EBUSSUÛD EFENDİ’NİN KELAMİ GÖRÜŞLERİ

Özden KANTER
792 123

Öz


Osmanlı döneminin yükseliş devrinde yaşayan ve şeyhülislamlık görevinde bulunan Ebussuûd’un tefsiri ve fetvaları hakkında bazı araştırmalar olsa da, kelam alanındaki görüşlerini inceleyen araştırmalar mevut değildir. Kelam alanında sistematik bir eser telif etmese de, eserlerinde kelam konularını incelemektedir. Tarihte fetvaları ile şöhret bulmuştur. Bazı fetvaları da, inançlarla ilgilidir. Bu çalışmada tahlil, karşılaştırma ve eleştiri yöntemlerini kullandım. Onun kelam alanındaki görüşlerinin incelenmesi, döneminin siyasal otoritesinin yönetim anlayışı hakkında bazı ilkelere atıfta bulunabilir.  


Anahtar kelimeler


Ebussuûd Efendi, Kelam İlmi, İnanç, Kızılbaşlık, Ehl-i Sünnet

Tam metin:

PDF
ISSN: 1309-2030 KADER Kelam Araştırmaları Dergisi