Hemşirelik Öğrencilerinin Üstbilişsel Okuduğunu Anlama Farkındalığının Araştırılması

Reyhan Eskiyurt
2.154 388

Öz


Özet

Giriş: Eğitim alanındaki öğrenme süreci artık öğrenci merkezli olarak düzenlenmekte ve sürece öğrencinin aktif katılımı sağlanmaktadır.

Amaç: Bu araştırma dördüncü sınıf hemşirelik öğrencilerinin üstbilişsel okuduğunu anlama farkındalık düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma, 2015-2016 eğitim öğretim yılında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim 90 dördüncü sınıf öğrencisiyle yürütülmüştür. Veriler “Sosyodemografik Veri Toplama Formu”, “Üstbilişsel Okuduğunu Anlama Farkındalığı Ölçeği” ve “Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Kitap Değerlendirme Formu” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik dağılım, t testi, Pearson korelasyon analizi testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmada kız öğrencilerin üstbilişsel okuduğunu anlama farkındalığı puan ortalaması 58.91, erkek öğrencilerin üstbilişsel okuduğunu anlama farkındalığı puan ortalaması 58.66 olarak bulunmuştur. Akademik başarı puanı ile üstbilişsel okuduğunu anlama farkındalığı arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç: Öğrencilerin psikiyatri dersine özgü içerikleri olan kitapları okumalarının ders konularını anlamalarına yardımcı olduğu ve derse olan ilgilerinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Üstbilişsel Okuduğunu Anlama Farkındalığı, Hemşirelik, Öğrenci.


Tam metin:

PDF