Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

Makalenizi gönderin

 

DergiPark yeni bir platform oluşturduğundan makale kabullerini buradan değil yeni platform üzerinden almaktayız. Makale gönderimleriniz için lütfen aşağıdaki linki kullanınız. İlginiz için teşekkür ederiz. 

http://dergipark.gov.tr/maeuefd

Makalenizi göndermek icin öncelikle üye olmanız, daha sonra üye olurken oluşturduğunuz Kullanıcı adı ve Şifre ile dergi sistemine Giriş yapmanız gerekmektedir.

Makalenizi göndermeden önce, makalenin aşağıda belirtilen niteliklerden en az birine sahip olduğunu, lütfen kontrol ediniz.

Makalem(iz)

 1. Bir hipotezi test eden veya var olan bir kuram icin yeni bir hipotez öneren, deneysel bir çalışmadır.
 2. Bir hipotezi test eden veya var olan bir kuram icin yeni bir hipotez öneren, gözlemsel bir çalışmadır.
 3. Bir eğitim, öğretim yaparak, ya da katılımcıların sözel veya davranışsal bir üretimde bulunmalarını sağlayarak elde ettiğim(iz) verinin, yalnızca nicel özelliklerini değil, nitel özelliklerini de incelediğim(iz), bu yolla bir eğitim, öğrenme, öğretme kuramına karşı çıktığım(ız) ya da ona katkıda bulunduğum(uz) uygulamalı bir çalışmadır.
 4. Varolan eğitim, öğretme ve öğrenme kuramlarından biri ile ilişkili olarak, var olan eğitim materyallerini, ortamlarını veya eğitimin kendisini incelemektedir.

 

Ayrıca, bir makalenin bu dergide yayımlanabilmesi için, onun, ilgili alanda yayımlanmış benzer makalelerden en az bir önemli niteliği ile farklı olması zorunludur.

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi’ne gönderilecek olan yazıların değerlendirme sürecine alınabilmesi için derginin yazım kurallarına göre düzenlenmelidir. Makalenin değerlendirilmeye alınabilmesi için asgari olarak, aşağıdaki kurallara uyması zorunludur.

 

YAZIM İLKE ve KURALLARI

 • Yazı Microsoft Word Belgesi olarak gönderilmelidir.
 • Yazar adları değerlendirme dosyasından (hakeme gönderilecek dosyadan) kesinlikle silinmelidir.
 • Dosya ile çalışırken görülmemesine karşın her dosyada yazar, kurum vb. ile ilgili bilgiler yer alır. Bu bilginin Dosya Özelliklerinden silinmesi gerekmektedir. Bunun için şu işlem sırasını takip edilir. Dosya>Bilgi>Sorunları Denetle>Belgeyi İncele>(Kaydetmeyi sorarsa “Kaydet”)> Denetle> Yeniden Denetle>KAYDET 
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi sistemine yazılarını yükleyen yazarlar, bu yükleme ile, yüklenen yazının önceden başka hiç bir yerde yayımlanmamış olduğunu (Konferans bildiri kitapçıklarında özet olarak yayımlanması ve akademik bir tez olarak yayımlanması hariç), dergi sistemine yüklendikten yazarlara karar bildirilene kadar geçen süre içinde, yayımlanmak üzere başka hiç bir yere gönderilmemiş olduğunu beyan etmiş olur.  

Özet ve Anahtar Sözcükler

Özet: Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özeti bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise "Özet", İngilizce ise "Abstract" başa gelmelidir. Özetlerde araştırmanın amacı, yöntemi, örneklem veya çalışma grubu, veri toplama aracı ve önemli bulunan sonuçlara yer verilmelidir. Özetler, iki yana yaslı ve 150-200 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özet Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır. Özetlerin altında, makalenin içeriğiniyansıtacak4-6 Türkçe anahtar sözcük bulunmalıdır.

Anahtar sözcükler:  Anahtar sözcük, anahtar sözcük, anahtar sözcük. 

Abstract: You need to insert an English abstractintothissectionbytakingintoaccount t exactlythesame format. Theabstractshould not exceedthe 150-200-word limitation. Theabstractshould be writen Times New Roman characters, 10 pt. andsinglespace. Keywordsshould not exceed 3- 5 words

Keywords: Keyword , keyword,  keyword

 Metin ve Başlıklar

 • Makale başlık, özet/abstract, geniş İngilizce özet, kaynaklar ve ekler dahil olmak üzere 4000 sözcükten az olmamalı, 8000 sözcüğü geçmemelidir.
 • Makale metni 1,5 satır aralıklı ve Times New Roman 11 punto, üstten 2.5cm’lik boşluk, alttan ve yanlardan 2,0 cm’lik boşlık  bırakılarak tek sütun olarak yazılmalıdır.
 • Her bir paragraf en az 5 cümle içermelidir. 
 • Paragraf, girintisiz olarak başlamalıdır, paragraf aralarında bir boşluk verilmelidir.  
 • Araştırma makalelerinde ana bölümler, 

Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynakça biçiminde, birbirini izleyecek şekilde yazılmalıdır. Derlemelerde ise bölümler ve alt bölümler içeriğe uygun olarak verilmelidir. 

 • Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı koyu, ortalı ve 12 punto ile yazılmalıdır.  Başlık, 12 sözcüğü geçmemelidir. İngilizce başlık, Türkçe başlığın altında yer almalıdır. Makalenin ana başlığı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harfle, ortalı ve koyu olarak yazılmalıdır.
 • Başlık hiyerarşisi aşağıda gösterildiği gibi olmalıdır.
 1. Birinci düzey başlıklar (Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynakça ve extended abstract): Sola yaslı, kelimelerin ilk harfleri büyük, tamamı koyu, 11 punto olmalıdır.
 2. İkinci düzey başlıklar: Sola yaslı, kelimelerin ilk harfleri büyük, 11 punto olmalıdır.
 3. Üçüncü düzey başlıklar: Sola yaslı, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, 11 punto, koyu, ve italic olmalıdır.
 4. Dördüncü düzey başlıklar: Sola yaslı, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, 11 punto, ve italic olmalıdır.

Tablo ve Şekiller

Tablolar ve şekiller, yayınlanmaya hazır biçimde hazırlanmalı, metin içerisinde geçtiği yerde verilmelidir. Tablo 1’de görüldüğü gibi tablolara sıra ile numara verilmeli ve başlıkları yazılmalıdır. Tablo numarası ve tablo başlığı 11 punto, sola dayalı olarak sözcüklerin ilk harfleri büyük, sonrakiler küçük ve italik olacak şekilde yazılmalıdır.

Tablo 1. Başlık İse Sola Dayalı Olarak Sözcüklerin İlk Harfleri Büyük, Sonrakiler Küçük ve İtalik Olacak Şekilde Yazılmalıdır.

Tablolarda dikey çizgiler olmamalı ve sadece üç yatay çizgi kullanılmalıdır. Tablo içi tek satır aralıklı, 10 punto ile yazılabilir. Şekillere sıra ile numara verilmeli. Metin içinde tablo ve şekil numaralarına, “Tablo 1’de görüldüğü gibi” veya “Şekil 1’de görüldüğü gibi” biçiminde, referans vererek, tablo veya şeklin altında içeriği ile ilgili bulgulara yer verilmelidir. Çeşitli biçimlerde hazırlanabilen tablo ve şekillerde başka kaynaklardan alınan bilgiler varsa, bu bilgilerin kaynağı, ayrıca açıklayıcı bilgiler gerekiyorsa bunlar tablo ve şekillerin altında gösterilmelidir.

 Metin İçinde Kaynak Gösterimi

Metin içinde kaynak gösterilirken, başka eserlerden yapılan alıntılar kaynakça bağlacı ile gösterilmelidir. Kaynakça bağlacında, yazarın soyadı, eserin yayım tarihi ve doğrudan aktarmalarda da sayfa numarası verilmelidir (ayrıntılar için bkz.APA 6).

Örnekler:

(Balcı, 2001)
(Balcı, 2001, s. 26)
(Yıldırım ve Şimşek, 2005)
(Pedhazur ve Schmelkin, 1991)
(Pedhazur ve Schmelkin, 1991; Yıldırım ve Şimşek, 2005) ( Uyarı: metin içinde birden fazla kaynağa; yayın yılına göre değil,  yazar adlarının alfabetik önceliğine göre atıfta bulunulur.) 
Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalarda kaynağın ilk geçtiği yerde tüm yazar soyadları, izleyen yerlerde ise birinci yazarın soyadı verilerek “ve diğ.” bağlacı kullanılır.
(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008).
(Büyüköztürk ve diğ., 2008).

 Yöntem

Bu bölümde araştırmanın yöntemi,  evren, örneklem ya da çalışma grubu, veri toplama araçlarının özellikleri, geçerlik, güvenirlik bilgileri, verilerin nasıl toplandığı ve ne şekilde analiz edildiği açıklanmalıdır.

 Bulgular

Buraya araştırma makaleleri için bulgular kısmı eklenilmelidir.

Tartışma

Bu bölümde; araştırmanın bulguları literatür ile karşılaştırılarak tartışılmalıdır

Sonuç ve Öneriler

Sonuçlar kısmında alt başlık kullanılmayacaktır. İstenirse maddelendirme yapılabilir. Araştırma sonuçlarına göre, öneriler sunulmalıdır.

 Kaynakça

Kaynaklar, APA 6 da gösterildiği şekilde belirtilmeli ve kaynaklar belirtilirken madde imi ve numaralandırma kullanılmamalıdır.  Kaynakça yazımında APA 6 kurallarına mutlaka uyulmalıdır.

ExtendedAbstract

Makalenin ‘kaynaklar bölümünden sonra en az 1500 sözcükten oluşan ve makaledeki ayrıntıları Purpose, Results,  Discussion, Conclusion ana başlıkları altında özet halinde içeren, atıf içermeyen “ExtendedAbstract”başlığı altında geniş bir İngilizce özet bulunmalıdır.

 

 

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

 1. Aday makale, deneysel, gözlemsel, uygulamalı, kuramsal olma veya kurama dayalı materyal analizi yapma ölçütlerinden en az birini karşılamaktadır.
 2. Aday makale, ilgili alanda yayımlanmış makalelerden en az bir niteliğiyle önemli bir şekilde ayrılmaktadır.
 3. Aday makale, eğitim alanıyla doğrudan ilgilidir.
 4. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır. (Yazara Öneriler bölümünde bir açıklama sunulmuştur.)
 5. Aynı yıl içerisinde yazarı ya da yazarları arasında olduğum başka bir çalışma değerlendirilmek üzere derginize gönderilmemiştir.
 6. Her bir paragraf en az beş cümle içermektedir.
 7. Aday makalenin özet, abstract ve tablo içi hariç 1,5 satır aralıklı düzenlenmiştir.
 8. Aday makale Microsoft Word 97-2003, 2007 veya 2010 dökümanı olarak hazırlanmıştır ve özet/abstract Times New Roman 10 pt, metin 11 pt ile yazılmıştır.
 9. Aday makalenin yazar adları, ünvanları, kurumları ve iletişim adresleri, ayrı bir dosya olarak eklenen kapak sayfasında verilmiştir. Makale içinde yazarlara ait herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca yazarın adı MS Word belge özelliklerinden silinmiştir.
 10. Aday makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı 12 pt, koyu ortalı ve  en fazla 12 sözcükten oluşmuştur. İngilizce başlık Türkçe başlığın altında verilmiştir.
 11. Aday makalenin tamamı (İngilizce uzun özet dahil) en az 4000 sözcüktür. Kaynakçanın ardından verilen İngilizce uzun özet en az 1500 sözcükten oluşmuştur. Uzun özette atıf kullanılmamıştır.
 12. Türkçe ve İngilizce özet en fazla 150-200 sözcükten oluşmuştur. Türkçe ve İngilizce özetten sonra 4-6 anahtar sözcüğe yer verilmiştir.
 13. Makalenin başlıkları, tabloları, şekilleri, kaynakları, atıfları ve diğer özellikleri APA 6' e göre düzenlenmiştir.
 14. İnceleme Yazıları İçin

  Çalışma, bir yayını incelemekte ya da bir alanyazının tamamı veya bir kısmını incelemektedir.

 15. Başvurunun 2. basamağında gereken bilgiler Türkçe olarak girildikten sonra üstten İngilizce dil seçeneği seçilerek gelen sayfada yanında yıldız işareti bulunan "Title" ve "Abstract" alanları doldurulmuş ve böylece çalışmanın başlık ve özet bilgileri İngilizce olarak da girilmiştir. (Belirtilenlerin yapılmaması durumunda sistem uyarı vermekte ve 3. basamağa geçmemektedir.)
 

Telif hakkı düzenlemesi

Aday makale  başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiştir. Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulmuş olan eserlerde kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmiştir. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmiştir. Daha önce herhangi bir yerde yayımlandığı halde, belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayınlanan makalelerin telif hakları bağlamında doğurabileceği hukuki sonuçların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanan makalelerin Türkiye içindeki telif hakkı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi’ne, hukuki ve bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.

 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.

 


ISSN: 1302-8944