Cilt: 11 / Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

Trakya Bölgesinde Sera Sebzeciliği ve Sorunları Greenhouse Vegetable Growing And its Problems İn Thrace Region PDF
L. Çinkılıç, S. Varış, A. Kubaş
Determination Of Different Tillage Methods in Terms Of Technically And Economically İn Second Crop Maize For Silage (2nd Year) II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik Ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi (2.Yıl ) PDF
M. F. Baran, M. R. Durgut, İ. E. Kayhan, İ. Kurşun, B. Aydın
Determination of Antioxidant Activity Of Sunflower Growing in Hayrabolu District of Tekirdağ Province Tekirdağ İli Hayrabolu İlçesinde Yetişen Ayçiçeği Bitkisinin Antioksidan Aktivitesi Tayini PDF
A. Afacan, S. Adiloğlu, A. Hasanghasemi
Edirne İlindeki Bazı Sulama Suyu Kaynaklarının Tuzluluk Ve Ağır Metal İçeriklerinin Tespiti The Assesment Of Irrigation Water Salinity And Heavy Metal Contents Of Some Selected Resources in Edirne Region PDF
F. Aydoğan, K. Bellitürk, M. T. Sağlam
Effects Of Sweet Apricot Kernel Meal On Performance And Intestinal Microbiota in Broiler Chickens Etlik Piliçlerde Kayısı Küspesinin Performansa Ve Bağırsak Mikrobiyotasi Üzerine Etkileri PDF
H. E. Şamlı, M. Terzioğlu, A. A. Okur, F. Koç, N. Şenköylü
Sivas İli Yıldızeli İlçesinde Halk Elinde Yetiştirilen Esmer Sığırların Çiğ Süt Kompozisyonunu Belirlenmesi Determination Of Milk Composition Of Brown Swiss Cows Raised in Different Village Conditions Yıldızeli District of Sivas Province PDF
A. Şahin, M. Kaşıkcı
Mardin Kızıltepe Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Mercimek (Lens culinaris Medic.) Çeşitlerinde Verim Ve Verim Öğelerine Etkisi Effect Of Different Sowing Time On Yield And Yield Components of Lentil (Lens & culinaris Medic.) Varieties in Mardin Kızıltepe Conditions PDF
Y. Doğan, Y. Toğay, N. Toğay
Determining Fruit Producers' Source Of Information İn Kocaeli And Evaluating It in Terms of Agricultural Extension PDF
E. Torun
Bor Uygulamalarının Aspir (Carthamus Tinctorius L.) Bitkisinde Verim ve Kalite Unsurları Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Determination of Effect of Different Doses of Boron On The Yield And Yield Components of Safflower (Carthamus( Tinctorius(L.) PDF
D. Katar, Y. Arslan, R. Kodaş, İ. Subaşı, H. Mutlu
Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin Çevre Tutumlarının Belirlenmesi Determination of Environmental Attitudes of Students of Landscape Architecture PDF
T. Kiper
Batı Anadolu Göçer Koyunculuğu Ve Islah Planlamalarındaki Rolü Nomadic Sheep Breeding İn Western Anatolia And The Role of Animal Breeding Programs PDF
O. Yılmaz, O. Karaca, D. İnce, İ. Cemal, E. Yaralı, M. Varol, S. Sevim
Tekirdağ Kent Merkezinde Bulunan Parkların Mevcut Durumunun Belirlenmesi Ve Öneri Bir Peyzaj Projesinin Hazırlanması Determination of Existing Status of Parks in Tekirdag City Center And Design of Proposal Landscape Project For A Sample Park PDF
E. E. Şişman, P. Gültürk
Görüntü Renk Kod Analizi İle Meyvenin Yerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma A Research On Image Color Code Analysis With Fruit Locating PDF
E. Kahya, S. Arın
Sınıraşan Nehir Havzalarda Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi Assessment Of Agricultural Water Use In Trans -Boundary River Basins PDF
B. Çakmak, Z. Gökalp, N. Demir


ISSN: 2146-5894