6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 76 Düzenlemesi: "Geçici Ödeme"The Regulation in Article 76 of Turkish Code of Obligations, No: 6098: "Temporary Payment"

 GÖKHAN ANTALYA
1.633 1.101

Öz


esnasında bir kısım komisyon üyeleri tarafından ön ödeme kurumu, geçici ödemenin miktar bakımından ölçütleri yasada yer almaması, hakime takdir hakkı sınırlarını zorlayacak keyfilik alanı bıraktığı, tazminatın tahsilini imkânsız kılacak şekilde borçluya imkan ver- mesi; ön ödeme kararının hakimi ihsas-ı reye zorladığı, tazminatın geçici ödemeye meşruiyet zemini oluşturmadığı, bu tür atipik düzen- lemenin mukayeseli hukukta örneğinin bulunmadığı şeklinde eleş- tirilmiştir6. Hatemi’ye göre, TBK m. 76 hükmü dayanaksız tazminat davalarının açılmasının teşvik edecek niteliktedir; ön ödemeyi davalı değil, bizzat sosyal devletin yapması gerekir7

Tam metin:

PDF


Referanslar


ANTALYA, O. Gökhan, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 2. Bası, İstanbul, 2011 (Mevzuat)

ANTALYA, O. Gökhan, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt I, 2. Bası, 2013, İstanbul (BH.GH., C.I)

BURCUOĞLU, Haluk, “Borçlar Kanunu Tasarısı’nın Haksız Eylem Sorumluluğu ve Kira ile İlgili Düzenlemesiyle Getirilen Yenilikler”, İsviçre Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun Alınışının 80. Yılı, 80 Jahre Schweizerisches ZGB und OR in der Turkei, Symposium vom 28 April 2006, İstanbul 2007.

ERİŞİR, Evrim: İhtiyati Tedbir Türleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir 2010 (İhtiyati Tedbir Türleri).

HATEMİ, Hüseyin, Borçlar Hukuku’nun Genel İlkeleri Açısından Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın Borç İlişkileri (Borç Kaynakları) Bölümünün Değerlendirilmesi, Özer Seliçi’ye Armağan, Ankara 2006.

KAPLAN, İbrahim, “Borçlar Kanunu Tasarısı Hakkındaki Görüşlerim”, THD, Sayı: 25, Eylül 2008. (Görüşlerim)

KILIÇOĞLU, Ahmet M., “Haksız Fiilde Müteselsil Sorumluluk ve Geçici Ödemeler”, Symposium anlässlich des 80. Jahrestages des Inkrafttretens des Türkischen Zivilgesetzbuch, Türk Medeni Kanununun Yürürlüğe Girişinin 80. yılı Münasebetiyle Düzenlenen Sempozyum, Ankara 2006.

KOÇHİSARLIOĞLU, Cengiz/ ERİŞGİN, Özlem, “Yeni Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nda Haksız Fiiller”, Prof. Dr. Rona SEROZAN’a Armağan, İstanbul, 2011.

TOPUZ, Murat, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu, 3-4 Haziran 2011, Özel Hukuk Sempozyumları, Sempozyum No:III, Cevdet Yavuz’ Armağan, 2. Bası, 2012, 253-292.

WIDMER, Pierre/WESSNER, Pierre, Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts, Erläuternder Bericht, 2004.