Cilt: 9 Sayı: 35

İçindekiler

Editoryal

Editör Mesajı PDF
Editörden

Makaleler

KÜLTÜREL ZEKÃNIN KÜLTÜRLERARASI LİDERLİK ETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA/ THE ROLE OF CULTURAL INTELLIGENCE IN CROSS-CULTURAL LEADERSHIP EFFECTIVENESS: A QUALITATIVE STUDY IN THE HOSPITALITY INDUSTRY PDF
Asli ERSOY
SOSYAL AMACA YÖNELİK PAZARLAMA REKLAMLARININ MARKAYA YÖNELİK TUTUM VE SATINALMA NİYETİNE ETKİSİ:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA / THE EFFECTS OF CAUSE RELATED MARKETING ADS ON THE ATTITUDE TOWARDS THE BRAND AND PURCHASE INTENTION: AN APPLICATION ON THE ACADEMIC STAFF OF ANADOLU UNIVERSITY PDF
Mesude Canan OZTURK, Ayla TOPUZ SAVAS
KADININ CİNSEL BİR SİMGE OLARAK REKLAMDA KULLANILMASI: COSMOPOLİTAN DERGİSİ ÖRNEĞİ/ USING WOMAN IN ADVERTISEMENT AS A SYMBOL OF SEX: COSMOPOLITAN MAGAZINE EXAMPLE  PDF
Ismail Aysad GUDEKLI, Ibrahim CELIK
ÇALIŞANLARIN TWITTER KULLANIMININ, KURUM İMAJINA ETKİSİ: TÜRKİYE'DE BİR ANKET ÇALIŞMASI / THE USE OF TWITTER AMONG EMPLOYEES AND ITS IMPACTS ON CORPORATE IMAGE: A SURVEY STUDY IN TURKEY PDF
Elif Korap OZEL
ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERİN BELİRLENMESİNDE AHS-TOPSIS VEAHS-VIKOR YAKLAŞIMLARININ KULLANIMI: RİZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ / USING AHP-TOPSIS AND AHP-VIKOR APPROACHES IN DETERMINATION OF PRIORITY SECTORS: THE CASE OF RİZE ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE PDF
Ilker Murat AR, Fatih OZDEMIR, Birdogan BAKI
ERITREA BASININDA DIŞ ÜLKE HABERLERİ  a" ERITREA PROFILE GAZETESİ İNCELEMESİ/ FOREIGN NEWS COVERAGE IN ERITREAN NEWSPAPER – ERITREA PROFILE PDF
Yonatan TEWELDE
HİSSE SENEDİ FİYAT HAREKETLERİNİN TAHMİN EDİLMESİNDE MARKOV ZİNCİRLERİNİN KULLANILMASI: İMKB 10 BANKACILIK ENDEKSİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA / THE USE OF MARKOV CHAİNS FOR THE PREDİCTİON OF STOCK PRİCE MOVEMENTS: AN EMPİRİCAL STUDY ON THE ISE 10 BANKİNG INDEX FİRMS PDF
Kenan ILARSLAN
ÖRGÜTLERDE ÇALIŞAN FİKİR İŞÇİLERİNİN ÖRGÜT İÇİ VE ÖRGÜT DIŞI ENERJİ YÖNETİMİ TAKTİKLERİ / THE ENERGY MANAGEMENT TACTICS OF MENTAL WORKERS INSIDE OR OUTSIDE OF THE ORGANIZATIONS PDF
Mahmut OZDEVECIOGLU, Mahmut AKIN, Ali BAYRAM
SÜRDÜRÜLÜLEBİLİR GELİŞME ANLAYIŞININ MEDYA ALANINA UYGULANMASI: BAĞIMSIZ VE ÇOĞULCU MEDYA YAKLAŞIMLARI / IMPLEMENTATION OF THE IDEA OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MEDIA: INDEPENDENT AND PLURALISTIC MEDIA APPROACHES PDF
Melis OKTUG ZENGIN
DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERINDE ÇALIŞAN PERSONELIN ÖRGÜTSEL STRES VE ÖRGÜTSEL TÜKENMIŞLIK DÜZEYLERI ARASINDAKI İLIŞKILERIN DEMOGRAFIK DEĞIŞKENLER BAZINDA İNCELENMESI / EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL STRESS AND ORGANIZATIONAL BURNOUT LEVELS OF MID LEVEL MANAGERS WORKING IN FOUR AND FIVE STAR HOTEL BUSINESSES BASED ON DEMOGRAPHIC VARIABLES PDF
Sevket YIRIK, Deniz OREN, Remziye EKICI
YETENEK YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDEN BİR MARKA UYGULAMASI / AN APPLICATION ON THE BRAND OF TALENT MANAGEMENT PERSPECTIVE  PDF
Tamer KECECIOGLU, Mustafa Kemal YILMAZ
SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE MAHREMİYET ALGISI: FACEBOOK KULLANICILARININ MAHREMİYET ENDİŞELERİ VE FARKINDALIKLARI / CHANGES IN USE AND PERCEPTION OF PRIVACY: EXPLORING FACEBOOK USERS’ PRIVACY CONCERNS AND AWARENESS OF PRIVACY IMPLICATIONS PDF
Mustafa OZ
PRESS FREEDOM: ANALYZING THE PORTRAYAL OF NIGERIAN-STATE ON NATIONAL DAILIES COVER-PAGE HEADLINES PDF
Almansur Ado SANI