı Avrupa’yı Türkistan’a ve oradan da Uzak Doğu’ya bağlayan bir enerji ve nakil koridoru ağının oluşturulması tasarlanıyor. Bu makalenin konusu bir “Trans-Avrasya Güvenlik Sistemi” olarak tanımlanan İpek Yolu stratejilerinin içerik ve kapsamını ortaya koymaktır.

Tam metin:

PDF


Referanslar


ALVIN CHENG-HIN LIM, “China And The Eurasian Economic Union: Prospects For Silk Road Economic Belt-Analysis”, Eurasia Review A Journal of Analysis And News. www.eurasiareview.com/14052015-china-and-t., Erişim Tarihi 10. 03. 2016.

AMANOV, Ş., ABD’nin Orta Asya Politikaları, Gökkubbe Yayınları, İstanbul 2007.

Avrupa Dış İlişkiler Servisi, “The European Union in a Changing Global Environment”, http://eeas.europa.eu/docs/strategic_review/eu-strategic-review_strategic_review_en.pdf., Erişim tarihi: 25 Mart 2016.

AYAN, E., “İkinci İpekyolu ve Karadeniz Ticareti Stratejisi: Kuramsal Analiz”, Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara 2013.

AYAN, E., “Avrasya’da Değişen Dengeler Üzerinde Oynanan Küresel Oyunlar”, ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2010, Sayı 1, s. 37-54.

BAKIRCI, M., “Coğrafi Açıdan Anadolu’nun Tarihi Ulaşım Ağı ve İpek Yolu”, Avrasya Etüdleri İpek Yolu Özel Sayısı, Hangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti., Ankara 2014/1.

BAŞYURT, E., “Hindistan, İpekyolu’nu arıyor”, Aksiyon, 1997.

BRZEZINSKI, Z., Büyük Satranç Tahtası: Amerika’nın Küresel Üstünlüğü ve Bunun Stratejik Gereklilikleri, Çev. Y. Türedi, İnkılâp Yayınevi, İstanbul 2005.

China.org.cn, 1 November 2013.

CHOSSUDOVSKY, M., America’s War on Terrorism, Global Research, Quebec 2005.

CHOSSUDOVSKY, M., “Avrasya Koridoru: Boru Hattı Jeopolitiği ve Yeni Soğuk Savaş”, http://www.koxuz.org/anasayfa/node/1921., Erişim Tarihi 15.03.2016.

ÇAĞRI, E., “ABD’nin Orta Asya Politikaları ve 11 Eylül’ün Etkileri”, Uluslararası İlişkiler, Güz 2007, Cilt 1, Sayı 3, s. 123-149.

ÇÖRTEN, B., Güncel Karadeniz Jeopolitiği, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2009.

DİRİL, Y., “Japonya’nın Orta Asya Politikaları”, II. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi Kongre Kitabı, Kocaeli Üniversitesi Yayını, Kocaeli 2009.

Dünya Bülteni Araştırma Masası, 1-18.

EKİNCİ, M. B., “The Silk Roads From Past to the Future and Their Interactions With the Foreign Trade of Turkey”, Avrasya Etüdleri İpek Yolu Özel Sayısı, Hangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti., Ankara 2014/1.

ELMA, F., “Küreselleşme Sürecinde Güney Kafkasya Demokrasi, Güvenlik Ve İşbirliği Sorunu”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2/6, Kış 2009.

ERCAN, N., Enerji, 15 Mart 2016.

ERŞAN, Y., “Güney Çin Denizi’nde Çatışan Çıkarlar ve Yükselen Tansiyon”, Analist, www.analistdergisi.com/bolge-analizleri/asya-pasifik, Aralık 2015, Erişim tarihi 17 Mart 2016.

ERYİĞİT, M., “Güney Çin Denizinde Sınır Anlaşmazlıkları ve ABD-ÇHC İlişkileri’ne Etkileri”, DÜBAM, www.dunyabulteni.net., 2016, Erişim Tarihi 04.04.2016.

FU-SHENG, T., “US Deployments Heralding Arms Race With China and Russia”, http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20150614000067&cid=1703., 14 June 2015, Erişim Tarihi 15.03.2016.

GÜNAY, B., “A Quest in Central Asia: “Social Genes” and New Political Models”, II. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi Kongre Kitabı, Kocaeli Üniversitesi Yayını, Kocaeli 2009.

http://www.emo.org.tr/ekler/3db9614f393be41_ek.pdf?dergi=535.

KALAN, E., “XIII-XIV. Yüzyıllarda Kuzey İpek Yolu ve Altın Orda Hanları’nın Ticaret Politikaları”, Avrasya Etüdleri İpek Yolu Özel Sayısı, Hangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti., Ankara 2014/1.

KALAYCI, İ., “Deniz Ticareti ve Küresel Mali Kriz: İpek Yolu’nda Türkiye İçin Yeni Stratejiler”, Avrasya Etüdleri İpek Yolu Özel Sayısı, Hangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti., Ankara 2014/1.

KASIM, K., “Güney Çin Denizi Sorununa Tayvan’ın Bakışı”, Analist, www.analistdergisi.com/bolge-analizleri/asya-pasifik, Mart 2016, Erişim tarihi 17 Mart 2016.

KODAMAN, T., BİRSEL, H., “Bağımsızlık Sonrası Özbekistan ve Dış Politikası”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 2006.

KULAKLIKAYA, Ö., “Modern İpek Yolu Orta Asya’nın Küresel Ekonomiye Açılan Kapısı”,Tepav,http://www.tepav.org.tr/tr/ekibimiz/s/1255/Omercan+Kulaklikaya., Şubat 2013, Erişim Tarihi 28.03.2016.

KUCHİNS, A. C., SANDERSON, T. M., GORDON, D. A., “Afghanistan: Building the Missing Link in the Modern Silk Road”, The Washington Quarterly, 33/2., 2010.

KUŞÇU, S., “Avrupa Birliği, Avrasya Ulaştırma Politikaları ve Bölge Ekonomilerine Muhtemel Yansımaları”, International Conference on Eurasian Economies, Almaatı, Kazakistan, 11-13 Ekim 2012.

LEONARD, K., “The Silk Road Renewed? South Asian Entrepreneurs in Uzbekistan”, South Asia: Journal of South Asian Studies, 33/2., 2010.

HOPKİNS, R. F., MANSBACH, R. W., “Globalization, Central Asia, and the Future of Global Politics”, II. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi Kongre Kitabı, Kocaeli Üniversitesi Yayını, Kocaeli 2009.

Milliyet, “İpek Yolu’na Refah Formülü”, 12.05.2015.

ORHAN, A., “Yeni Ipek Yolları: Boru Hatları ve Terminal Pazarlar”, EconAnadolu 2011: Anadolu International Conference in Economics II, Eskişehir 2011.

ÖZDAŞLI, E., “Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi ve Küresel Etkileri”, Turkish Studies, Vol. 10/15., Fall 2015.

PİRİNÇÇİ, F., “Soğuk Savaş Sonrasında ABD’nin Orta Asya Politikası: Beklentiler ve Gerçeklikler”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63/1, Ocak-Mart 2008.

SADRİA, M., “Changes in Central Asia-Migration, Modernization and Social Transformation”, II. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi Kongre Kitabı, Kocaeli Üniversitesi Yayını, Kocaeli 2009.

Silk Road Strategy Act, http://www.govtrack.us/congress/bills/109/s2749/text., 1999, Erişim Tarihi: 04. 02. 2016.7.

ŞAHİN, Y., “ AB, Dış ve Güvenlik Politikasında Küresel Strateji İçin Düğmeye Bastı”, İKV Değerlendirme Notu, Sayı 137, www.ikv.org.tr., Temmuz 2015, Erişim Tarihi 22 Mart 2016.

T. C. Dışişleri Bakanlığı, Ocak 2009.

The White House, National Security Strategy for a New Century, Washington Ekim 1998.

TURGUT, M., Orta Asya ve Kafkasya’da Güç Politikası, USAK Yayınları, Ankara 2008.

Turkic Weekly, Turkic-Weekly-8-Turkce, Er. Ta., 2015/8, 22 Mart 2016.

TUTAR, E., TUTAR, F., EREN. M. V., “Uluslararası Ulaşım Koridorunda Yeni Bir Açılım:TRACECA Projesi ve Türkiye”Mevzuat Dergisi, Sayı 139, www.mevzuatdergisi.com., Temmuz 2009.

ÜZÜMCÜ, A., AKDENİZ, S., “Yeni İpek Yolu: TRACECA ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi”, Avrasya Etüdleri İpek Yolu Özel Sayısı, Hangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti., Ankara 2014/1.

ZAN TAO, “İpek Yolu Projesi ve Çin’in Küresel Stratejisi”, Değerlendirme Kadir Temiz, Bülten, S. 87. 2015.


some_text Dergimize yayınlanması amacıyla gönderilen eserler, editör tarafından hakemlere gönderilmeden Turnitin programı ile taranıp intihal durumu kontrol edilecektir. Kontrol sonrasında kaynakça hariç benzeşme oranı belli bir yüzdenin üzerinde çıkar ise programdan alınan rapor ile eser sahibine iade edilecektir. Eser sahiplerine duyrulur.

Dergimizin Tarandığı İndexler.

 


 

 

 

  

Journal of History and Future  e-ISSN: 2458-7672

Creative Commons Lisansı
Journal of History and Future Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.