6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesine İlişkin Hükümlerinin DeğerlendirilmesiThe Evaluation of Provisions of Civil Procedure Code Numbered 6100 Regarding Competence, Venue and Determination of Place of Jurisdiction

HÜLYA TAŞ KORKMAZ
1.684 827

Öz


Bu çalışmanın amacı, 6100 sayılı Kanun’un “görev, yetki ve yargı yeri belirlenmesine ilişkin hükümleri ”nin 1086 sayılı Kanun’un ilgili hükümleriyle karşılaştırılması ve 6100 sayılı Kanunla getirilen değişikliklerin değerlendirilmesidir. Çalışmada görev, yetki ve yargı yeri belirlenmesine ilişkin her bir hüküm bakımından ayrıca değerlendirme yapılacaktır. Ancak burada, 6100 sayılı Kanun’un görev, yetki ve yargı yeri belirlenmesine ilişkin hükümlerinin dilinin güncelleştirilmiş ve diğer kanun

Tam metin:

PDF


Referanslar


Alangoya, Yavuz/Yıldırım, Kamil/Deren-Yıldırım, Nevhis; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Değerlendirme ve Öneriler, İstanbul 2006. (Alangoya/Yıldırım/Deren-Yıldırım, Değerlendirme ve Öneriler).

Alangoya, Yavuz/Yıldırım, M.Kamil/Deren-Yıldırım, Nevhis; Medenî Usul Hukuku Esasları, 7. Baskı, İstanbul 2009. (Alangoya/Yıldırım/Deren-Yıldırım, Medeni Usul Hukuku).

Aşık, İbrahim; “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yetki Sözleşmeleri”, TBB Dergisi, 2011 (97), s.11-48.

Bolayır, Nur; “Yeni HMK’ya Göre Yetki Sözleşmeleri”, İBD, Yıl 2011, Cilt 85, Sayı:5, s.134-162.

Gözler, Kemal/Kaplan, Gürsel; “İdari Eylemlerden Kaynaklanan Zararlara İlişkin Davalar Adlî Yargının Görev Alanına Sokulabilir mi? (HMK m.3 ve TBK m.55/2 Hakkında Eleştiriler)”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 6, Kasım 2011, Sayı 63, s.36-41.

Karslı, Abdurrahim; Medeni Muhakeme Hukuku, 6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Yargıtay Kararları İşlenmiş Ve Gözden Geçirilmiş 3. baskı, İstanbul 2012.

Kiraz, Taylan Özgür; 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Getirilen Yenilikler, 2. Baskı, Ankara 2012.

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder; Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Değiştirilmiş 21. Baskı, Ankara 2010.

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder; Medenî Usul Hukuku, 6100 sayılı HMK’na Göre Yeniden Yazılmış 22. Baskı, Ankara 20

Kuru, Baki/Budak, Ali Cem; “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Getirdiği Başlıca Yenilikler”, İBD, Cilt:85, Sayı:5, Yıl:2011, s.1-43.

Kuru, Baki; Hukuk Muhakemeleri Usulü, Altıncı Baskı, Cilt 1, İstanbul 2001.

Kuru, Baki; Hukuk Usulünde Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararları Üzerine Yapılacak Muameleler, Ankara Üniversitesi Hukuk