Alpin x Kıl Keçisi (F1), Saanen x Kıl Keçisi (F1) ve Kıl Keçisi Oğlaklarının Besi, Karkas ve Et kalite Özellikleri

Okan Atay
1.331 233

Öz


Bu araştırma, ortalama 5 aylık yaşta 70 gün süreyle besiye alınan Alpin x Kıl Keçisi (F1), Saanen x Kıl Keçisi (F1) ve Kıl Keçisi erkek oğlaklarının besi gücü, karkas ve et kalite özelliklerinin saptanması amacıyla yapılmıştır. Alpin x Kıl Keçisi (F1) (n=7), Saanen x Kıl Keçisi (F1) (n=6) ve Kıl Keçisi (n=7) oğlaklarında günlük yem tüketimi ve yemden yararlanma oranları aynı genotipik sırayla 0.820, 0.795 ve 0.936 kg (P<0.01) ve  7.92, 7.51 ve7.71 kg (P<0.01) olarak saptanmıştır. Soğuk karkas randımanları sırasıyla  %46.83, 47.23 ve 46.06 olarak belirlenmiştir. Karkas özellikleri incelenen genotiplerde but, sırt-bel oranı ve kol oranı sırasıyla %28.50, %28.29 ve %30.52, %19.28, %16.01 ve %19.63 (P<0.01) ve %19.73, %21.26 ve %20.53 (P<0.05) bulunmuştur. Et kalite özelliklerinden nem, kül, yağ, pH, renk, su tutma kapasitesi, soğutma yitimi ve pişirme kaybı üzerinde durulmuştur. Longissimus dorsi kası örneklerinin analizi ile elde edilen pH, parlaklık (L*),damlama su kaybı (72. Saat) ve pişirme kaybı değerleri sırasıyla 6.26, 5.83 ve 5.59 (P<0.01), 43.65, 44.87 ve 51.75 (P<0.05), %2.26, %2.82 ve %3.51 (P<0.05) ve %16.08, %23.06 ve %25.19 (P<0.01) olarak saptanmıştır. Araştırmada, günlük yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, sırt-bel oranı, kol oranı, boyun oranı pH, damlama su kaybı (72. saat), L*, pişirme kaybı ve göz kası alanı bakımında genotipler arasında fark gözlenmiştir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


AOAC., 2000. Official Methods of Analysis. 17th ed. Gaithersburg, Maryland, USA.

Atay, O., Gökdal, Ö. 2009. Kavşit Köyü ve Yöresi Keçicilik Projesi. (Sözlü Bildir), 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 24-26 Haziran 2009, Erzurum.

Atay, O., Gökdal, Ö., Kayaardı, S. and Eren, V. 2011. Fattening performance, carcass characteristics and meat quality traits in Hair goat (Anatolian Black) male kids. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10 (10), 1350-1354.

Darcan,N., Çankaya,S. 2008. The effect of ventilation and showering on fattening performances and carcass traits of crossbred kids. Small Ruminants Research 75: 192-198.

Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O., Gürbüz, F. 1987. Araştırma ve deneme metodları (İstatistik Metodları-II). AÜ, Zir. Fak. Yayın No: 1021, Ankara, s. 381.

Ekiz, B., Yılmaz, A., Yakan, A., Kaptan, C., Hanoğlu, H., 2014. Kıl Keçisi ve Saanen × Kıl Keçisi Melezi (F1 ve G1) Oğlakların Besi Performansı ve Et Yağ Asidi Kompozisyonu, İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.(J. Fac. Vet. Med.), 40 (2), 226-236.

Ertuğrul, M., Eliçin, A., Cengiz, F., Aşkın, Y., Arık, İ.Z. 1989. Akkaraman ve Dorset Down x Akkaraman melezi (F1) kuzularda besi gücü ve karkas özellikleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1117, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 608.

Gökdal, Ö., 2013. Growth, slaughter and carcass characteristics of Alpine × Hair goat, Saanen × Hair goat and Hair goat male kids fed with concentrate in addition to grazing on rangeland. Small Ruminant Research, 109: 69–75.

Güney, O., Kaymakçı, M., Karaca, O., Savaş, T. 2005. Türkiye’de süt keçisi ıslahının geleceği üzerine kimi öneriler, Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi, Bildiriler, Sayfa 20-25,26-27 Mayıs, İzmir.

Honikel,K.O.1998. Referans Methods fort he Assesment of Physical Characteristics of Meat. Meat Science,49,4,447-457.

Karadağ, O., Köycü, E., 2011. Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (Journal of Tekirdag Agricultural Faculty), 8 (2): 99-104.

Kaymakçı, M., Tuncel, E., Güney, O. 2005. Türkiye’de süt keçisi ıslah çalışmaları, Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi, Bildiriler, Sayfa, 4-10, 26-27 Mayıs, İzmir.

Özder, M., 2006. Keçi Irkları. Keçi Yetiştiriciliği (Ed.)Mustafa Kaymakçı, İzmir İli Damızlık Koyun ve Keçi Yeiştiricileri Birliği YayınlarıNo:2., 17-42,.İzmir.

SAS, 1998. PC SAS user’s guide: Statistics. SAS Inst.cary. NC, USA.

Savaş, T. 2008. Türkiye’de Süt Keçiciliğinde Son Yıllardaki Gelişmeler, zootekni.comu.edu.tr/fayda/ kecigelismeler. Pdf

Şengonca, M., Koşum, N., Taşkın, T. 1998. Ege Bölgesinde Kıl keçi ıslahı çalışmaları. Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi, 7-11 Eylül 1998, Bildiriler 2.

Şimşek, Ü. G. , Bayraktar, M. 2007. Kıl Keçisi ve Saanen x Kıl keçisi (F1) melezlerinde besi performansı ve karkas özellikleri. Fırat Üniversitsi Sağlık Bilimleri Dergisi 21(1): 15-20.

Taşkın, T., Kaymakçı, M., Koşum, N., Dellal, G., Savaş, T., Konyalı, A., Savran, F., Tölü, C., Tuncel, E., Koyuncu, M., Güney, O., Ocak , S., Darcan, N., Biçer, O., Keskin, M., Arık, İ.Z., Ayhan, V., Daşkıran, İ., 2010. Üniversitelerde Keçi Konulu Araştırmalar ve Bunların Sahaya Yansımaları, Ulusal Keçicilik Kongresi 2010, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 24-26 Haziran 2010, Çağrılı Bildiri, 26-36.

Toplu, H. D. O, Göksoy, E. Ö., Nazlıgül, A., Kahraman, T., 2013. Meat quality characteristics of Turkish indigenous Hair goat kids reared under traditional extensive production system: effects of slaughter age and gender, 45(6): 1297-1304.

Yalçıntan, H., ekiz, B., Özcan, M., 2012. Carcass Composition of Finished Goat Kids from Indigenous and Dairy Breeds, İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. (J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ.) 38 (1), 43-50.

Yılmaz, A., Ekiz, B., Özcan, M., Kaptan, C., Hanoğlu, H., Yıldırır, M. 2009. Effect of crossbreeding indigenous Hair goat with Saanen on carcass measurements and meat quality of kids under an intensive production system. Animal Science Journal, 80:460-467.

Yılmaz, A., Ekiz, B., Özcan, M., Kaptan, C., Hanoğlu, H., Yıldırır, M., Koçak, O., 2010. Carcass quality characteristics of Hair Goat and Saanen × Hair Goat crossbred kids from intensive production system, Journal of Animal and Feed Sciences, 19, 2010, 368–378