Cilt 12, Sayı 2 (2014)

İçindekiler

MAKALELER

Sol İlahiyat: Dinin Sol Yorumunun İmkanı, Riskleri ve Sınırları PDF
Şaban Ali DÜZGÜN
Tanrı'nın Ölümü, Göçü, Geri Çekilmesi, Tutulması ve Unutulması Olarak Modern Tekno-Seküler Çağ PDF
İlhami GÜLER
İmâm Maturidî?nin Deist Eleştirilere Karşı Nübüvvet Savunusu PDF
Aslan İbrahim
İDKAB Öğrencilerin Bireysel Yenilikçilik ve Ahlaki Olgunluk Düzeyleri Üzerine Kelam Dersinin Etkisi PDF
İsmail BULUT
Aşık Dertli ve Divan'ında İtikadi Düşüncesi PDF
Zubeyir BULUT
İ'caz Kavramı ve Kur'an'ıın Mu'cizeliği Meselesi PDF
Hüseyin DOĞAN
Gazali ve İbn Sina'nın Cismani Haşre Yaklaşımı PDF
Emrullah FATİŞ
İnsan Tabiatı Bağlamında Kimlik ve Kişilik Kavramlarının İrdelenmesi PDF
İsmail HANOĞLU
İlahi İlmin İhtiyari Fiillerle İlişkisi (İnsan İradesine Bağlı Fiilller, Allah'ın Bilgisine Dahil midir?) PDF
Vezir HARMAN
Lütuf Kavramı Dolayımında Şükrün Gerekli Şartları Üzerine Farklı Bir Bakış PDF PDF
Namık Kemal OKUMUŞ
Damolla Sabit b. Abdülbaki: Temel Kelami Düşünceleri PDF
Mehmet RUZİBAKİ
Haris el-Muhasibi'ye Göre Haberi Sıfatlar PDF () PDF
Mustafa YÜCE
73 Fırka Hadisinin Kelam İlmi Açısından Değerlendirilmesi PDF
Osman ORAL
Kur'an-ı Kerim İçin Bilimsel Yorumun Gerekliliği PDF
Mehmet Emin ŞEKER
Kelamın Mahiyeti Bağlamında Kur'an'ın Yaratılmışlığı Sorunu PDF
Hasan TÜRKMEN
Kelamcıların Problemleri Ele Alışında"Çevre" Unsurlarının Etkisi: "Elem Problemi Örneği" PDF
Mahsum AYTEPE
Gayb Meselesi ve İbn Berrecan'ın Keşfi Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Mehmet YILDIZ

TERCÜMELER

'Peygamberliğin Altmışta Bir Parçası': Yahudilikte Devam Eden Vahiy Sorunu PDF
Bünyamin OKUMUŞ, Philips S. Alexander
Resailün fi't-Tevhid PDF
Mehmet TOZLUYURT, El-İz Adi's-Selam
Gazzali'nin Kelam Hakkında Son Sözü PDF
Sibel KAYA, Muhammed ÇİFTÇİ, Fiazuddin Şuayb

KİTAP TANITIMI

Fethi Kerim KAZANÇ, Kelam Yazıları, Araştırma Yayınları, Ankara, 2014 PDF
Muzaffer BARLAK


ISSN: 1309-2030 KADER Kelam Araştırmaları Dergisi