Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Hastalarında Ameliyat Öncesi ve Sonrası Dönemde Beden İmajı ve Benlik Saygısının Değerlendirilmesi

şerife yılmaz gören
2.070 739

Öz


Amaç: Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde cerrahi girişim uygulanan hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemde beden imajı ve benlik saygılarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı, kesitsel niteliktedir. Araştırmaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde ameliyat edilen,18 yaş üstü, herhangi bir psikiyatrik problemi olmayan,  cerrahi girişim uygulanması planlanan, okuma yazma bilen, soruları yanıtlayabilecek yeterliliğe sahip olan ve araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden hastalar alınmıştır.  Araştırmada “Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği”, “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği”,  “Beden İmajı Doyum Ölçeği”  kullanılmıştır. Veri değerlendirilmesinde istatistiksel olarak ki-kare testi, korelasyon dağılımı bivarete analizi, frekans dağılımı ve t testi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışma bulgularına göre estetik gereksinimleri nedeniyle ameliyat olanların benlik saygısı ve beden imajı puanları, hastalık nedeniyle ameliyat olanlardan daha yüksek bulunmuştur. Benlik saygısı ve beden imajının, kişinin mesleğine, öğrenim durumuna ve cinsiyetine göre farklılık göstermektedir.

Sonuç: Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde opere edilmiş hastaların biyopsikososyal yönden kapsamlı bir hemşirelik bakımına gereksinimleri olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beden İmajı; Benlik Saygısı; Hemşirelik; Plastik Cerrahi


Tam metin:

PDF