17. YÜZYIL DİVANLARINDA KÖPRÜLÜ AİLESİNDEN SADRAZAMLARA SUNULAN KASİDELER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Fatma BAŞ
1.254 693

Öz


17. yüzyılın ikinci yarısında Köprülü ailesi Osmanlı imparatorluğunun sadrazamlık mührünü elinde bulundurur. Şairlerin bu aileye methiye sunarken değerlendirme şekilleri, sadrazamları vasıflandırırken telaffuzdaki samimiyetleri ve kullandık övgü kalıpları hakkında saptamalar yapılmaya çalışılmıştır.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20322/lt.22988

Referanslar


Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, Cilt 3, 2. Kısım, 16. Yüzyılın Ortalarından 17. Yüzyılın Sonuna Kadar, Ankara, TTK Yayınları, 1995, Sayfa: 591-59

Çabuk, Vahid, Köprülüler, İstanbul, 1988, s.1

Yenikale, Ahmet, Nâmî Ahmed Divanı ve İncelemesi, İstanbul, 2002

Sarı, Sabahattin, Vecdî Divanıı, Yüksek Lisans Tezi

Çaldak, Süleyman, 2010, Nâlî Divanı, Kesit,

Aslantaş, Gazanfer, 1994,Vecihî Divanı, Konya

Mermer, Ahmet. Mezâkî: hayatı, edebî kişiliği ve Divanının tenkidli metni. Ankara: Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, 1994

Ercan, Özlem, Baba-Oğul Sadrazamların Şairlere Farklı Yaklaşımı ve Fâzıl Ahmed Paşa’ya Sunulan Manzumeler, Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/2 Spring 2012, Ankara/ Turkey

Haluk, İpekten, 1991,Nâi’lî Hayatı, Sanatı, Eserleri, Ankara,

Erdem, Sadık, 2005, Neylî Divanı, Atatürk Kültür Merkezi yay.

Kaplan, Mahmut, 1996, Neşâtî Divanı, Akademi kitabevi

Mermer, Ahmet, 1994, Mezâkî Divanı, Atatürk Kültür merkezi yayınları, İstanbul

Özyılmaz, Halime, 1995, Üsküdarlı Sırrî Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni, Ankara

Köprülü, Ömer, 1943, Köprülüler, İstanbul

Kırıktaş, Yılmaz, 2001, Nâcî Ahmed Dede Divanı, Sivas

Karacan, Turgut, 1991, Bosnalı Sabit Divanı, Sivas, Önsöz

Çabuk, Vahid, 2015, Osmanlı’da Bir Sadrazam Ailesi Köprülüler, İstanbul, İBB Kültür A.ş yayınları

Arslan, Mehmet, Hadîkatü’l Vüzerâ ve Zeylleri, Kitabevi yayınları

Özkan, Selim Hilmi, , 2006, Âmca-zâde Hüseyin Paşa’nın Hayatı ve Faaliyetleri, Isparta

Dönmez, Abuzer, 1999, Âzim Divanı

Aypay, İrfan, 1992, Nahifî Süleyman Efendi Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Divanın Tenkitli Metni,2002

Bilkan, Ali Fuat, Nâbî’nin Türkçe Divanı, Akçağ

Divanda hayyâm olarak okunmuştur.

Sak, Vesile, 1994, Nâzım (İstanbullu) Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni

Erdem, Melike, Bursalı Tâlib ve Divanının Tenkitli Metni

Kaplan, Mahmut, a.g.e., s.104; Yorulmaz, Hüseyin, a.g.e., s.286