ALMANCA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALMANCA YAZILI ANLATIM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bülent KIRMIZI
1.666 513

Öz


Bu çalışma Fırat Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrenim gören 25 öğrenci ile yürütülmüştür. Almanca yazılı anlatım becerilerinin yanlış çözümlemesi yaklaşımına göre değerlendirildiği çalışmaya katılan öğrenciler, Almanca Bölümünü üniversite sınavında İngilizce soruları cevaplayarak kazanmışlardır. Araştırmanın verileri, öğrencilere “Elazığ hakkındaki düşünceleriniz nedir?” konulu 250-300 kelimelik birer kompozisyon yazdırılarak elde edilmiştir. Veriler çözümlenmeden önce dilbilimsel bir sınıflama yapılarak, her yanlışın kendi grubunda değerlendirilmesine özen gösterilmiştir. Kompozisyonlar dilbilgisi, sözdizimsel, sözcük seçimi ve yazım-noktalama yanlışlarını ele almak üzere dört farklı açıdan incelenmiş ve ardından, yanlış çözümlemesi yaklaşımına göre olumsuz aktarım yanlışları ve dilsel gelişim yanlışları olmak üzere gruplandırılarak değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda toplam 889 Yanlışın % 73’ünün dilbilgisi, % 9.3’ünün sözdizimi, % 12’sinin kelime seçimi ve % 5.7’sinin ise yazım ve noktalama yanlışı olduğu görülmüştür. Bunun yanında dilbigisel yanlışlıkların % 35 oranında gelişimsel, yazım-noktalama yanlışlarının % 23’nün, kelime seçiminin % 40 ve söz dizimi % 40 oranında yapılan yanlışların olumsuz aktarım etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda öğrencilerin Almanca dil becerilerinden ziyade Almanca gramer bilgilerini edindikleri görülmüştür. Tespit edilen sorunların giderilmesi için öğrenilen dilbilgisi yapılarının aktif olarak kullanılması ve daha da önemlisi dil becerilerinin geliştirilmesine öncelik verilmesi gerektiği saptanmıştır.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Balcı, Tahir (1990). Methoden, Ziele und Ergebnisse der Dissertation Linguistisch-Didaktische Bearbeitung Sprachlicher Interferenzfehler bei Fortgeschrittenen Lernern des Deutschen als Fremdsprache unter den Sprechern des Türkischen”. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt: 0, Sayı. 8, ss. 269-273.

Balcı, Tahir (2013). Almanya’da Kültürel Öğeler İçeren Levha Metinleri. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/12 Fall, p. 121-131, Ankara, Turkey

Bölükbaş, Fatma (2011). Arap öğrencilerin Türkçe Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi. Turkish Studies International Periodical For The Languages. Terature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/3 Summer 2011. P. 1357-1367. Turkey.

Corder, S., Pit (1981). Error Analysis and Interlanguage. Oxford: Oxford University.

Coşkun, Eyyup (2007). Yazma Becerisi, A. Kırkkılıç, H. Akyol (Ed.), İlköğretimde Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çetinkaya, Gökhan (2015). Yanlış Çözümlemesi: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen B2 Düzeyindeki Öğrencilerin Yazılı Metinlerine İlişkin Görünümler. International Journal of Language’s Education and Teaching. Volume 3/1 April, p. 164-178.

Kılıçarslan, Ramazan & Yavuz, Akın (2014). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Sosyal Medya Kullanımında Yaptıkları Yazma Hataları. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/3 Winter, p. 863-877, Ankara, Turkey.Huli

Lado, Robert (1957). Linguistics across cultures: Applied linguistics for language teachers. The University of Michigan Press. Michigan, USA.

Ökten, Celile Eren & Kavanoz, Suzan (2014). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimini Hedefleyen Ders Kitaplarında Kültür Aktarımı. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/3 Winter, p. 845-862, Ankara, Turkey.

Selinker, Larry (1974). “Interlanguage”, in Richards, J. (Ed.). Error Analysis: Perspectives on Second Language Acquisition. P. 37-41. Essex: Longman.

Şahin, Veysel (2013). Oğuz Atay’ın Romanlarında Yabancılaşma. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/9 Summer, p. 2313-2322, Ankara, Turkey.

Şahin, Veysel (2014). Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiirlerinde İmge. VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 16-18 Ekim 2014, Fırat Üniversitesi – Elazığ.

Yılmaz, Fatih & Bircan, Derya (2015). Türkçe Öğretim Merkezi’nde Okuyan Yabancı Öğrencilerin Yazılı Kompozisyonlarının ‘Yanlış Çözümleme Yöntemi’ne Göre Değerlendirilmesi. International Journal of Language Academy. ıSSN: 2342-0251. Volume 3/1 Spring, p. 113 – 126.