AHMET NÂCÎ’NİN ROMANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Nurcan ŞEN
1.241 695

Öz


Özet:

Ahmet Naci’nin eserleri ve hayatı hakkında henüz bir çalışma yapılmamıştır. Eserlerine bakıldığında yazarın, Mekteb-i Mülkiye’den mezun olduğu görülür. 1307 tarihli Her Bahçeden Bir Çiçek adlı eseri onun, II. Abdülhamid döneminde önemli bir mevkide olduğunu gösterir. Ahmet Naci, bu eserinde çeşitli başlıklar altında toplum, siyaset, ekonomi, coğrafya gibi alanlarda bilgiler aktarır. Bununla birlikte Ahmet Naci 1330 tarihinde yayımlanan beş tane de roman kaleme almıştır. Yazar, Fehim Bey ve Margerit eserinde bir Osmanlı bürokratı Fehim Paşa’nın Alman Margret ile olan aşkını romanlaştırır. Ben Güzelim’de narsist bir kişilik yapısını işler. Zambak ile Lale adlı eserinde bir erkekle yaşamak isteyen iki kadının arzularını romanlaştırır. Yazar, Çılgın İhtiyar romanında dişilik ve erillik üzerine bir sorgulama yapar. Ahmet Naci’nin Talat ile Fitnat romanı ise öznenin beden üzerinde haz alışını konulaştırır. Bütün bu konuları ve bunları işleyiş tekniğiyle Ahmet Naci’nin döneminde oldukça avangard bir yazar olduğu rahatlıkla söylenebilir. 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20322/lt.09542

Referanslar


Ahmet Naci, (1307), Her Bahçeden İki Çiçek, İstanbul, İstepen Matbaası.

Ahmet Naci, (1330), Fehim Paşa ile Margaret, İstanbul, Meşrutiyyet Kütübhanesi.

Ahmet Naci, (1330-a), Zambak ile Lale, İstanbul, Meşrutiyyet Kütübhanesi

Ahmet Naci, (1330-b), Ben Güzelim, İstanbul, Meşrutiyyet Kütübhanesi

Ahmet Naci, (1330-c), Çılgın İhtiyar, İstanbul, Meşrutiyyet Kütübhanesi

Ahmet Naci, (1330-d), Talat ile Fitnat, İstanbul, Meşrutiyyet Kütübhanesi

Baker, Ulus, (2015), Sanat ve Arzu, İstanbu, İletişim Yayınları.

Bowie, Malcolm (2007), Lacan, çev. V. Pekel Şenel, Ankara, Dost Kitabevi.

Comte-Sponville, Andre (2013), Cinsellik, Aşk ve Ölüm, çev. Canan Özatalay, İstanbul, İletişim Yayınları.

Dolar, Mladen (2013), Sahibinin Sesi, çev. Barış Engin Aksoy, İstanbul, Metis Yayınları.

Freud, Sigmund, (2003), Espriler ve Bilinçdışı İle İlişkileri, çev. Emre Kapkın, İstanbul, Payel Yay.

Freud, Sigmund, (2010), Narsizm Üzerine ve Schreber Vakası, çev. Banu Büyükkal, Saffet Murat Tura, İstanbul, Metis Yayın-ları.

Holbrook, Victoria, (1996), “Klasik-Sonrası İmge, Okuyanussal Benlik”, Tarih ve Toplum, Sayı 70

İzmir, Mutluhan, (2013), Öznenin Diyalektiği, Hegel, Sartre ve Lacan, Ankara, İmge Kitabevi

Jung, Carl, Gustav, (2009), Dört Arketip, çev. Zehra Aksu Yılmazer, İstanbul, Metis Yayınları.

Labbie, Erin Felicia, (2009), “Konuşan Şey: Prosopopoeia, Ölüm İtkisi ve Dönüş” çev. Özlem Önder, Mono KL, Sayı 6-7

Lacan, Jacques, (2013), Psikanalizin Dört Temel Kavramı Seminer 11. Kitap, çev. Nilüfer Erdem, İstanbul, Metis Yayınları.

Lucy, Niall, (2003), Postmodern Edebiyat Kuramı, çev. Aslıhan Aksoy, İstanbul, Sanat ve Ayrıntı Yayınları.

Saydam, M. Bilgin, (2011), Deli Dumrul’un Bilinci, İstanbul, Metis Yayınları.

Şen, Cafer, (2015), “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Doğa-Kültür Karşıtlığına/Çatışmasına Psikanalitik Bir Yaklaşım” Inter-national Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, Volume 10/8 Spring, P. 1901

Tura, Saffet Murat (2007), Freud’dan Lacan’a Psikanaliz, İstanbul, Kanat Kitap.

Tura, Saffet Murat (2008), Şeyh ve Arzu, İstanbul, Metis Yayınları.

Tura, Saffet Murat, (2011), Madde ve Mana, Rasyonalitenin Kökeni, İstanbul, Metis Yayınları.

Zizek, Slavoj, (2015), Hiçten Az, Hegel ve Diyalektik Materyalizmin Gölgesi, çev. Erkan Ünal, İstanbul, Encore Yayınları.