Yayın politikası

Odak ve kapsam

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin bilimsel veri üretimi ve paylaşımı konusunda lider bir üniversite olma hedefinin bir parçası olarak 2010 yılında yayımlanmaya başlayan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online ISSN: 1309-2243), üniversitemizde, ülkemizde ve yurtdışında yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarının bilimsel yayınlara dönüştürülebilmesi için önemli bir araç olma amacındadır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi temel ve uygulamalı bilim dallarında hazırlanmış özgün araştırma ve derleme makalelerin yayımlandığı hakemli bir dergidir. Araştırma notu ve editöre mektup gibi yazılar da yayım için değerlendirilmektedir. Türkçe ve İngilizce makalelerin yayımlandığı dergi 6 ayda bir yayımlanmakta olup 2 sayıda bir cilt tamamlanmaktadır. 

 

Bölüm politikaları

Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphaneler arasında dağıtık bir arşivleme sistemi oluşturmak ve bu kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemini kullanmaktadır. LOCKSS hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz buraya tıklayın

 

Yayın İlkeleri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Yayın İlkeleri

 

 1. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi temel ve uygulamalı bilim dallarında yapılan çalışmalara ilişkin özgün makale, derleme ve kısa not türünde çalışmaların yayınlandığı hakemli bir dergidir.
 2. Dergi yılda iki kez yayınlanır.
 3. Dergi, her kurumdan ve her ulustan bilim insanlarının çalışmalarına açıktır.
 4. Dergi gerekli durumlarda herhangi bir konu kapsamında özel sayı halinde yayın yapabilir.
 5. Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Herhangi bir sempozyum ya da kongrede sunulan yazılarda kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Sempozyum ya da kongrede sunulup, herhangi bir şekilde metni yayınlanmış bildiriler dergide yayınlanmak üzere sunulamaz. Bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenen çalışmalarda destekleyen kuruluşun adı ve proje numarası verilmelidir.
 6. Makalelerin yazım dili; tercihen Türkçe veya İngilizce olabilir. Tüm makalelerde Türkçe ve İngilizce özet yazılması zorunludur.
 7. Dergiye yayın için sunulan aday makaleler editörler tarafından öncelikle sekil, yazım dili, kullanılan istatistiklerin yerindeliği ve doğruluğu ile ilgili olarak ön değerlendirmeye alınır. Aranan özelliklere sahip olmayan makaleler yazarlarına iade edilir. Uygun görülen makaleler editör tarafından iki hakeme isimsiz olarak gönderilir. Makalelerin dergide yayınlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir. Editör ve Dergi Yayın Kurulu, hakem raporlarını dikkate alarak makalelerin yayınlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir. Hakemler tarafından önerilen değişiklikler yazar tarafından benimsenmezse bir başka hakeme başvurmak ya da yazıyı yayınlamamak konusunda derginin Editörü ve Yayın Kurulu yetkilidir.
 8. Makalelerdeki tüm değişiklikler yazarları tarafından yapılır. Son şekli verilen ve yayına hazırlanan makaleler üzerinde yazarlarca bir değişiklik yapılamaz. Her ne sebeple olursa olsun makalesinin yayınlanmasından vazgeçen bir yazar, makalesini başvurusundan itibaren en çok on beş gün içinde geri çekebilir.
 9. Yazarlarla hakemler arasındaki iletişimi yalnızca Editör ve Yayın Kurulu sağlar. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi bütün yayın haklarına sahiptir.
 10. Dergiye gönderilecek makaleler ister yayınlanmış ya da yayınlanmamış olsun iade edilmez.
 11. Dergide yayınlanacak makalelerin içeriğine ilişkin her türlü yasal sorumluluklar ve telif haklarına ilişkin ortaya çıkabilecek hukuki sorumluluklar yazarlara aittir.
 12. Dergide yalnız aşağıda belirtilen yazım esaslarına uygun gönderilen makaleler yayınlanır.
 13. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü derginin yayınlarında varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır.
 14. Üniversite ve Enstitü, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır; bu sebeple, herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar. 
 15. Bu yayının herhangi bir kısmı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb sistemlerle çoğaltılamaz.
 16. Yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

 

 

YAZIM ESASLARI

 

Makalenin sunumu:

Makaleler http://dergipark.ulakbim.gov.tr/makufebed internet sitesinden elektronik ortamda yüklenerek dergiye ulaştırılmalıdır. Bu aşamada yazar(lar), çalışmalarını başka yerde yayınlamadığını veya başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini ve telif haklarını dergiye aktardığını belirten formu da doldurarak eklemelidirler.


 

Yazışma adresi:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Editörlüğü,

15100- Burdur TÜRKİYE

e-mail: febed@mehmetakif.edu.tr

 

Yazım Kuralları

1. Çalışmalar A4 boyutunda hazırlanmalı; üstten, alttan, sağ ve soldan 2.5 cm boşluk bırakılmalı ve tek kolon olarak hazırlanmalıdır. Metin tek satır aralıklı yazılmalı, paragraflar arasında tek satır boşluk bırakılmalıdır. 

2. Çalışma başlığı 14 punto Arial, koyu, küçük harflerle ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılmalı; yazar isimleri 10 punto Arial ve ortalanmış olarak verilmelidir. Yazarların adresleri, telefon ve faks bilgileri ile yazışmalardan sorumlu yazarın e-posta adresi hemen alt satırda 10 punto Arial, ilk harfler büyük olacak şekilde ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. Yazarların çalıştıkları kuruluşlar (ve/veya adresler) farklı ise her bir yazar isminin sonuna rakamlarla üst indis konulmalıdır. 

3. Metin içindeki kısımların başlıkları (ÖZ, ABSTRACT, GİRİŞ vb.) 10 punto Arial ve koyu olarak büyük harflerle yazılmalı, başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılarak metine geçilmelidir. Alt başlıklarda ilk harfler büyük, 10 punto Arial ve koyu yazı karakteri kullanılmalıdır. ÖZ’ün altına bir satır boşluk bırakıldıktan sonra en fazla 5 adet Anahtar Kelime konmalıdır. Anahtar Kelimelerden sonra bir satır boşluk bırakılarak İngilizce başlık ve altına ABSTRACT ve Key Words yazılmalıdır. Bir satır boşluk bırakılarak ana metine geçilmelidir.

4. Ana metin 10 punto Arial olarak hazırlanmalıdır. 

5. Çalışma başlıca şu kısımlardan oluşmalıdır: Başlık, Yazar İsimleri, Adresleri, İletişim Bilgileri, Yazışmalardan Sorumlu Yazarın E-posta adresi, Öz, Abstract, Ana Metin (Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma, Sonuç), Teşekkür (gerekiyorsa), Kısaltmalar (gerekiyorsa), Kaynaklar. 

6. Öz ve Abstract 200 kelimeyi geçmemeli, çalışmanın amacını, metodunu ve önemli sonuçlarını içermelidir. Öz, tek paragraf olarak yazılmalı ve öz içinde kaynaklara atıf yapılmamalıdır. 

7. Çalışma içerisinde geçen mikroorganizma isimleri ile Latince ifade ve isimler italik olarak yazılmalı ve kısaltmalarda uluslararası yazım kuralları göz önünde bulundurulmalıdır. 

8. Tablo başlıkları tablonun üstüne, şekil başlıkları ise şeklin altına yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Kullanılan tablo ve şekillere metin içinde mutlaka atıf yapılmalıdır. Metin içinde geçen veriler tablo ve şekillerin tekrarı olmamalıdır. Tablo ve şekillerin başlıkları içerikleriyle uyumlu ve anlaşılabilir olmalıdır. Şekiller ve resimlerin siyah-beyaz ve yüksek çözünürlükte olmasına dikkat edilmelidir. 

9. Kullanılan matematiksel denklemler numaralandırılmalı ve metin içerisinde bu denklemlere atıf yapılmalıdır. 

10. Metin içerisinde atıflar (Yazar Soyadı, Tarih) ve/veya Yazar Soyadı (Tarih) şeklinde yazılmalıdır. İki yazarı olan referansların yazımında yazar soyadları Türkçe kaynaklarda “ve” ve İngilizce kaynaklarda “and” ile ayrılmalıdır. İki yazardan fazla yazarı olan referanslara atıf yapılırken ilk yazar soyadından sonra “et al.” veya “ve ark.” İfadeleri konulmalıdır. [(Burns, 2003), (Kılıç, 2008), (Anderson and Bjorn, 2003), (Anderson et al., 2003), (Yüksel ve ark., 2008)].

11. Makalenin sonunda kaynaklar başlığı altında metin içinde verilen kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik alarak sıralanmalıdır.

12. Kaynakların yazımında aşağıdaki örnek yazım biçimleri kullanılmalı ve makalelerin yayınlandığı dergi isimleri italik olarak yazılmalıdır. Web adreslerine atıf yapılacağında (mümkün olduğunca Resmi web sayfalarına atıf yapılmalıdır) mutlaka ilgili web adresine erişim tarihi verilmelidir. 

Makale 

Boki, K., Shinoda, S., Ohno, S. (1989). Effects of filtering through bleaching media on decrease of peroxide value of autoxidized soybean fat. Journal of Food Science 54: 1601-1603.

Kitap

Hamilton, D., Dennis, S. (2004). Pesticide Residues in Food and Drinking Water. John Wiley & Sons Ltd, England.


Kılıç, S. (2001). Süt Endüstrisinde Laktik Asit Bakterileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova, İzmir.

Kitap Bölümü

Ozer, B.H. (1999). Microflora of white-brined cheeses. In: Encyclopaedia of Food Microbiology. Robinson, R.K., Batt, C.A., Patel, P.D. (eds.), Academic Press, London, UK, 397-402.

Kongre-Sempozyum Bildirisi

Akdemir, O., Hepbaşlı, A., Kınık, Ö. (2004). Recent situation of energy consumption in Turkey dairy industry. International Dairy Symposium: Recent Developments in Dairy Science and Technology, May 24-28, 2004, Isparta, Turkey, Book of Proceedings, 10-16p.

13. Hakem görüşleri doğrultusunda düzeltilmek üzere yazar(lar)a gönderilen çalışmaların gerekli düzeltmeleri yapılarak en geç bir ay içerisinde yayın ofisine ulaştırılması gereklidir. Bu süre zarfında gönderilmeyen çalışmalar “ilk defa gönderilmiş çalışma” olarak değerlendirilecektir. 

14.Yukarıdaki kurallara uygun olarak hazırlanmamış çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.

 


ISSN: 1309-2243