6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Kayıtlı Sermaye Düzenlemesi ve Bu Düzenlemenin Sermaye Piyasası Hukuku Işığında DeğerlendirilmesiAuthorised Capital Pursuant to Turkish Commercial Code No.6102 and Its Analysis in the Light of the Capital Markets Law

 FERNA İPEKEL
1.630 866

Öz


lıklarda Ayrıcalıklı Pay Sahiplerinin Tavan Tutarının Yükseltilmesini veya Çıkarılmış Sermayenin Artırılmasını Onaylamalarının Zorunlu Olup Olma- dığı Sorunu”, Otuz Yıl Ticaret Hukuku-Tüm Makalelerim, İstanbul 2000, C. I

Tam metin:

PDF