DİNİN TAMAMLANMASI BAĞLAMINDA VAHYİN SINIRI PROBLEMİ

Emrullah FATİŞ
855 404

Öz


Kur’an’ın tamamlanması, vahyin ve nübüvvetin tamamlanmasını gerektirir mi? Makalemizde bu sorunun cevabını netleştirmeye çalıştık. Her haber, bir kişiyi peygamber yapmak için yeterli gözükmemektedir. Nebi ve vahiy adlandırmasında ölçütümüz, nebinin vahyi tebliğle sorumlu tutulması, vahyin de icaz içermesidir. Bu içeriğe sahip olup da Kur’an dışı kalmış vahiy yoktur, olduğunu iddia etmek Kur’an vahyini zayıflatabilir. Kısaca, halk arasında dolaşan sıhhati kuşkulu haberleri Kur’an dışı vahiy olarak adlandırmak ne derece doğrudur? Makalemizde bu tür problemlerin çözümüne yönelik argümanlar sergiledik. Hz. Peygamber, vahiy kâtipleri tutarak vahyin yazılması ve korunması yönünde çaba sarf etmiştir. O bu çabayı Kur’an dışı kalmış ve vahiy olduğu iddia edilen anlatılarda göstermemiştir. Makalemizde doğruluğu tartışmalı olan bu tür problemler üzerinde değerlendirmelerde bulunduk.

 

Anahtar kelimeler: Vahiy, vahyin icazı, nebiliğin tamamlanması, Kur’an dışı vahiy

 

DEMARCATION PROBLEM ON DIVINE REVELATION IN THE CONTEXT OF THE COMPLETION OF RELIGION

 

Abstract

Does The Completion of the Quran require the completion of revelation and prophethood? We have attempted to elucidate the answer to this question in our article. Every news would not be to make a person a prophet.  Our criteria for the prophethood and the revelation is to hold the prophet responsible with a revelation which should contain a miracle. Also, the proposition of that there is no revelation which is set aside from the Qur'an could weaken the revelation of the Koran. In short, to what extent it is legitimate to call the revelation with questionable authenticity and circulating among the people the revealation out of the Koran? We have presented the evidences for the solution of such problems. Hz. Muhammed, kept  writers of the revelation and made efforts towards writing and protection of revelation. He did not show effort to protect narratives that are allegedly revelation and not in the Koran. We made assessments in our article accuracy of this kind of problem.

Key words: Revelation, miracle of revelation, completion of the prophethood, Non-revelation of the Quran.


Anahtar kelimeler


Vahiy, vahyin icazı, nebiliğin tamamlanması, Kur’an dışı vahiy

Tam metin:

PDF
ISSN: 1309-2030 KADER Kelam Araştırmaları Dergisi