İBN MEYMÛN’UN KELÂMCILARIN CEVHER-ARAZ TEORİSİNE İLİŞKİN ON İKİ MUKADDİMESİNİN TERCÜMESİ

Bilal TAŞKIN
738 136

Öz


Bu çeviri İbn Meymûn’un Hüseyin Atay tarafından edisyon kritiği yapılan Delâilü’l-Hâirîn (Kahire: Mektebetü's-Sekâfeti'd-Diniyye, t.y.) adlı eserinin kelâmcıların cevher ve araz teorilerinin incelendiği 190-214. sayfaları arasını (yani 73. fasılı) kapsamaktadır.

Tam metin:

PDF
ISSN: 1309-2030 KADER Kelam Araştırmaları Dergisi