PETROL FİYATLARI-HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLİŞKİSİ: BİST SEKTÖREL ANALİZ

Zehra Abdioğlu, Nurdan Değirmenci
2.465 1.334

Öz


Petrol fiyatlarındaki değişim sıklıkla hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmaları anlamak için önemli bir faktör olarak düşünülmektedir. Petrol fiyatları ile hisse senedi piyasası arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda çalışma söz konusudur.  Literatürdeki çalışmaların çoğu petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisini toplulaştırılmış veri seti ile analiz etmiştir. Petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi sektör bazında inceleyen çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul (BİST) kapsamındaki sektörlere ilişkin hisse senedi fiyatları ile petrol fiyatı arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkiyi 2005-2013 dönemine ait günlük veri setini kullanarak incelemektir. Çalışmada Granger nedensellik testi çoğu alt sektörler için hisse senedi fiyatlarından petrol fiyatlarına doğru bir nedensellik ilişkisi olduğunu göstermiştir.

Anahtar kelimeler


Petrol fiyatları, hisse senedi piyasası, nedensellik, sektörel analiz

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18025/kauiibf.88612

Referanslar


Adaramola, A.O. (2012), “Oil Price Shocks and Stock Market Behaviour: The Nigerian Experience”, Journal of Economics, 3(1), 19-24.

Al-Fayoumi, N.A. (2009), “Oil Prices and Stock Market Returns in Oil Importing Countries: The Case of Turkey, Tunisia and Jordan”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 16, 84-98.

Arouri, M.E.H. ve Rault, C. (2009), “Oil Prices and Stock Markets: What Drives What in the Gulf Corporation Council Countries?”, William Davidson Institute Working Paper, 960, 1-19.

Chittedi, R.K. (2012), “Do Oil Prices Matters for Indian Stock Markets? An Empirical Analysis”, Journal of Applied Economics and Business Research, 2(1), 2-10.

Dickey, D. ve Fuller, W. (1979), “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with A Unit Root”, Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.

Engle, R.F. ve Granger, C.W.J. (1987), “Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing,” Econometrica, (55), 251-76.

Faff, W.R. ve Brailsford, T.J. (1999), “Oil Price Risk and the Australian Stock Market”, Journal of Energy Finance and Development, 4(1), 69–87.

Granger, C.W. J. (1969), “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods”, Econometrica, 37, 424–438.

Güler, S., Tunç, R. ve Orçun, Ç. (2010), “Petrol Fiyat Riski ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Türkiye’de Enerji Sektörü Üzerinde Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(4), 297-315.

Hamilton, J.D. (1983),” Oil and the Macroeconomy since World War II” Journal of Political Economy, 91(2), 228-248.

Hammoudeh, S. ve Elesia, E. (2004), “Dynamic Relationships among GCC Stock Markets and NYMEX Oil Futures,” Contemporary Economic Policy, 22 (2), 250-269.

Huang, R.D., Masulis, R.W. ve Stoll, H.R. (1996), “Energy Shocks and Financial Markets," The Journal of Future Markets, 16, 1-25.

İşcan, E. (2010), “Petrol Fiyatının Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Etkisi”, Maliye Dergisi, 158, 607-617.

Johansen, S. (1988), “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”, Journal of Economic Dynamics and Control”, 12, 293-300.

Johansen, S. ve Juselius, K. (1990), “Maximum Likelihood Estimation and Inferences on Cointegration with Applications to the Demand for Money”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, 169–210.

Jones, C.M. ve Kaul, F. (1996), “ Oil and the Stock Markets” The Journal of Finance, 51(2) , 463-491.

Kaneko, T. ve Lee, B-S. (1995), “Relative Importance of Economic Factors in the U.S. and Japanese Stock Markets”, Journal of the Japanese and International Economies, 9(3), 290-307.

Kapusuzoğlu, A. (2011), “Relationships between Oil Price and Stock Market: An Empirical Analysis from Istanbul Stock Exchange (ISE)”, International Journal of Economics and Finance, 3(6), 99-106.

Le, T.H. ve Chang, Y. (2011), “The Impact of Oil Price Fluctuations on Stock Markets in Developed and Emerging Economies”, Economic Growth Centre Working Paper Series, 1-36.

Li, S-F., Zhu, H-M. ve Yu, K. (2012), “Oil Prices and Stock Market in China: A Sector Analysis Using Panel Cointegration with Multiple Breaks”, Energy Economics, 34, 1951-1958.

Maghyereh, A. (2004), “Oil Price Shocks and Emerging Stock Markets: A Generalized VAR Approach”, International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, 1-2, 27-40.

Miller, S. M. ve Russek, F. S. (1990), “Co-integration and Error-Correction Models: The Temporal Causality between Government Taxes and Spending”, Southern Economic Journal, 57(1), 221-229.

Narayan, P.K. ve Narayan, S. (2009), “Modelling the Impact of Oil Prices on Vietnam’s Stock Prices”, Applied Energy, 87(1), 356-361.

Odusami, B.O. (2009), “Crude Oil Shocks and Stock Market Returns”, Applied Financial Economics, 19(4), 291-303.

Ono, S. (2011), “Oil Price Shocks and Stock Markets in BRICs”, The European Journal of Comparative Economics, 8(1), 29-45.

Park, J. ve Ratti, R.A. (2008), “Oil Price Shocks and Stock Markets in the U.S. and 13 European Countries”, Energy Economics, 30(5), 2587–2608.

Phillips, P. ve Perron, P. (1988), “Testing for a Unit Root in Time Series Regressions”, Biometrika, 75(2), 335-346.

Sadorsky, P.(1999), “Oil Price Shocks and Stock Market Activity”, Energy Economics, 21(5), 449-469.

Ünlü, U. ve Topçu, M. (2012), “Do Oil Prices Directly Affect Stock Markets: Evidence from Istanbul Stock Exchange”, İktisat, İşletme ve Finans, 27(319), 75-88.