Acentelik ve Giriş BedeliAgency and Entrance Fee

SEVİLAY UZUNALLI
1.419 483

Öz


Ayşe/Aydoğdu, Murat/Cumalıoğlu, Emre: Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri, İzmir 2013, s. 397 vd.; Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, Ankara 2012 s. 1244 vd.; Oğuzman, Kemal/Öz, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II, 10

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akyol, Şener: Sözleşmenin Yorumu, İstanbul 2010.

Altınok Ormancı, Pınar: Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi, İstanbul 2011.

Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 16. Baskı, Ankara 2012.

Atamer, Yeşim M.: “Yeni Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Uyarınca Genel İşlem Koşullarının Denetlenmesi-TKHK m. 6 ve TTK m. 55 f. 1, (f) İle Karşılaştırmalı Olarak”, Türk Hukukunda Genel İşlem Şartları ve Sempozyumu Bildiriler-Tartışmalar Mart 2012, s. 9Ateş, Derya: Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlaka Aykırılık, Ankara 2007.

Ayan, Özge: Acentenin Denkleştirme Talep Etme Hakkı, Ankara 200 Başpınar, Veysel: Borç Sözleşmelerinin Kısmi Butlanı, Ankara 1998. Baumbach, Adolf/Hopt, Klaus: Handelsgesetzbuch, 35. Aufl. München 2012.

Baysal, Başak: Sözleşmenin Uyarlanması, İstanbul 2009.

Busche, Jan: Oetker Kommentar zum Handelsgesetzbuch (HGB), 3. Aufl. 2013.

Budde, Robert: “Das Ende der Einstandszahlung im Handelsvertreterrecht?”, DB 2005, s. 2177-2181.

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, Ankara 20 Havutçu, Ayşe: Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, İzmir 2003.

Hopt, Klaus J.: Handelsvertreterrecht, §§ 84-92 c, 54, 55 HGB mit Materialien, 4. Aufl. Müünchen 2009.

Kaplan, İbrahim: Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi, Ankara 2013.

Kaya, Arslan: Türk Ticaret Kanunu Şerhi, I. Kitap, Ticari İşletme, Yedinci Kısım Acentelik (TTK m. 102-123), İstanbul 2013.