Bir Hidroelektrik Santralin (HES) Elektrik Şebekesindeki Harmonik Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi

Mustafa TEKİN, Ö. Fatih KEÇECİOĞLU, Ömer ERAFŞAR, Mustafa ŞEKKELİ
1.751 273

Abstract


Özet: Elektrik enerjisi insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğundan elektrik enerjisinin istenilen kalite ve standartlarda olması önem arzetmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte güç elektroniği esaslı elemanların ve nonlineer yüklerin kullanımı arttığından elektrik enerjisinde kalite problemleri baş göstermiştir. Bundan dolayı elektrik enerjisini istenilen kaliteye getirmek için güç kalite parametreleri tanımlanmış ve bu parametrelerin standartları oluşturulmuştur. Bu parametrelerin en önemlilerinden biri harmoniklerdir. Bu çalışmada; bir Hidroelektrik Santralin (HES) elektrik şebekesini harmonikler açısından nasıl etkilediği irdelenmiştir. Örnek santral olarak Kahramanmaraş’ta bulunan Torlar HES isimli küçük ölçekli (<25 MW) bir santral seçilmiştir. Güç analizörü ile bu santralde bir ay boyunca 24 saatlik ölçümler yapılmış ve ölçümlerden elde edilen elektriksel verilerle oluşturulan grafikler analiz edilerek gerekli çıkarımlar yapılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Güç Kalitesi, Harmonik, HES.

 

Abstract: Because electrical energy is an indispensable part of human life, the required quality and standards of electric is important. With evolving technology, there have been quality problems because of use of power electronics-based components and non-linear loads. Thus, for bring to electrical energy desired quality, power quality parameters are defined and the standards of these parameters have been established. One of the most important of these parameters are harmonics. In this study; a Hydroelectric Power Plant (HPP) are discussed in terms of harmonics how it impacts electric grid. The Torlar HPP which is small hydroelectric power plant in Kahramanmaraş, was selected for measurements. The measurements were made in this plant by network analyzer for one month during the 24 hours and charts that created with electrical measurement data which was obtained from analyzer, were analyzed and the necessary conclusions were made.

 Keywords: Power Quality, Harmonic, HPP.

 


Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17780/ksujes.90454