Aliağa (İzmir) Denizel Ortamındaki Sülfat İndirgeyen Bakterilerin Dağılımının En-Muhtemel-Sayı Metodu (EMS) ile Araştırılması

Aslı KAÇAR
1.303 742

Öz


Sülfat indirgenmesi anoksik kıyısal sedimanlardaki en önemli bakteriyal süreç olup, sülfat indirgeyen bakterilerin (SRB) dağılımlarından ve metabolik aktivitelerinden yoğun olarak etkilenmektedir. Sülfat indirgeyen bakteriler, sedimanlardaki karbon ve kükürdün biyojeokimyasal döngüsünde kilit organizma grubudur. Doğal ve endüstriyel çevrelerde SRB’lerin tespiti ve sayımı için hızlı ve güvenilir metodların geliştirilmesinde önemli çaba sarfedilmektedir. SRB’lerin sayımında kültürel metotlardan olan EMS (En Muhtemel Sayı) tekniği uzun yıllardır güvenle kullanılmaktadır. Bu çalışmada, yoğun endüstri ve petrokimya faaliyet alanı olan Aliağa Petkim bölgesindeki denizsuyu ve sedimandaki sülfat indirgeyen bakteri yoğunluğu EMS metodu ile tespit edilmiştir. Sediman ve denizsuyu örneklerindeki SRB miktarlarını belirlemek amacı ile ASTM D4412-84 standart test metodu kullanılmıştır. Çalışma alanından örneklenen 23 numunenin tamamında SRB bakterisinin varlığı tespit edilmiştir. Sediman örneklerinde tespit edilen en düşük değer 5.4x102 EMS/g, en yüksek değer ise 2.4x103 EMS/g olarak belirlenmiştir. Sülfat indirgeyen bakterilerin, mikrobiyal yol ile oluşan korozyonun en önemli etkenini oluşturduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, bu bakteriler sülfat içeren su ve sediman ile temas haldeki metal yapılarda ciddi sorunlara neden olabilirler.

Anahtar kelimeler


Sülfat indirgeyen bakteriler, en muhtemel sayı, kıyısal sediman, Aliağa

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.