6098 Sayılı Kanuna Göre İbranameThe Release According to Code No.6098

 AYÇA İZMİRLİOĞLU
1.881 1.572

Öz


tutan eda söz konusudur. Sonraki bir edadan vazgeçme borcun ibrası değil, hukuki bir vaziyeti tadil eden yenilik doğuran bir hakkın kullanılmasıdır.” Von TUHR, Andreas: Borçlar Hukuku, C.2, Tercüme Eden Cevat Edege, İstanbul 1953, s. 695

Tam metin:

PDF


Referanslar


AKTAY, Nizamettin-ARICI, Kadir-SENYEN/KAPLAN, Tuncay: İş Hukuku, Ankara 2007.

ALPAGUT, Gülsevil: Türk Borçlar Kanununun Hizmet Sözleşme- sinin Devri, Sona Ermesi, Rekabet Yasağı, Cezai Şart ve İbranameye İlişkin Hükümleri, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, C.8, S. 31, Y. 2011.

AYDOĞDU, Murat: Hizmet Akdinin Sona Ermesine İlişkin Olarak İbraname, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.1, Ocak 2002.

BAŞTUĞ, İrfan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İzmir 1977.

BAYGIN, Cem: Türk Borçlar Kanunu’nun Borç İlişkisinin Hükümleri, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XIV, S. 3-4, Aralık 2010.

BERKİ, Şakir: Borçların Sükutu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, S. 1-2, Y. 1955.

ÇİL, Şahin: İş Hukukunda İbra Sözleşmesi (İbraname), İstanbul 2006, İbraname.

ÇİL, Şahin: İbra Sözleşmesi ile İkale Sözleşmesinin İş Güvencesine Etkileri, SİCİL İş Hukuku Dergisi, S.7, Y. Eylül 2007.

ÇİL, Şahin: İş Hukukunda İbra Sözleşmesi, KAMU-İŞ, C. 7, S. 3, Y.2004, Sözleşme.

ÇİL, Şahin: İş HukukuYargıtay İlke Kararları, B.2, Ankara 2010.

ÇİL, Şahin: 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde İş Hukukunda İbra Sözleşmelerinin Geçerliliği, SİCİL İş Hukuku Dergisi, S.21, Y. Mart 2011, İbranın Geçerliliği.

DOĞAN, Mürsel: Türk İş Hukukunda İbra Sözleşmesi, Yargıtay Dergisi, C. 5, S. 2, Y. 1979

EKMEKÇİ, Ömer: Türk Borçlar Kanunu Tasarısının İş Sözleşmesine İlişkin Belli Başlı Hükümleri, SİCİL İş Hukuku Dergisi, S. 13, Y.4, Y. Mart 2009.

EKONOMİ, Münir: İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesinde Tarafların Anlaşması, İbraname ile İş Güvencesi Davasından Feragat ve Sulh, LEGAL İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi, S.1,C.1, Y. Ağustos 2006.

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2010.

ERTEKİN, Özkan: İş Hukukunda İbra, Ankara 2007, s. 48

ŞENGÜL, Mehmet: İbranamenin Hukuki Niteliği, Kapsamı ve Geçerliliğinin Koşulları, LEGAL İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, C.3, S.10, Y.2006.

GÜNEŞ Başak-MUTLAY, Faruk Barış: Yeni Borçlar Kanununun Genel Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümlelerinin İş Kanunu ve 818 sayılı Kanunla Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi, ÇALIŞMA ve TOPLUM, 2011/3

İNAN, Ali Naim: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 1979.

KILIÇOĞLU, Ahmet M.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara

KESER, Hakan: Türk İş Hukukunda İbraname Uygulamaları, KAMU-İŞ, C.5, S.1, Y. Temmuz 1999.

NARMANLIOĞLU, Ünal: İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri, İstanbul 2012.

NOMER, Haluk N.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2012.

OĞUZMAN, Kemal-ÖZ, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2010.

ÖNEN, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 1999.

ÖZDEMİR, Erdem: İş Hukukunda İbraname Uygulamaları, SİCİL İş Hukuku Dergisi, S. 5, Y. Mart 2007.

ÖZDEMİR, Erdem: Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümler, Prof. Dr. Cevdet YAVUZ’a Armağan, İstanbul 2011.

REİSOĞLU, Safa: Borçlar Hukuku, İstanbul 2008.

SAYMEN, Ferit H.- ELBİR, Halid K.: Türk Borçlar Hukuku Umumi Hükümler, İstanbul 1966.

SÜMER, Haluk Hadi: İş Hukuku Uygulamaları, Konya 2010.

SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, İstanbul 2009.

ŞEN, Murat: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre İş Hukukunda İbra Sözleşmesi, SİCİL İş Hukuku Dergisi, S. 24, Y. 6, Aralık 2011.

ŞEN, Murat: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre İş Hukukunda İbra Sözleşmesi, LEGES Özel Hukuk Dergisi, C.1, S.1, Y. Ocak 2013, İbra.

TUNÇOMAĞ, Kenan: Türk Borçlar Hukuku, C.1 Genel Hükümler, İstanbul 1976.

TURANBOY, K. Nuri: İbra Sözleşmesi, Ankara 1998.

ÜNLÜ, Murat: İbranamenin Geçerlilik Koşulları, Yaklaşım Dergisi, S.27, Y. Ocak 2011.

Von TUHR, Andreas: Borçlar Hukuku, C.2, Tercüme Eden Cevat Edege, İstanbul 1953.

YAVUZ, Cevdet: Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), İstanbul

ZEVKLİLER, Aydın-ERTAŞ, Şeref-HAVUTÇU, Ayşe-GÜRPINAR, Damla: Yeni Medeni Kanuna Göre Medeni Hukuk (Temel Bilgiler), Ankara 2012.

ZEVKLİLER, Aydın-GÖKYAYLA, Emre: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2013.

http://www.kazanci.com

http://www.tdk.gov.tr