İNSANA DAİR BİR DEĞERLENDİRME: GİRİTLİ SIRRI PAŞA’NIN RUH RİSALESİ

Tuğba GÜNAL
1.422 287

Öz


Asıl adı bir aktarıma göre Selim diğer bir aktarıma göre de Muhammed olan Giritli Sırrı Paşa, Osmanlı’nın son döneminde yaşayan başarılı bir devlet adamı olmasının yanı sıra, ilmî alanda da başta Tefsirolmak üzere Kelâm, Mantık, Dinler ve Mezhepler Tarihi, Dil ve Edebiyat’a dair eserler neşretmiştir.

Her dönemin yaşadığı olgu ve olaylardan kaynaklı, üzerinde durduğu belli başlı konular vardır. Sırrı Paşa’nın da yaşadığı dönem, Materyalizm karşıtı ya da onayıcı eserlerin kaleme alındığı bir dönemdir. Paşa da bu konuya katkı mahiyetinde Ruh isimli bir risale kaleme almıştır.  Biz bu çalışmamızda öncelikli olarak Sırrı Paşa’nın “ruh ve ölümle ilgili bazı güvenilir nakilleri toplayarak” yazdığını söylediği risalesini tanıtacak ardında da risalenin değerlendirmesini yapacağız.

Anahtar Kelimeler: Ruh, Beden, Materyalizm, Spritualizm, İnsan, Nefs.


Tam metin:

PDF
ISSN: 1309-2030 KADER Kelam Araştırmaları Dergisi