KARŞI MİHNE UYGULAMALARI VE ER-RİSALETÜ’L-KÂDİRİYYE (KÂDİRÎ İTİKADI)

Zübeyir BULUT
1.157 287

Öz


Mihne süreci, İslam Düşünce Tarihinde en ciddi kırılma noktalarından birisidir. Bilimsel olarak tartışılan Halku’l-Kur’an konusunun bir devlet politikası haline getirilerek uygulanmasının bedeli çok ağır olmuştur. Mihne’den muzaffer çıkan Ehl-i Hadis/Hanbeliler eliyle karşı mihne uygulanmıştır. Halife el-Kâdir’in uygulamaları ve Kadiri Akidesi de bu uygulamaların bir parçasıdır. Kâdirî Akidesi”, bir yandan Hanbeli akaidi çerçevesinde Sünni inançları ve anlayışı yansıtan, diğer yandan hem Şiî, hem Mu’tezîlî ve hatta Eş’arî doktrinlerine de karşı ve muhalif; ama aynı zamanda siyasi hüviyeti olan bütün Müslümanların inanç esasları olarak sunulan bir amentü metnidir.

Tam metin:

PDF
ISSN: 1309-2030 KADER Kelam Araştırmaları Dergisi