FİGÂNÎ'NİN YAYIMLANMAMIŞ BİR GAZELİ

Ferdi YORGUN
1.337 675

Öz


Klâsik Türk edebiyatı 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar her geçen yüzyıl katlanarak gelişimini sürdürmüştür; 19. yüzyıldan günümüze kadarki şairler ve şiirlerde de bu geleneğin izleri devam etmiştir. Başta padişahlar olmak üzere, Osmanlı devlet adamlarının şiire meyletmeleri, şairleri himaye etmeleri edebiyatın gelişmesine katkı sağlamış ve birçok şairin yetişmesine yardımcı olmuştur. Şairler, şiirlerini genellikle divan adını verdikleri yazmalar arasında saklamışlar ve divan sahibi şair unvanıyla anılmışlardır. Bu şairlerin eserlerinin günümüze kadar ulaşmasında; divanlardan sonra en önemli ikinci kaynak ise mecmualardır. Mecmualar derleyicisinin edebî zevkini yansıtmakla beraber, bazen şairlerin divanlarında yer almayan şiirlerini de ihtivâ etmektedir. Ayrıca divan sahibi olmayıp da şiirleri mecmualar içinde kalan şair sayısı da oldukça fazladır. Bu bakımdan mecmualar, klâsik Türk edebiyatına kaynaklık etmesi açısından son derece önemli eserlerdir. Bu mecmualardan biri de Mili Kütüphane Yazmalar Koleksiyonunda bulunan 06 Mil Yz A 1998 arşiv numaralı şiir mecmuasıdır.

Bu çalışma ile söz konusu mecmua tanıtılacak ve Figânî'nin daha önce yayımlanmamış şiirine yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Mecmua, şiir, gelenek, Figânî, gazel.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20322/lt.03138

Referanslar


Kaçar, Mücahit vd. (2015).Osmanlı Edebi Metinleri Anlama Kılavuzu. İstanbul: Kesit Yayınları.

Karahan, Abdülkadir (1966). Figânî Divançesi. İstanbul: İstanbul Üni. Edebiyat Fak. Yayınları.

Karahan, Abdülkadir (1996). "Figânî ". İslam Ansiklopedisi. C.13. İstanbul: TDV Yayınları

Kesik, Beyhan (2007). “Trabzonlu Figânî’nin Divançesinde Sosyal Hayatın İzleri”. Karadeniz Araştırmalar (KARAM)ı. (19): 79-92.

Kesik, Beyhan (2008). “Figanî Divançesi’nde Peygamber Kıssalarına Telmihler”. Türkoloji Kültürü. 1 (2): 107-123.

Kesik, Beyhan (2013). "Bazı Şiir Mecmualarından Hareketle Basılı Divanlarda Bulunmayan Bâkî Mahlaslı Şiirler-II". Turkish Studies 8 (13): 347-348.

Kesik, Beyhan vd. (2015). "Bir Şiir Mecmuasından Hareketle Muhibbî'nin Yayımlanmamış Şiirleri", International Journal of Language Academy: 362.

Köksal, Mehmet Fatih (2014). "Figânî". http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5422 (erişim tarihi: 30.03.2016).

Mermer, Ahmet; Neslihan Koç Keskin (2005). Eski Türk Edebiyatı Terimler Sözlüğü, Ankara: Akçağ Yay.

Ozan, Gülşen (2003). Figânî Dîvânçesi'nin Tahlîli. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Parlatır, İsmail (2011). Osmanlı Türkçesi Sözlüğü. Ankara: Yargı Yayınevi.

Pala, İskender (2002). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. İstanbul: L&M Yayıncılık.