Information For Authors

1-) KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi inşaat, elektrik, elektronik, makine, jeoloji, tekstil ve çevre bilimleri alanındaki Türkçe veya İngilizce dillerinden birisi ile yazılan orijinal eserleri yayınlar. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az iki sayı çıkarılır. Ayrıca her sayıda en fazla 2 adet derlemeye yer verilir. Derlemeler bilimsel dergilerde yayınlanmış bilimsel yazıların, çalışmaların veya güncel gelişmelerin belirtilen konuda yoğun çalışmaları bulunan deneyimli yazarlarca yapılan bir sentezi, yorumu ve durum değerlendirmesi şeklinde olmalıdır. Orijinal araştırma makaleleri yüksek lisans ve doktora tezinden alınmış ise bu durum eserin başlığının sonunda üst indis olarak numara verilerek eserde dip not olarak belirtilir. Yayınlanacak eserlerin (kısmen veya tamamen) daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın haklarının verilmemiş olması zorunludur. Yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

2-) Yazar(lar), çalışmalarının başka yerde yayınlanmadığını ve başka dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini belirten imzalı bir belge sunmalıdır. Ayrıca makalede yer alan yazar(lar), yayın haklarını KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisine verdiklerine dair Telif Hakları Devir Formunu imzalamalıdırlar.

3-) Eser Microsoft Word programında; A4 boyutunda, Times New Roman karakterinde; 12 punto ve 1,5 satır aralığında tek sütun olarak yazılmalıdır. Eser kapak sayfası dahil 25 sayfayı geçmemelidir. Sayfanın sağında, solunda, üstünde ve altında 2.5'er cm boşluk bırakılmalıdır. Her sayfada sayfa numarası ve satır numaraları verilmelidir.

4-) Dergiye gönderilecek eser, Kapak sayfası, Başlık; Yazar(lar)ın Adı SOYADI (akademik unvan belirtmeksizin); Yazar(lar)ın Kurumu; ÖZET; Anahtar Kelimeler; İngilizce Başlık; ABSTRACT; Key Words; GİRİŞ; MATERYAL ve METOT; BULGULAR ve TARTIŞMA (veya BULGULAR); SONUÇ (veya TARTIŞMA ve SONUÇ); KAYNAKLAR şeklinde düzenlenmelidir.

Kapak Sayfası: Türkçe Başlık, Yazar ad(lar)ı, adres(ler)i, telefon numara(lar)ı, e-posta adres(ler)inden oluşur. Yazışmalarda sorumlu yazarın kim olduğu belirtilmelidir. Başlık ve Yazar(lar)ın Adı Soyadı: Yazar(lar)ın isimleri küçük, soyadları büyük harflerle, kurumları ilk harfleri büyük olacak şekilde küçük harflerle ortalanarak yazılmalıdır. Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri 250 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerde “Özet” ve Abstract” kelimeleri kullanılmalıdır. Özet ve abstract'ın altına küçük harflerle, mümkünse başlıkta kullanılmayan, çalışmayı en iyi şekilde tanımlayacak en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır. Giriş: Bu bölümde; çalışma konusu, gerekçesi, önceden yapılmış çalışmalar ve amacı verilmelidir. Materyal ve Metot: Yeni veya değiştirilmiş yöntemler aynı konuda çalışanlara araştırmayı tekrarlama olanağı verecek nitelikte açık olmalıdır. Bulgular ve Tartışma: Bu bölümde elde edilen bulgular verilmeli, gerekirse şekil ve çizelgelerle desteklenerek açıklanmalıdır. Ayrıntılı istatistik analiz çizelgeleri yerine sonuçları gösteren özet çizelgeler tercih edilmelidir. Bulgular tartışılmalı, ancak gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Bulguların başka araştırmalarla benzerlik ve farklılıkları verilmeli, nedenleri tartışılmalıdır.
Sonuç: Elde edilen sonuçların bilime ve uygulamaya katkısı önerilerle birlikte vurgulanmalıdır.

Teşekkür: Gerekli ise mümkün olduğunca kısa olmalıdır.

Kaynaklar: Kaynaklar, makale sonunda, makale içerisindeki numaralandırılmasına göre ve orijinal dilinde verilmelidir.

5-) Bütün ana bölüm başlıkları büyük; alt bölüm başlıkları ilk harfler büyük olacak şekilde koyu; ikincil alt başlıklar ilk harfler büyük olacak şekilde koyu-italik olarak yazılmalıdır. Bölüm ve alt bölüm başlıklarına da numaralar verilmelidir.

6-) Eserde başlıkların yazımında, önceki bölümün bitiminden sonra bir boşluk verilmesine; ancak başlıktan sonra gelen bölümle arasında boşluk bulundurulmamasına dikkat edilmelidir. Başlıklar ve metin yazılırken paragraf başı yapılmamalı birbirini takip eden paragraflar arasında bir boşluk bırakılmalıdır.

7-) Eserde yer alacak her türlü grafik, resim, harita, fotoğraflar "Şekil" diye adlandırılmalı; bilgisayarda hazırlanmalı; metinle aynı hizada ve resim formatında (resim olarak kopyalanmalı) yer almalıdır. Sayısal değerler “Çizelge” diye adlandırılmalıdır. Şekil yazıları alta ve çizelge yazıları üste; paragraf başından başlayacak ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük olacak şekilde; üstteki bölüm ile arasında bir boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Şekil ve çizelgeler eserin içerisinde yer almamalı, "Kaynaklar" kısmı yazıldıktan sonra yeni bir "Şekiller" ve yeni bir "Çizelgeler" başlığı açılarak numaralarına göre sırasıyla burada verilmeli, isimleri yazılmalıdır. Eser içerisinde ise şekil ve çizelgenin konulacağı kısma gelindiğinde son paragraftan bir boşluk atlanıp parantez içerisinde "(Şekil 2, Şekil 3, Çizelge 2)" gibi hangi şekil(ler) veya çizelge(ler) konulacaksa isimleri verilmelidir. Daha sonra bir boşluk atlanarak yeni paragraftan devam edilmelidir.

8-) Kaynaklar listesi eser içindeki geçtiği sıraya göre verilen numaralara göre sıralanmalıdır.Buna göre alttaki örneklere göre hareket edilmelidir.

Dergiden alınmış ise:

Binici H., Zengin H., Zengin G. and Yasarer F. 2008., The Use of Pumice as A Coating For The Reinforcement of Steel Against Corrosion and Concrete Abrasions, Corrosion Science 50, 2140-2148.

Kitaptan alınmış ise:

Tolun S., Uçak Yapıları (Peery ve Azar). Anadolu Üniversitesi H. M. Y. Okulu Yayınları, Eskişehir, 1992, 192 s.

Kitaptan alınmış bir bölüm ise:

Erdoğan T. Y., Beton, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş. Yayını, Mayıs 2003, 195 – 204 s.

Kongrede sunulmuş ise:

Dölek F., Kıymık M.K., Özçalık H.R., " Gürültü Bastırılması için Uyarlamalı Wiener Süzgecin EEG Sinyallerine Uygulanması.", Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı-BİYOMUT 99, 27-29 Ekim 1999. Kayseri-Türkiye, 227-223.

Yazarı bilinmeyen bir kaynak ise:

DİE, 1996. Sağlık İstatistikleri Özeti. DİE, Yayın No: 1456, Ankara, 489 s.

Tez ise:

Yaşarer, F. 2008. Pomzalı Boyalarla Kaplanan ve Deniz Suyunda Bekletilen Betonların Performansı. KSÜ. Fen Bil. Ens., İnşaat Mühendisliği ABD, Yüksek Lisans Tezi, 79 s.

Elektronik ortamdan alınmış ise:

Smemoe, C.M. 1997. Linking GIS Data to Hydrologic Models. http://emrl.byu.edu/chris/documents/ watergis. pdf. (Erişim tarihi:17.09.1999).

9-) İşlemi tamamlanan eserler geliş tarihi dikkate alınarak yayınlanır ve bir yazarın aynı sayıda en çok iki (2) eseri yer alabilir.

10-) Yayınlanan makalelerin sorumluluğu yazar (lar)a aittir. Yayınlanan ve yayınlanmayan eserler iade edilmez.

 ISSN: 1309-1751