BİR YAZMA ESERLER KATALOĞUNDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER VE ARNAVUTLUK DEVLET ARŞİVLERİ OSMANLI YAZMALAR KATALOĞU’NUN BU AÇIDAN İNCELENMESİ

Gıyasi BABAARSLAN
1.584 781

Öz


Yazma eserler, hem bilimsel ve sanatsal değerleriyle hem de kültürel mirası geçmişten günümüze taşıma özelliğiyle bir milletin sahip olabileceği en değerli hazinelerdendir. Böylesine önemi haiz zenginliklerden azami derecede faydalanabilmenin yolu şüphesiz onları doğru tespit ve tertip ile hizmete sunmaktan geçmektedir. Eserlerin okuyucu veya araştırmacı tarafından tanınması konusunda kütüphanelerdeki tespit fişleri, kartoteksler veya demirbaş defterlerinin yardımı oldukça sınırlı kalmaktadır. Bu sebeple eski ve yazma eser barındıran kütüphanelerin pek çoğunun katalogları hazırlanmıştır ve bu yayın çalışmaları peyderpey devam etmektedir. Yazma eserlerin bibliyografik künyelerinin bilimsel usuller ışığında ve işlevsel bir mahiyette hazırlanması son derece önemlidir. Belli, makul ve genel kabul görmüş standartlarla hazırlanan kataloglar, araştırmacıları hem doğru yönlendirecek hem de zaman açısından kolaylıklar sağlayacaktır.

                Bu çalışmada, öncelikle yazma kataloglarının genel olarak hangi nitelikleri bünyesinde bulundurması gerektiği ele alınacak, daha sonra bu bağlamda Arnavutluk Devlet Arşivleri Osmanlı Yazmalar Kataloğu örneği incelenerek konunun önemine vurgu yapılmaya çalışılacaktır.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20322/lt.61547