An Investigation into the Organization Levels of Social Studies Teachers with regard to Constructivist Learning Environments in Terms of Several Variables

Hüseyin Çalışkan
4.252 961

Abstract


The purpose of this research project was to evaluate the performance and conditions of elementary-level social studies teachers, and how such variables affect their overall ability to create a constructivist learning environment. The research group was composed of 241 social studies teachers. A Turkish translation of the work “Constructivist Learning Environment Scale” by Tenenbaum, Naidu, Jegede & Austin (2001), adapted by Fer & Cırık (2006), was used as a guide for data collection. This research shows that the teachers were largely successful in creating the constructivist learning environment, but that by far the most pertinent factor in the success or failure in creating such an atmosphere is the geographical location of the school in relation to an urban center.

Keywords


Social studies, teacher, constructivist learning environments

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17499/jsser.00913

References


Açıkgöz, K. Ü. (2003). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.

Ağlagül, D. (2009). Beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme ortamı düzenleme becerilerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Brooks, M. G. and Brooks J. G. (1999). In search of understanding: The case for constructivist classrooms. Alexandria: Merrill Prenticehall.

Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Crawford, M. and Witte, M. (1999). Strategies for mathematics: Teaching in context. Educational Leadership, 57(3) 34-38.

Çiftçi, S., Sünbül, A.M. ve Köksal, O. (2013). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmiş mevcut programa ilişkin yaklaşımlarının ve uygulamalarının eğitim müfettişlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 281-295.

Dündar, Ş., Kabapınar, Y. and Deniz, L. (2011). Constructivist learning environments in social studies classes: Teachers’ perceptions. The International Society For The Social Studies Annual Conference Proceedings, Issue 1, February 24-25, Orlando, 34-38.

Ehman, L. H. (2002). Why haven’t secondary social studies teachers adopted information technologies? The International Social Studies Forum, 2(2), 175–178.

Ekinci, A. (2007). İlköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim programının yapılandırmacı yaklaşım bağlamında değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Fer, S. ve Cırık, İ. (2006). Öğretmenlerde ve öğrencilerde, yapılandırmacı öğrenme ortamı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması nedir? Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 1-26.

Fosnot, C. T. (1996). Constructivism: A psychological theory of learning. C. T. Fosnot (Ed.), Constructivism: Theory, Perspectives and Practice (p. 8-33). New York: Teachers College Press.

Gömleksiz, M. N. (2005). Yeni ilköğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 339–384.

Gömleksiz, M. N. (2007). Yeni ilköğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları, (27), 69–82.

Gözütok, D., Akgün, Ö. E. ve Karacaoğlu, Ö. C. (2005). İlköğretim programlarının öğretmen yeterlilikleri açısından değerlendirilmesi. Eğitimde yansımalar VIII yeni ilköğretim programının değerlendirme sempozyumu bildiriler kitabı (s. 17–40). Ankara: Sim Matbaası.

Honebein, P. C. (1996). Seven goals for the design of constructivist learning environments. G. B. Wilson. (Ed.) Constructing learning environments: Case studies in instructional design (p. 11-24). Englewood Cliffs: Educational Technology Publications, Inc.

Journell, W. (2009). Maximizing the potential of computer-based technology in secondary social studies education. Social Studies Research and Practice, 4, 55-70.

Karadağ, E., Deniz, S., Korkmaz, T. ve Deniz, G. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı: Sınıf öğretmenleri görüşleri kapsamında bir araştırma. Eğitim Fakültesi Dergisi, XXI (2), 383-402.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, Y. (2008). Social studies teachers' views of learner‐centered instruction. European Journal of Teacher Education, 31(1), 35-53.

Kindsvatter, R., Wilen, W. W. and Ishler M. (1996). Dynamics of effective teaching. New York: Longman Publishers.

Korkmaz, İ. (2006). Yeni ilköğretim programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. I. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiriler Kitabı [(2), 249–260]. Ankara: Kök Yayıncılık.

Loyens S. M. M., Rikers, R. M. J. P. and Schmidt, H. G. (2008). Relationships between students’ conceptions of constructivist learning and their regulation and processing strategies. Instructional Science, 36(5-6), 445–462.

Luke, C. L. (2004). Inquiry-based learning in a university Spanish class: An evaluative case study of a curricular implementation. Unpublished Doctoral Dissertation. Texas University, Texas.

Marra, R. (2005). Teacher beliefs: The impact of the design of constructivist learning environments don instructor epistemologies. Learning Environments Research, 8, 135–155.

MEB. (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve kılavuzu 6-7. sınıflar. TC. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara: MEB Yayınları.

Ocak, G. (2012).Öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme ortamı kurma başarılarının öğretmen ve öğretmen adaylarınca değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 37(166), 25-40.

Özdemir, M. S. (2005). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin yeni ilköğretim programına (I- V. sınıflar) ilişkin görüşleri. XIV. Ulusal eğitim bilimleri kongresi bildiriler kitabı (s. 573–581). Denizli: Anı Yayıncılık.

Özerbaş, M. A. (2007). Yapılandırmacı öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarılarına ve kalıcılığına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 609-635.

Pedersen, S. and Liu, M. (2003). Teachers’ beliefs about issues in the implementation of a student-centered learning environment. Educational Technology Research and Development, 51(2), 57–76.

Perkins D. N. (1999). The many faces of constructivism. Educational Leadership, 57(2), 354– 371.

Safran, M. (2004) İlköğretim programlarında yeni yaklaşımlar sosyal bilgiler. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5(54-55), http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi54- 55/safran.htm adresinden indirilmiştir.

Scott, B. N. (2008). The role of teacher epistemology in integrating student-centered instructional software: A case study in social studies education. Unpublished doctoral dissertation, Auburn University, Auburn, Alabama.

Scott, B. N. and Hannafin, R. D. (2000) How teachers and parents view classroom learning environments. Journal of Research on Computing in Education, 32(3), 401-416.

Şimşek, N.(2004), Yapılandırmacı öğrenme ve öğretime eleştirel bir yaklaşım. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(5), 115-139.

Tatli, E. (2007). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yapılandırmacı öğretmen rollerini yerine getirme düzeyleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur.

Tenenbaum, G., Naidu, S., Jegede, O. and Austin, J. (2001). Constructivist pedagogy in conventional on-campus and distance learning practice: An exploratory investigation. Learning and Instruction, 11, 87-111.

Tezcan, M. (1995). Toplumsal değişme, Ankara: Bilim Yayınları.

Thomas, A. L., Shifflet, R. A. and Weilbacher, G. A. (2014). Patterns of early childhood, elementary, and middle-level social studies teaching: An interpretation of Illinois social studies teachers’ practices and beliefs. The Social Studies, 105(6), 283-290.

Watson, J. (2000). Constructive instruction and learning difficulties. Support for Learning, 15(3) 134-140.

Windschitl, M. (2002). Framing constructivism in practice as the negotiation of dilemmas: An analysis of the conceptual, pedagogical, cultural, and political challenges facing teachers. Review of Educational Research, 72(2), 131-175.

Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı kuram ve öğrenme öğretme süreci. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1-2), 68-75.

Yılmaz, B. (2006). Beşinci sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yapılandırmacı öğrenme ortamı düzenleme becerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.