BİREYDE DİL BİLİNCİ

Birol İPEK
2.081 1.797

Öz


Bu yazıda bireyde dil bilinci ele alınmıştır. Birey toplum içinde yaşayan ve yaşadığı toplumun bir parçası olan varlıktır. Bu çerçeveden bakıldığında birey, kendini ifade etmek, çevresiyle iletişim kurmak için iletişim aracı olan dili kullanır. Dili sevmek, dile sahip çıkmak, ancak dili iyi bir şekilde kullanmakla mümkün olur. Birey, meramını en iyi şekilde anlatmak için nasıl bir dil bilincine sahip olmalıdır. Eğer dille ilgili eksiği varsa neler yapmalıdır. Dil, bizim varlık sebebimizdir. Diğer insanlarla sağlıklı bir iletişim kurmak için dili, ömür boyu kullanmak zorundayız. Eğer kullandığımız dile hâkim olursak daha sağlıklı bir iletişim kurarız. Bu yüzden dile daha duyarlı olmalıyız. Dili yanlış ve eksik kullanan bireylerin öncelikle dil bilincini geliştirmeleri gerekir. Dil bilincinden mahrum olan bireyler dili eksik ve yanlış kullanırlar. Dili yanlış kullanma dil kirlenmesine sebep olur. Dili suçlamak yerine kendi eksikliklerimizin farkına varıp bu eksikliklerimizi gidermek için gayret etmeliyiz. Bu bağlamda dil bilincine sahip olmak için bireyler, daha çok nelere dikkat etmeleri gerekir. İyi bir dil bilincine sahip olmak için bireyler sürekli okumak ve eksikliklerini giderme çabası içinde olmalıdır. Dilin kurallarını, inceliklerini anlamak kavramak bireysel bir edinimdir. Bireyselleşmek biraz da bunu gerektirmektedir. Dil bilinci gelişmiş toplumların milli birlik ve beraberliğini daha çok korudukları bir gerçektir. Bunun için dil bilincini önce bireylerde geliştirmek gerekir.


Anahtar kelimeler


Anahtar Kavramlar: Dil, gramer, birey, dil bilinci

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20322/lt.97852

Referanslar


Adıgüzel, Hüseyin (1990), Açıklamalı-Örnekli Türkçe Deyim Hazinemiz, İstanbul, TDA Vakfı Yay.

Akalın, Şükrü Haluk, “Türkçenin Güncel Sorunları”. http://turkoloji.cu.edu.tr/DIL%20SORUNLARI/02.php (23.10.2014).

Aksan, Doğan (2003), Türkçenin Gücü, 8. Baskı, Ankara, Bilgi Yay.

Arat, Reşid Rahmeti (1987), Makaleler Cilt I, (Haz.: Osman Fikri SERTKAYA), Ankara, TKAE Yay.

Banarlı, Nihat Sami (1986), Türkçenin Sırları, İstanbul, Kubbealtı Neşriyat.

Baştürk, Rabi (2005), Psikolojik Harp Ve Kültür Savaşları, I. Baskı, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yay.

Buran, Ahmet (2006), “Yozlaşma Dilin Kullanımıyla İlgilidir” Konulu Röportaj. Elazığ, Bizim Külliye Dergisi, 30. Sayı, Aralık-Ocak-Şubat, s. 40-44.

Chomsky, Noam (2002), Dil Ve Sorumluluk (Çev.: Hüsnü Özasya), 1. Baskı, İstanbul, Ekin Yayınları.

Ciğerci, Fatih Mehmet (2009), “Küreselleşme Ve Yabancı Dille Eğitim” 7. Uluslar Arası Türk

Demir, Halis (2009), “Lider Olunur Mu, Lider Doğulur Mu?” 7. Uluslar Arası Türk Dünyası

Doğan, Mehmet (2004), Yüzyılın Soykırımı, İstanbul, İz Yay.

Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 9-11 Haziran, Calalabad-Kırgızistan s. 67-73.

Erbay, Nazire ve Çakmak, İsmail (2009), “Küreselleşme, Dilde Tek Tiplilik Ve “Makineleşme”, Türk Dili Dergisi, Cilt: XCVII. S. 692, Ağustos, s. 103-109.

Ercilasun, Ahmet. B. (1993), Dilde Birlik, 2. Baskı, Ankara, Ecdâd Yay.

Ergin, Muharrem (1980a), Türk Dil Bilgisi, İstanbul, Boğaziçi Yay.

Ergin, Muharrem (1988b), Türkiye’nin Bugünkü Meseleleri, 4. Baskı. Ankara, TKAE Yay.

Gövsa, İbrahim Alâattin, (2005), “Dilimizi Sevmeliyiz” Atatürk Ve Türk Dili 3, I, (Haz.: Kâzım YETİŞ), Ankara, TDK Yay.

Karaağaç, Günay (2002), Dil, Tarih Ve İnsan, Ankara, Akçağ Yay.

Kavaz, İbrahim (2008), Türk Dili Ve Kompozisyon Bilgileri, Elazığ, Üniversite Kitapevi.

Kolaç, Emine (2009), “Öğretmen Adaylarının Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Kullanma Tutum ve Görüşleri”, Türk Dili, Temmuz 2009, S. 691, s. 50-59.

Korkmaz, Zeynep (1995), Türk Dili Üzerine Araştırmalar-II., Ankara, TDK Yay.

Köklügiller, Ahmet (1994), Türkçe Deyimler Sözlüğü, İstanbul, Kaya Yay.

Kösoğlu, Nevzat (2002), Küreselleşme Ve Millî Hayat, İstanbul, Ötüken Neşriyat.

Kurum Yayını: TDK (2005), Türkçe Sözlük, Ankara, TDK Yay.

Mengüşoğlu, Takiyettin (2005), Felsefeye Giriş, 9. Baskı, İstanbul, Remzi Kitabevi.

Ögel, Bahaeddin (2001), Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay.

Özkan, Mustafa (2006), Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı Ve Sözlü Anlatım, İstanbul, Filiz Kitabevi.

Selçuk, Sami (2009), Önce Dil, 1. Baskı, İstanbul, Truva Yay.

Sinanoğlu, Oktay (2002), Bye Bye Türkçe, 4. Baskı, İstanbul, Otopsi Yay.

Sosyal Bilimler Kongresi 9-11 Haziran, Calalabad-Kırgızistan s.168-177.

Uygur, Nermi (2001), Dilin Gücü, 6. Baskı, İstanbul, Yapı Kredi Yay.

Üstüner, Ahat (2003), “Anadille Eğitim Ve Türkçe” Birses, 21.01. 2003.

Yaman, Ertuğrul (2012), “Etkili İletişimin Giriş Kapısı”, Susma Sanatı, 4. Baskı, Ankara, Akçağ Yay.

Yörük, Yaşar (1995), Güzel Konuşma / Yazma, İstanbul, Serhat Yay.

Zülfükar, Hamza (2008), Doğru Yazma Ve Konuşma Bilgileri, Ankara, Başkent Klişe Matbaacılık.