BAKÎ’NİN DİLİNDEN KANÛNÎ’NİN SON SEFERİ: FEZÂİL-İ CİHÂD’DA YER ALAN SİGETVÂR-NÂME

Mücahit KAÇAR
3.200 1.359

Öz


Kanunî Sultan Süleymân’ın Sigetvar seferi, hem sultanın son seferi olması hem de bu sefer esnasında ölmesi bakımından Osmanlı Tarihi için önemlidir. Sigetvâr kalesinin fethi  Sigetvâr-nâme denilen müstakil eserlere konu edilmiştir. Bunların en meşhurları, Feridun Ahmed Bey’in Nüzhet-i Esrâr-ı Ahyâr der-Ahbâr-ı Sefer-i Sigetvâr’ı; Âgehî’nin Fetih-nâme-i Kal’a-i Sigetvâr’ı; Merâhî’nin Fetih-nâme-i Sigetvâr’ı ve Gelibolulu Mustafâ Âlî’nin Heft-Meclis’idir. Ayrıca müellifi bilinmeyen Heft Dâstân isimli bir Sigetvar-nâme daha bulunmaktadır. Bu müstakil eserler dışında Osmanlı tarihiyle alakalı metinlerde de Sigetvâr kalesinin fethine dâir bilgiler bulunabilmektedir. Bu çalışmada, Kanûnî devrinin büyük şâiri olan Bâkî’nin Fezâil-i Cihâd isimli tercüme eserinin başında Sigetvâr kalesinin fethiyle ilgili bölümü araştırmacıların dikkatine sunulacaktır. Bâkî gibi büyük bir şâirin süslü nesrin güzel bir örneği olarak kaleme aldığı bu metin, tespitlerimize göre Sigetvâr kalesinin fethinden sonra kaleme alınan ilk Sigetvâr-nâme olma özelliğine de sahiptir. Bu çalışmada Fezâil-i Cihâd’da bulunan bu bölümün çeviriyazı metniyle birlikte günümüz Türkçesiyle sadeleştirilmesi ve diğer Sigetvâr-nâmelerle karşılaştırılmasından oluşan muhteva analizi sunulacaktır. 


Anahtar kelimeler


Yörüks, Bâkî, Sigetvar, Sigetvar-nâme, Fezâil-i Cihâd

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20322/lt.41478

Referanslar


ARSLANTÜRK, H. Ahmet-G. Börekçi (2012). Feridun Ahmed Bey, Nüzhet-i Esrarül-Ahyar Der-Sefer-i Sigervar: Sultan Süleyman’ın Son Seferi.İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları,

ARSLANTÜRK; H. Ahmet- M. Kaçar (2012). Merâhî’nin Fetihnâme-i Sigetvar’ı, Kanuni’nin Son Seferinin Şiirsel Anlatımı. İstanbul: Okur Kitaplığı.

DEMİREĞEN, Ahmet Kerim (2006). Kanuni Sultan Süleyman’ın Sigetvar Seferi (Hazırlıklar ve Fetih). Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi.

ERAVCI, H. Mustafa (2010). “Gelibolulu Mustafa Ali ve Heft Meclisi Adlı Eseri”. Tarih Okulu (4). 1-16.

GÜLEŞEN, Füsun. “Burçların Minyatür olarak çalışılması”. www. http://fusungulesen.blogspot.com.tr/2011/07/burclar.html (ET: 01.04.2015)

KARARMAZ, Meryem (1996). Heft Dâstân Adlı Eserin Tahkikli, Transkripsiyonu ve Tahlili. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal.

KOŞİK, Halil Sercan (2014). “Baki'nin Arapçadan Tercüme Mensur Bir Eseri: Feza'il-i Mekke Yahut el-İ'lam bi-A'lami Beledillahi'l-Haram Tercümesi”. Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (10). 131-148.

KÜÇÜK, Sabahattin (1994). Bâkî Dîvânı-Tenkitli Basım. Ankara: TDK Yayınları.

NAÇ, Kübra (2013). Âgehî'nin Fetihnâme-i Kal'a-i Sigetvar'ı (İnceleme-Metin). Yüksek Lisans Tezi. Fatih Üniversitesi.

ÖZCAN, Nurgül, Kübra Naç (2012). “Âgehî'nin Fetih-nâme-i Kal'a-i Sigetvâr’ı”. Akademik Araştırmalar Dergisi (14-53). 121-134.

ŞENTÜRK, A. Atilla (1994). “Osmanlı Edebiyatında Felekler, Seyyâre ve Sâbiteler (Burçlar)”. Türk Dünyası Araştırmaları (90). 131-180.