İşletmelerde Performans Değerlendirme ve Öneri Sistemlerinin Sürdürülebilir Verimliliğe Etkisinin İncelenmesi: Bir Uygulama

HATİCE SARIALTIN
1.364 845

Öz


Çalışmanın amacı, bir süt ürünleri işletmesinin Performans Yönetimi Sistemi kapsamında gerçekleştirdiği bireysel performans değerlendirme ve öneri sistemi ile sürdürülebilir verimlilik arasındaki ilişki ve etkileşimlerin derinlemesine incelenmesidir. Çalışma, tanımlayıcı ve açıklayıcı nitel bir örnek olay incelemesi olup, veriler anket formu ile yapılandırılmış ve yarı-yapılandırılmış yüz-yüze görüşmeler ve doküman inceleme ile sağlanmıştır. Örnek işletmenin sınıfında iyi uygulama örneği olan performans değerlendirme ve öneri sistemini sürdürülebilir verimlilik ile nasıl bütünleştirdiği konusunda litaretüre katkı yapabilecek bulgulara ulaşılmıştır. Ayrıca, çalışmanın sonuçları genellenebilir olmasa da, performans yönetim sistemini revize etmek veya mevcut performans sistemlerine sürdürülebilir verimlilik, verimlilik artırma projeleri ve öneri sistemi konularını dahil etmek isteyen işletmeler için uygulanabilir sonuçlara ulaşılmıştır.
Referanslar


Adal, Z. (2009), İnsan Kaynakları Yönetimi. İçinde, C. Uyargil, vd (Ed), “İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuki Boyutları”, s. 491-606, İ.Ü.İşletme Fakültesi, Yayın No:2211, İstanbul.

Akal, Z. (2011). İşletmelerde Performans Ölçümü ve Denetimi, (7.Basım), MPM Yayını, No:473, Ankara.

Altunışık, R., Coşkun, R, Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2004), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, (3. Baskı), Sakarya Kitabevi, Sakarya.

Arçelik, (2014). “Arçelik Sürdürülebilirlik Raporu”,http://www.arcelikas.com/ , 27.03.2015.

Armstrong, M. (2009). Armstrong's Handbook of Performance Management: An Evidence Based Guide to Deliver High Performance, (4.Ed), Kogan Page, London.

Atılgan, T. (2002). “Konfeksiyon İşletmelerinde Performans Değerlendirme ve Etki Eden Faktörler”, Türkiye V. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, Diyarbakır.

Atlas COPCO (2010). “Sustainable Productivity”,

http://www.atlascopco.com/us/AtlasCopcoGroup/Productivity/ e.t.27.03.2015.

Bassford, R, L, Martin C,L. (1996). Employee Suggestion Systems: Boosting Productivity and Profits, Axzo Press, USA.

Baxter, P., Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Researchers: The Qualitative Report, 13 (4), December, 2008, 544-559.

Bingöl, D. (2014). İnsan Kaynakları Yönetimi (9. Basım), Beta, İstanbul. Borusan, (2014). “Borusan Sürdürülebilirlik Raporu”, http://www.kurumsalsurdurulebilirlik.com.tr/raporlar/borusan-surdurulebilirlik/27.03.2015.

Chubb, C., Reilly, P., ve Brown, D. (2011). Performance Management: Literature Review, Institute for Employment Studies-IES: The IES HR Network, UK.

Çömlek, O. (2009). Özdeğerlendirme ve Verimlilik Analizi Yoluyla Performans Değerlendirmeye Bir Model Önerisi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Gebze.

Dessler, G. (2011), Human Resource Management (12.Ed ), Pearson Education Inc, N.J.

Dessler, G. (2013). Human Resource Management, (13. Ed), Pearson, N.J.

Dorgan, S, J., Dowdy, J. J., ve Rippin, T,M. (2006). “The Link Between Management and Productivity”, McKinsey Quarterly Publishing, February, 2006, 5-13.

Duchon, M. (2007). “Improve Productivity with Performance Evaluations”, http://www.constructionbusinessowners.com/topics/management/construction-workforce/management/improve-productivity-performance-evaluation/ , 05.12.2014.

Eksen, H. (2010). “Milli Prodüktivite Merkezi, Denizli Verimliliği Artırma Projesi”, http://www.dso.org.tr/userFiles/File/Verimlilik¬_toplam_kalite2.pdf/, 05.05.2010.

Forfas - Ireland Policy Advisory Board for Enterprise, Trade, Science, Technology and Innovation,(2009), “Boost Your Company's Productivity”, http://www.forfas.ie/ , 05.12.2014.

Grote, D. (2002). The Performance Appraisal Question and Answer Book: A Survival Guide for Managers, AMACOM, NY.

Hekimci, F. (2012). “ Sürdürülebilir Yarınlar İçin Sürdürülebilir Tüketim ve Enerji Verimliliği” Anahtar Dergisi, Yıl:24, Sayı:277, Ankara, 10-15.

Huselid, M, A. (1995). “The Impact of Human Resource Management Practices on Turnover, Productivity and Corporate Financial Performance”, Academy of Management Journal, 38, 635-672.

Imai, M. (1986). Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success, McGraw Hill , N.Y.

İslamoğlu, A, H., Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (4.Baskı), Beta, İstanbul.

Kocaman, B. (2015). “TKY'nin Dinamik Sistemi: Öneri”, http://www.eforpatent.com/toplam-kalite-yonetiminin-dinamik-sistemi-yonetime-katilma-ve-öneri/ 29.03.2014.

Koç, A. (2009). “Verimliliğe Dayalı Büyüme”, Tisk, İşveren Dergisi, Eylül 2009, Ankara.

Kontoghiorghes C., Gudgel R. (2004). “Investigating the Association Between Productivity and Quality Performance in Two Manufacturing Settings”, Quality Management Journal, 11 (2), 8-20.

Mitchell B, Gamlem C. (2012). The Big Book of HR, Career Press, New Jersey.

Milli Prodüktivite Merkezi-MPM VAT Dizisi, (1999). “Verimliliği Artırıcı Yaklaşım ve Teknikler Dizisi”, MPM, Ankara.

Milli Prodüktivite Merkezi-MPM, (2004). “Sürdürülebilir Büyümenin Anahtarı Verimlilik” http://www.mpm.org.tr/ , 02.05.2010.

Milli Prodüktivite Merkezi-MPM, (2006). “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, http://www.mpm.org.tr/sozluk/default.asp?dict=v/ 05.05.2010.

Milli Prodüktivite Merkezi-MPM, (2009), “Milli Prodüktivite Merkezi, İller Düzeyinde Verimlilik Artırma Projeleri”, http://www.mpm.org.tr/, 05.05.2010.

Özbek, Ç.( 2007). Verimlilik Artırma Teknikleri, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Özen, G. (2008). Küresel Isınma Sürecinde Örgütsel Performansın Sürdürülebilir Kılınması Açısından İşletmelerde Eko Verimlilik Çalışmaları: Örnek Uygulamalar, YL Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Öznur, Y. (2003), İnsan Kaynakları Yönetimi, (3. Baskı), Gazi Katabevi, Ankara.

Peşkircioğlu, N. (2014). “Verimlilik Yönetimi”, Anahtar Dergisi, Haziran 2014, Sayı.306.

Peşkircioğlu, N., Frolet, İ. ve Çil, F. (2013). “Kurumsal Performansı Artırmanın Bir Yolu Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği”, IV. Ulusal Verimlilik Kongresi, 10-12 Aralık, 2013, Ankara.

Prasetya, A., Masanori, K. (2010). “Correlation Among Productivity, Performance Assessment System and Salary System (A numerical Representation of A Qualitative Survey), Research Journal of International Studies, Issue: 16, 84-103.

Prokopenko, J, North, K. (2011). Verimlilik ve Kalite Yönetimi: Modüler Program, Cilt1, 2, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü Yayını, Yayın No:716, Ankara.

Prokopenko, J. (1992). Verimlilik Yönetimi: Uygulamalı El Kitabı (Çeviri: O, Baykal, . N. Atalay ve E. Fidan), MPM Yayını, No:476, Ankara.

Prokopenko, J. (2006). Verimliliği Teşvik Kuruluşları: Evrim ve Deneyim (ILO Verimlilik ve Yönetim Geliştirme Programı), 675. Cilt, MPM Yayınları, Ankara.

Sabuncuoğlu, Z. (2008). İnsan Kaynakları Yönetimi, (3. Baskı), Alfa Aktuel Basım, Bursa.

Sahu, R, K. ( 2008). Performance Management System, Excel Books, New Delhi.

Sarıaltın, H. (2003). Örgüt Performansının Ölçülmesi ve Geliştirilmesinde Kıyaslama Yöntemi ve İmalat Şirketlerinde Kıyaslama Uygulamaları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, , Sakarya.

Sarıaltın, H., Yılmazer, A. (2011). “İşletme Düzeyinde Bir Verimlik Yönetim Sisteminin İncelenmesi: Bir Süt ve Süt Ürünleri İşletmesi En İyi Uygulama Örneği”, 16. Dünya Verimlilik Kongresi ve Avrupa Verimlilik Konferansı, Bildiriler, 1.Cilt-Part.1, Mayıs, 2011, Ankara, 72-86.

Speziale, M. T., Kloviene, L. (2014). “The Relationship Between Performance Measurement and Susutainability Reporting: A literature Review”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 156, November, 2014, Elseiver, 633-638.

Subramaniam, V. (2010). Productivity İmplications of Performance Appraisal System: Innovative Link Between Productivity and Performance Appraisal of Manpower, (Applicaple to All World Organizations) Lambert Publishing, India.

Tangen, S, 2005., “Demystifying Productivity and Performance”, International Journal of Performance Management, Emerald Group Publishing, 54 (1), 34-46.

Tümer, S. 2007. “Kurumsal Performans Yönetim Sistemi, MPM İK Bölümü Eğitim Programı”, http://www.mpm.org.tr/ , 10.02.2010.

Uyargil, C. (2013). Performans Yönetimi Sistemi, (3.Baskı), Beta, İstanbul.

Uyargil, C. (2009). İnsan Kaynakları Yönetimi İçinde, Cavide Uyargil, vd (Ed), “Performans Değerlendirme”, s.209-259, İ.Ü, İşletme Fakültesi Yayın No: 2211, Beta, İstanbul.

Ünal, A. (2003). “Çalışanların Katılımı ve Öneri Sistemleri”, İş Güç, 5 (2), No:171.

Üstün, A. (1998).“Bilgi Kurumlarında TKY ve Verimlilik”,Türk Kütüphaneciliği, 12 (1), 8-20.

Verimlilik Genel Müdürlüğü (2012). Verimlilik ve Kalite Yönetimi Modüler Program, Cilt:1, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara.

World Confederation of Productivity Sciences-WCPS, (2012). http://www.wcps.info/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/Congress.Arvhive.pdf/

Yıldırım, A. Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara

Yılmaz, F, (2006). Performans Değerlendirme Sisteminin İşletme Verimliliği Üzerine Etkisi ve Örnek Bir Uygulama, Trakya Üniversitesi, Sosyal.Bilimler.Enst, YL Tezi, Edirne.

Yin, R. K. (2011). Qualitative Research from Start to Finish (1. Ed), The Guilford Press, N.Y.

Zaman, A. (2011). “A Critical Review of Performance Management and its Impacts on Productivity: A Case of TRM Pakistan” http://www.ssrn.com/sol3/papers-cfm?abstract_id=2135338/ .29.03.2014.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.