İLK DÖNEM TEFSİR VE HADİS LİTERATÜRÜNDE İSMET İNANCI

Fatma GÜNAYDIN
924 174

Öz


Ehl-i Sünnet Kelâmında ‘Allah’ın peygamberlerine ikram ettiği sıfatlardan’[1] ve peygamberlik görevini edâ edebilmeleri için sahip olmaları gereken özelliklerden[2] sayılan ismet, peygamber göndermedeki faydanın yok olmaması için lüzumlu[3] görülen bir özellik olarak anlaşılmıştır. Bütün mezhepler peygamberlerde ismet sıfatının vücûbu konusunda görüş birliği içindedirler.[4]Bununla birlikte erken dönemde ismetle ilgili detaylı mâlûmâtın bulunmayışı ve bu konuda sonraki dönemde oldukça geniş bir literatürün oluşmuş olması, ‘İsmet’in İslâm inançları arasına sonradan dâhil edilmiş olduğu şeklinde bir ithama[5] gerekçe olarak gösterilmektedir. Bu makale, ilk dönem tefsir ve hadis kaynaklarında peygamberlerin korunmuşluğu inancına dair verileri ortaya çıkarmayı ve bu iddiayı yanlışlamayı hedeflemektedir.


[1] Muhammed Ali es-Sâbûnî, en-Nübüvve ve’l-Enbiyâ, Beyrut1985, s.58

[2]  Nûreddin es- Sâbûnî, el-Bidâye fî Usûli’d-Dîn (nşr.Bekir Topaloğlu), İstanbul 1995, s.53

[3] Teftâzâni, Şerhu’l-Akaid(nşr. Muhammed Adnan Derviş), t.y. , y.y. , s. 215

[4] Abdülkâhir el-Bağdâdî, Usûlü’d-Dîn, Beyrut 1981, s. 167; Cüveynî, Kitâbü’l-İrşâd, Beyrut 1992, s. 298.

 [5]İslâm Ansiklopedisi’nin ikinci versiyonuna göre İslâm’da ismet inancı İmâmiye Şîası tarafından kulla­nılmış ve ikinci yüzyılın ilk yarısında bu inanç ortaya atılmıştır. (Madelung,W. “Isma.” Encyclo­paedia of Islam, New Edition. Edited by: E. van Donzel, IV, 182 vd.) Ayrıca bk.Ahmed Hasan, “The Consept of Infallibility in  Islam”, Islamic Studies, Vol. 11,No. 1 (March 1972), Published by Islamic Research Institute, International Islamic University, İslâmabad.


Anahtar kelimeler


İsmet, masumiyet, günah, ilk dönem, tefsir, hadis,

Tam metin:

PDF
ISSN: 1309-2030 KADER Kelam Araştırmaları Dergisi