6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Genel İşlem Koşullarının Kişi Bakımından Uygulama AlanıPersonal Application Area of the General Terms and Conditions, which is Ruled by Turkish Law of Obligations, No.6098

 MURAT AYDOĞDU
1.566 956

Öz


maddesi (kredi kartı borçlarında ödeme kolaylığı hakkındaki) ve 36’ncı maddesinin (ödeneklerle ilgili 4077 sayılı Yasanın 29. maddesindeki deği- şikliğin) yürürlüğe giriş tarihi, 14.03.2003; diğer tüm maddelerinin yürür- lüğe girişi 14.6.2003’tür (4822 Sayılı Yasa m.38)

Tam metin:

PDF