KAREFAD

Yazarlar için bilgi

KAYNAKÇA VE GÖNDERME ÖRNEKLERİ

 

Makaleler:

Türkçe Tek Yazarlı Makale

Akkaya, M. A. (2015). Organizasyonlarda bilginin sürdürülebilirliği sürecinde yeni bir kavram olarak Bil-Ge (Bilgi Geliştirme). KAREFAD, 6 (3), 39-62.

Gönderme

(Akkaya, 2015, s. 40)

Yabancı Dilde Tek Yazarlı Makale

Şener, S. (2005). Images of the woman in Turkish drama as illustrated by the plays of Adalet Ağaoğlu. Journal of Turkish Literature, 1 (2), 85-92.

Gönderme

(Şener, 2005, s. 87)

Türkçe İki Yazarlı Makale

Tatlılıoğlu, K. ve Korkmaz, G. (2015). İlköğretim öğrencilerinin okul başarılarını olumsuz etkileyen nedenlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma (Konya örneği). KAREFAD, 6 (3), 93-116.

Gönderme

(Tatlılıoğlu ve Korkmaz, 2006, s. 110)

Yabancı Dilde İki Yazarlı Makale

Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2005). Scatter of journals and literature obsolescence ref­lected in document delivery requests.Journal of the American Society for In­formation Science & Technology, 56 (1), 84-94.

Gönderme

(Tonta ve Ünal, 2005, s. 87)

Türkçe Üç Yazarlı Makale

Polat, C., Akkaya, M. A. ve Binici, K. (2015). 07 Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri Parti Bildirgelerinde Bilgi ve Belge Yönetimi ve Kütüphanecilik. Türk Kütüphaneciliği 29 (2), 296-308.

İlk Gönderme

(Polat, Akkaya ve Binici, 2015, s. 299)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Polat ve diğerleri, 2015, s. 301)

Yabancı Dilde Üç Yazarlı Makale

Kovács, G. M., Rabb, P. ve Krähling, J. (2015). The Ottoman sultan’s albums at Budapest University of Technology and Economics. Turkish Historical Review, 6 (2), 138-150.

İlk Gönderme

(Kovács, Rabb ve Krähling, 2015, s. 144)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Kovács ve diğerleri, 2015, s. 144)

Türkçe Dört veya Beş Yazarlı Makale

Olkun, S., Çelebi, Ö., Fidan, E., Engin, Ö. ve Gökgün, C. (2014). Birim Kare ve Alan Formülünün Türk Öğrenciler İçin Anlamı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 119-134.

İlk Gönderme

(Olkun, Çelebi, Fidan, Engin ve Gökgün, 2014, s. 123)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Olkun ve diğerleri, 2014, s. 128)

Yabancı Dilde Dört veya Beş Yazarlı Makale

Silman, F., Özmatyatlı, İ. Ö., Birol, C. ve Çağlar, M. (2005). Organizational culture at high schools in TRNC: A Comparatıve case study. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 356-366.

İlk Gönderme

(Silman, Özmatyatlı, Birol ve Çağlar, 2005, s. 362)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Silman ve diğerleri, 2006, s. 363)

Altı veya Daha Fazla Sayıda Yazarlı Makale

Erkan, S., Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B., Şendoğdu, M., Kaygı, E. ve diğerle­ri. (2003). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerine ait Türkiye profil araştır­ması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 108-117.

Gönderme

(Erkan ve diğerleri, 1993, s. 110)

Kitaplar:

Türkçe Tek Yazarlı Kitap

Beşirli, M. (2004). XIX. Yüzyılın başlarında bir âyanın yaşamından kesitler: Zile Âyanı İlbaşıoğlu Küçük Ahmed Ağa. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi.

Gönderme

(Beşirli, 2004, s. 42)

Yabancı Dilde Tek Yazarlı Kitap

Tydeman, W. (1986). English medieval theatre, 1400-1500. London: Routledge & K. Paul.

Gönderme

(Tydeman, 1986, s. 79)

Türkçe İki Yazarlı Kitap

Odabaş, H. ve Polat, C. (2015). Osmanlı İmparatorluğu'nda yazma eser ve ferman süsleme sanatı = Manuscript and ferman ornamentation art in the Ottoman Empire. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Gönderme

(Odabaş ve Polat, 2015, ss. 22-23)

Yabancı Dilde İki Yazarlı Kitap

Sullivan, F. ve Wyatt, J. C. (2006). ABC of health informatics. Malden, Mass.: BMJ Books/Blackwell Pub.

Gönderme

(Sullivan ve Wyatt, 2006, s. 21)

Türkçe Üç Yazarlı Kitap

Günlübol, M., Sar, C. ve Esmer, A. Ş. (1974). Türk Dış Politikası (1919-1973). Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.

İlk Gönderme

(Günlübol, Sar ve Esmer, 1974, s. 54)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Günlübol ve diğerleri, 1974, s. 67)

Yabancı Dilde Üç Yazarlı Kitap

Selwyn, N., Gorard, S. ve Furlong, J. (2006). Adult learning in the digital age: information technology and the learning society. London; New York: Rout-ledge.

İlk Gönderme

(Selwyn, Gorard ve Furlong, 2006, s. 19)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(Selwyn ve diğerleri, 2006, ss. 23-24)

Tüzel Kişi Tarafından Yazılmış Kitap

Türk Tarih Kurumu. (1999). Türk-Rus İlişkilerinde 500 Yıl (1491-1992). Ankara: TTK.

İlk Gönderme

(Türk Tarih Kurumu [TTK], 1999, s. 6)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(TTK, 1999, s. 16)

Çeviri Kitap

Bloomberg, M. ve Evans, G. E. (1989). Kütüphane teknisyenleri için teknik hiz­metlere giriş (N. Tuncer, Çev.). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. (Ori­jinali 1985’te yayımlanmıştır).

Gönderme

(Bloomberg ve Evans, 1985/ 1989, s. 182)

Editörü Olan Kitap

Yıldızeli, A., Çakmak, T. ve Özel, N. (Yay. Haz.). (2012). ÜNAK 2010 Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Gönderme

(Yıldızeli, Çakmak, ve Özel, 2012)

Kitaptan Bir Bölüm

Bayram, Ö. (2007). Bilginin depolanması ve organizasyonuna giriş: Dijital kü­tüphane rafları. H. Odabaş ve H. Anameriç (Yay. Haz.). Bilgi…içinde (ss. 45-53). Ankara: Referans Yayınevi.

Gönderme

(Bayram, 2007, s. 47)

Yazarı Olmayan Kitap

Ansiklopedik ekonomi sözlüğü. (2006). (9. bs.). Istanbul: Dünya Kitapları.

Gönderme

(Ansiklopedik, 2006)

Yayımlanmış Bildiri

Polat, C. ve Binici, K. (2015). Kütüphane ve bilgi bilimi düşünsel altyapısının gelişimi: kelime bulutu yaklaşımı ile bir içerik analizi denemesi. H. Keseroğlu, A. Güneş,     G. Demir ve E. Bitri (Ed.). Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu, Türkiye içinde (ss. 470-483). İstanbul, HiperLink.

Gönderme

(Polat ve Binici, 2015, s. 479)

Elektronik Kaynaklar

Bağımsız Web Sayfası

Yee, I. H. (2003, 21 Ocak). Cataloging and metadata education: a proposal for preparing cataloging professionals of the 21st century. 26 Haziran 2005 ta­rihinde http://www.loc.gov/ catdir/bibcontrol/ adresinden erişildi.

Gönderme

(Yee, 2003)

Bir web sitesinde belirli bir sayfa

Soygüt, G., Çakır, Z. ve Karaosmanoğlu, A. (2008). Ebeveynlik biçimlerinin değerlendirilmesi: Young ebeveynlik ölçeği’nin psikometrik özelliklerine ilişkin bir inceleme. Türk Psikoloji Yazıları, Aralık 2008, 11 (22), 17-30. 29 Ekim 2012 http://www.turkpsikolojiyazilari.com/PDF/TPY/22/17-30.pdf adresinden erişildi.

Gönderme

(Soygüt, Çakır ve Karaosmanoğlu, 2012)

Basılı Versiyonu Olan Elektronik Kitap

Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi [Elektronik versiyon]. İstanbul: Milli Eğitim Ba­kanlığı.

Gönderme

(Başar, 1999, s.175)

Elektronik Makale

Altun, A. (2003). E-okuryazarlık. Milli Eğitim Dergisi, 158. 10 Aralık 2003 tari­hinde http://www.meb.gov.tr/index800.htm adresinden erişildi.

Gönderme

(Altun, 2003)

Elektronik veri tabanlarından alınan makaleler

Saracho, O. N. (1999). A factor analysis of preschool children’s play strategies and cognitive style. Educational Psychology, 19 (2), pp. 165-180. 8 Ocak 2000 tarihinde http://www.ebscho.com (EBSCO Academic Search Elite)  adresinden erişildi.

Elektronik Gazete Makalesi

Çongar, Y. (2006, 24 Aralık). Kütüphane kültürü. Milliyet. 26 Aralık 2006 tarihin­de http://www.milliyet.com.tr/2006/12/24/pazar/yazcongar. html adresinden erişildi.

Gönderme

(Çongar, 2006)

Elektronik Bildiri

Ergun, C. (2002, 19-21 Aralık). Metadata ve kütüphanelerde kullanımı. VIII. Tür­kiye’de Internet Konferansı’nda sunulan bildiri. 9 Aralık 2003 tarihinde http://inet-tr.org.tr/inet conf8/bildiri/86.doc adresinden erişildi.

Gönderme

(Ergun, 2002, s. 3)

Bir Haberleşme Listesine Gönderilen Elektronik Posta

Yar, M. A. (2007, 22 Ocak). Sesli kütüphane görme engellilerin gözü oldu. Kutup-L listesine gönderilen e-posta, http://mailman.metu. edu.tr/mailman/private/kutup-l/2007-January/msg00123.html adresinde arşivlenmiştir.

Gönderme

(Yar, 2007)

Diğer Yayın Türleri:

Ansiklopedi Maddeleri

Ersoy, O. (1973). Kağıt ve kağıtçılık. Türk Ansiklopedisi içinde (c. 21, ss.112­115). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Gönderme

(Ersoy, 1973, s.113)

Raporlar

Türk Sanayicileri ve Iş Adamları Derneği. (1999). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılması (Rapor No: TY/184/1999). İstanbul: Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği.

 İlk Gönderme

(Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği [TÜSİAD], 1999, s. 32)

İkinci ve Sonraki Göndermeler

(TÜSİAD, 1999, s. 37)

Yayımlanmamış Tez

Candan, B. (2006). Türkiye’de cumhuriyet döneminde yayıncılık ve kütüphaneci­lik etkileşimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Anka­ra.

Gönderme

(Candan, 2006, s. 61)

Resmi Gazete

Kütüphane Haftasını Kutlama Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete (17625, 6 Mart 1982).

Gönderme

(Kütüphane, 1982).ISSN: 2147-8465