ÂCİZÎ VE ŞİİRLERİ

Ramazan SARIÇİÇEK
1.314 488

Öz


Kültür varlıklarımızı topluma kazandırmak görevi henüz tamamlanmış değildir. Kütüphanelerimizde büyük-küçük binlerce nadide yazma eser gün ışığına çıkmak için bekliyor. Biz de bu çalışmamızda bu değerlerimizden 19 yüzyıl şairi ‘Âcizî’nin Dîvânçe’sini bilim âlemine sunmak istedik.

‘Âcizî, 19. yüzyıl mutasavvıf şairlerindendir. Şairin 20 varaklık küçük bir şiir mecmuası vardır. Türkçe şiirler yazmasına rağmen tanınmış bir şair değildir. Ancak divançesinde tarihi olaylara işaret eden bazı şiirleri dikkat çekmektedir. Biz burada ‘Âcizî ve eserini tanıtarak yayınlamaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: ‘Âcizî, Dîvânçe, 19. Yüzyıl, mutasavvıf şair.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20322/lt.67649

Referanslar


ATİLA, Mustafa (2013), Millî Kütüphanede Bulunan 06 HK 319/1 Numaralı Gazel Mecmûası Üzerine, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1, Winter 2013, p. 127-154, ANKARA-TURKEY, pp 127-154.

http://www.turkishstudies.net/Makaleler/296242190_6_Atila%20Mustafa-edb_S.pdf (27.12.2015)

Bursalı Mehmed Tâhir Efendi (thz.), Osmanlı Müellifleri, I. Cilt, İstanbul: Meral Yayınları: 54.

---- (1333), Osmanlı Müellifleri, I. Cild, İstanbul: 123-124.

CEYLAN, Ömür (2007), Tasavvufî Şiir Şerhleri, İstanbul: Kapı Yayınları.

---- (2010), Böyle Buyurdu Sûfî, İstanbul: Kapı Yayınları.

ÇADIRCI, Musa (2001), “Genel Çizgileriyle 19. Yüzyılda Diyarbakır”, I. Bütün Yönleriyle DİYARBAKIR SEM-POZYUMU, (27-28-Ekim 2000, Ankara) , Ankara: Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Yayınları: 144-151.

DİLÇİN, Cem (1983), Türk Şiir Bilgisi, Ankara: TDK Yayınları.

----- (1983), Yeni Tarama Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.

ERGUN, Sadettin Nuzhet (1936), Âcizî, Türk Şairleri, C. 1, İstanbul:2.

ESEN, Ahmet Şükrü (1991), Anadolu Destanları, (haz. Pertev Naili Boratav), Ankara: Kültür Bakanlığı Ya-yınları.

Keçecizâde İzzet (1255/1840), Dîvân-ı ‘İzzet, Mısır: Bulak.

KOCATÜRK, Vasfi Mahir (1970), Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: Edebiyat Yayınevi: 623.

----- (1955), Tekke Şiiri Antolojisi, Ankara.

KORO, Hüsniye (2003), Aciz Baba Divanı ve sözlük bilimi açısından incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.

Mehmet Nâil Tuman (2001), Tuhfe-i Nâilî, C. I-II, Ankara: Bizim Büro Yayınları: 200.

PAKALIN, Mehmet Zeki (1983), Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C.II, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

SARIÇİÇEK, Ramazan (1997), Kemâl Ümmî Hayatı Sanatı ve Dîvânı (İnceleme-Metin), Yayımlanammış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Şemseddin Sami (1306), “Bedirhan Paşa”, Kamusu’l-A’lâm, C.2, İstanbul: 1256.

ŞENEL, Süleyman (1994), “Destân”, DİA 9, İstanbul: 209.

TİMURTAŞ, Faruk Kadri (1997), “Türk Destanları”, Makaleler, Ankara: TDK Yayınları: 538-543.

TUĞLUK, İbrahim Halil (2009), “Klasik Türk Şiirinde Manzum Tevbe-nâmeler”, EKEV Akademi, Yıl; 13, Sayı: 38: 197-214.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, “Âcizî” md, C.1, İstanbul: Dergâh Yayınları: 27.

YETİŞ, Kazım (1994), “Destân”, DİA 9, İstanbul: 202-205.