ARPACI KARAÇAY KÖYÜNDEN ÜÇ MASAL / Three Tales from Arpacı Karaçay Village

Rümeysa ÇİNPOLAT
1.809 725

Öz


Özet: Karaçay Türklerinin Türkiye’de yerleştiği yerlerden biri de Tokat’ın Sulusaray ilçesinde bulunan Arpacı Karaçay köyüdür. Daha önce, Türkiye’deki Karaçay Türklerinin yerleştiği yerlerle ilgili bazı çalışmalar yapılsa da, bu köyle ilgili bugüne kadar yayımlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada hem bu köy hakkında kısaca bilgi verilecek, hem de bu köyden derlediğimiz üç masalın yazıçevrimi ve Türkiye Türkçesine aktarması yapılacaktır. Ayrıca çalışmanın sonunda, derlenen masallarda geçen kelimelere ait bir de sözlük ilave edilecektir.

Anahtar kelimeler: Karaçay Türkleri, Tokat, Sulusaray, Arpacı Karaçay, masal

Abstract: One of the settlements where Karachay Turks are inhabited, is Arpacı Karaçay village located in Sulusaray district of Tokat province. Even though there have carried out some studies on the settlements of Karachay Turks living in Turkey, there has not been any published work on this village. In this study, firstly, some information on Arpacı Karaçay village has been given and then transcription and translation into Turkey Turkish of the three tales compiled in this village has been made. Besides, at the end of the study a glossary of tale texts is included.

Keywords: Karachay Turks, Tokat, Sulusaray, Arpacı Karaçay, tale


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20322/lt.01579

Referanslar


Bice, Hayati (1991). Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Çinpolat, Rümeysa (2014), Tokat – Arpacı Karaçay Köyü Karaçaylarının Kullandığı Lehçenin Küçük Bir Grameri (Dan. Dilek Ergönenç Akbaba). Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Lisans Bitirme Tezi, Ankara.

Doğan, İsmail (2012), Türkiye Karaçayları ve Dilleri, Ordu: Altınçekiç Ofset Matbaacılık.

Erenoğlu, Neşe (2010), Kumuk Türkçesinde Oğuzca Unsurlar, Turkish Studies, Volume 5/1 Winter, s. 351-398.

OB-I: Gurulkan, Kemal – Ali Osman Çınar – Yusuf İhsan Genç – Uğurhan Demirbaş (2012), Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri, I. Cilt, Ankara: T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları.

OB-II: Gurulkan, Kemal – Ali Osman Çınar – Yusuf İhsan Genç – Uğurhan Demirbaş (2012), Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri, II. Cilt, Ankara: T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları.

Tavkul, Ufuk (1993), Kafkasya Dağlılarında Hayat ve Kültür: Karaçay – Malkar Türklerinde Sosyo-Ekonomik Yapı ve Değişme Üzerine Bir İnceleme, İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Tavkul, Ufuk (2000), Karaçay Malkar Türkçesi Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Tavkul, Ufuk, Karaçay – Malkarlılar Kimdir?, http://www.circassiancenter.com/cc-turkiye/arastirma/0287-balkar.htm (Erişim Tarihi: 10.11.2015)

Yerelnet: Yerel Yönetimler Portalı, http://www.yerelnet.org.tr/ (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir) (Erişim Tarihi: 10.11.2015)