6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Ağır Bedensel Zararlarda Yakınların Manevi Tazminat TalebiThe Moral Compensation Demand of the Relatives in the Aggravated Body Injuries according to Turkish Code of Obligations No.6098

 SEDA İREM ÇAKIRCA
1.999 657

Öz


Bu çalışmada amaçlanan ağır bedensel zarar gören kişinin yakınlarının manevi tazminat taleplerinin hukuki niteliği hakkında bilgi verip, tazminat talebinde bulunabilmeleri için gerekli olan şartları ortaya koymaktır. TBK. m. 56/f. 2 ile getirilen yeni düzenlemenin değerlendirilmesi yapılırken, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun2 (buradan sonra

Tam metin:

PDF


Referanslar


Antalya, O. Gökhan: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt I, Beta, İstanbul, 2012.

Atamer, Yeşim: Haksız Fiillerden Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılması Özellikle Uygun Nedensellik Bağı ve Normun Koruma Amacı Kuramları, İstanbul, 1996.

Çakırca, Seda İrem: Türk Sorumluluk Hukukunda Yansıma Zararı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012.

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Beta, İstanbul, 2009.

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, Yetkin, Ankara, 2012.

Erlüle, Fulya: 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na Göre Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat, Seçkin, Ankara, 2011.

Ertaş, Şeref: “Manevi Tazminatın Hukuki Niteliği ve Miktarının Tesbiti”, (Prof. Dr. İlhan Postacıoğlu’na Armağan, İstanbul, 1990, s. 65-111).

Gauch, Peter: “Grundbegriffe des ausservertraglichen Haftpflichtrechts”, (recht, 1996, s. 225-239).

Genç Arıdemir, Arzu: Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2008.

Gökyayla, K. Emre: Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Seçkin, Ankara, 2004.

Gürsoy, Kemal Tahir: “Manevi Zarar ve Tazmini”, (AÜHFD. , C. 30, Y. 1973, s. 7-55).

Hatemi, Hüseyin: Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1998.

Hatemi, Hüseyin/Gökyayla, K. Emre: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012.

Karatzenis, Fotios: Deliktsrechtlicher Schutz bei mittelbaren Persönlichkeitsverletzungen, Athen, 2001.

Kocayusufpaşaoğlu, Necip: “Kişilik Haklarını Koruyan Manevi Tazminat Davasına İlişkin Yeni Gelişmeler (MK.24, BK.49)”, (Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler I. Sempozyumu, Ankara, 21-22/Ekim/1977, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1980, s. 141-180).

Kuntalp, Erden/Barlas, Nami/Ayanoğlu Moralı, Ahu/Çavuşoğlu Işıntan, Pelin/İpek, Mehtap/Yaşar, Mert/Koç, Sedef: Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na İlişkin Değerlendirmeler, İstanbul, 2005.

Oğuzman, M. Kemal/Öz, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş Altıncı Bası’dan Yedinci Tıpkı Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2009.

Oğuzman, M. Kemal/Öz, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt 2, 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenip, Genişletilmiş 9. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012. (Metin içerisinde Oğuzman/Öz, Cilt 2 şeklinde kısaltılacaktır)

Oğuzman, M. Kemal/Seliçi, Özer/Oktay-Özdemir, Saibe: Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 11. Bası (10. Basıdan Tıpkı Bası), İstanbul, Filiz Kitabevi, 2011.

Orhunöz, Ergun: Ölüm ve Cismani Zararlarda Manevi Tazminat (BK. m. 47), Seçkin Yayınevi, Ankara, 1999.

Rey, Heinz: Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Zürich, Schulthess, 1995.

Schwenzer, Ingeborg: Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 4. überarbeitete Auflage, Bern, 2006

Serozan, Rona: “ Manevi Tazminat İstemine Değişik Bir Yaklaşım”, (Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Ankara, 1990, s. 67-101).

Serozan, Rona: “Tendenzen zur Normativierung und Individualisierung der Schadenszurechnung”, (Türkisch- Schweizerische Juristenwoche, Zürich und Bern 1980’den ayrı bası, Zürich, 1981, s. 447-497).

Tandoğan, Haluk: Türk Mes’uliyet Hukuku, (Akit Dışı ve Akdi Mes’uliyet), Ankara, 1961.

Tekinay, Selahattin Sulhi/Akman, Sermet/Burcuoğlu, Haluk/ Altop, Atilla: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. bs. , İstanbul, Filiz Kitabevi, 1993.

Zevkliler, Aydın/Ertaş, Şeref/Havutçu, Ayşe/Gürpınar, Damla: Yeni Medeni Kanuna Göre Medeni Hukuk (Temel Bilgiler), 7. bs., Turhan Yayınevi, Ankara, 2012.