BURDUR İLİNDEKİ KOYUNLARDA CHLAMYDOPHİLA ABORTUS ENFEKSİYONUNUN SEROPREVALANSI

Dilek ÖZTÜRK, Hülya TÜRÜTOĞLU, Mehmet KAYA
959 222

Öz


Bu çalışmanın amacı Burdur ilindeki koyun sürülerinde Chlamydophila abortus (C. abortus) enfeksiyonunun seroprevalansını belirlemekti. Bu amaçla, 15 farklı koyun sürüsünden tesadüfi örnekleme ile seçilen 2 yaşından büyük hayvanlardan 150 kan serumu toplandı ve C. abortus antikorlarının varlığı ticari bir ELİZA kiti (IDEXX Chlamydophila abortus Antibody Test Kit) ile araştırıldı. Koyunlarda C. abortus’un bireysel, sürü-içi ve sürüler-arası seroprevalans oranları sırasıyla % 32, % 40 ve % 80 olarak belirlendi. Sonuç olarak, Burdur ilinde C. abortus enfeksiyonunun seroprevalansının, oldukça yüksek olduğu, enfeksiyonun prevalans ve insidensinin saptanarak kontrol ve eradikasyon çalışmalarına başlanması gerektiği, infeksiyonun serolojik tanısında sensitivite ve spesifitesi yüksek ELİZA testinin kullanılabileceği kanısına varıldı.


Tam metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKLAR

-Arda M, Minbay A, Leloğlu N, Aydın N, Kahraman M, Akay Ö, Ilgaz A, İzgür M, Diker KS. Özel Mikrobiyoloji. 4. Baskı, s. 292-298. Ankara: Medisan Yayınevi, 1997.

-Osman WA. Comparative evaluation of indirect ELISA, CFT and PCR for diagnosis of ovine enzootic abortion (ovine chlamydophilosis). Global Veterinaria, 2013; 11: 65-70.

-Esmaeili H, Bolourchi M, Mokhber-Dezfouli MR. Seroprevalence of Chlamydia abortus infection in sheep and goats in İran. Israel J Vet Med. 2015; 9(2): 73-77.

-Muz A, Ertaş HB, Öngör H, Gülcü HB. Elazığ ve çevresinde koyun ve keçilerde abortus olgularının bakteriyolojik, serolojik ve patolojik olarak incelenmesi. Tr J Vet Anim Sci. 1999; 23 (Ek Sayı 1): 177-188.

-Küçükayan U, Dakman A, Ülker U, Müştak K. Koyun kan serumları ve bakteriyel atık etkenleri yönünden incelenmesi. Etlik Vet Mikrobiyol Derg. 2007; 18: 11-16.

-Otlu S, Sahin M, Unver A, Celebi O. Detection of Brucella melitensis and Chlamydophila abortus antibodies in aborting sheep in the Kars province of Turkey. Bull Vet Inst Pulawy. 2007; 51: 493-495.

-Arda M, Bisping W, Aydın N, İstanbulluoğlu E, Akay Ö, İzgür M, Diker S, Karaer Z. Orta Anadolu Bölgesi koyunlarında abortus olgularının etiyolojisi ve serolojisi üzerinde bir çalışma. AÜ Vet Fak Derg. 1987; 34: 195-206.

-Çaya H, Aslantaş Ö, İyisan AS, Mirioğlu M, Tunca ŞT. Chlamydophila abortus’a (Chlamydia psittaci serotype 1) karşı oluşan antikorların mikrokomplement fikzasyon (mCFT) ve Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ile araştırılması. Etlik Vet Mikrobiyol Derg.2006; 17: 7-12.

-Baz E ve Aydın F. Kars yöresinde atık yapan kounların kan serumlarında Chlamydia psittaci’ye karşı oluşan antikorların Komplement Fikzasyon (CF) ve Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) testleri ile saptanması. Kafkas Üniv Vet Fak Derg. 2006; 12(2): 129-135.

-Türütoğlu H, İyisan AS, Duru A, Altınel C. Koyunlarda Chlamydia psittaci infeksiyonunun mikrokomplement fikzasyon testi ile saptanması. Pendik Vet Mikrobiyol Derg. 1995; 26 (1): 67-78.

-World Organisation for Animal Health (OIE). Enzootic abortion of ewes. Manuel of diagnosis tests and vaccines for terrestrial animals. 2012; Chapter 2.7.7. www.oie.int/fileadmin/home/fr/health_standards/tahm/2.07.07_ENZ_ABOR.pdf. (Erişim tarihi: 01.02.2016).

-Ozturk D, Kale M, Pehlivanoglu F, Hasircioglu S, Turutoglu H. Evaluation for some bacterial and viral abortions of dairy cattle farms in Burdur district of Turkey, Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2012; 18: 255-258.

-Guler L, Hadimli HH, Erganis O, Ates M, Ok U, Gunduz K. Field evaluation of a PCR for the diagnosis of Chlamydial abortion in sheep. Vet Rec. 2006; 159: 742-745.

-Al-Quadah KM, Sharif LA, Raouf RY, Hailat NQ, Al-Domy FM. Seroprevalence of antibodies to Chlamydophila abortus shown in Awassi sheep and local goats in Jordan, Vet. Med.-Czech, 2004; 49: 460-466.

-Cislakova L, Halanova M, Kovacova D, Stefancikova A. Occurrence of antibodies against Chlamydophila abortus in sheep and goats in the Slovak Republic. Ann Agric Environ Med, 2007; 14: 243-245.

- Huang SU,Wu SM, Xu MJ, Zhou DH, Danba C, Gang G, Zhu XQ. First record of Chlamydia abortus seroprevalance in Tibetian sheep in Tibet, China, Small Rum Res. 2013; 112: 243-245.

-Masala G, Porcu R, Sanna G, Tanda A, Tola S. Role of Chlamydophila abortus in ovine and caprine abortion in Sardinia, Italy. Vet Res Commun. 2005; 29: 117-123.

-Villagra-Blanco R, Dolz G, Montero-Caballero D, Romero-Zuniga JJ. Detection of antibodies against Chlamydophila abortus in Costa Rican sheep flocks. Open Veterinary Journal. 2015; 5: 122-126.