Aydınca Yöresi (Amasya) Ormanlarında Saçlı Meşe (Quercus cerris L.) Türünün Dağılımı İle Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkileri

Özdemir Şentürk, Serkan Gülsoy, İlker Tümer
1.950 670

Öz


Bu çalışma Aydınca (Amasya) yöresinde saçlı meşe (Q. cerris) türünün potansiyel dağılım alanları ve yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkileri araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda yöreye ait sayısal yükseklik modelleri kullanılarak toplam 453 örnek alandan 21 adet çevresel değişken verisi elde edilmiştir. Daha sonra bu değişkenler ile sırasıyla lojistik regresyon analizi ve sınıflandırma ve regresyon ağacı teknikleri kullanılarak türün potansiyel dağılım alanları modellenmiştir. Çalışma sonucunda genel bir değerlendirme yapıldığında yöredeki yükselti farklılığının türün potansiyel dağılımına etki eden en önemli çevresel değişken olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen bu sonuca göre türün potansiyel dağılım alanlarında özellikle yükseltiye bağlı olarak iklim özelliklerin önemli etkisi olduğu fikri ortaya çıkmıştır. Dolaysıyla bu tür ile yapılacak orman işletmecilik faaliyetlerinde iklim özelliklerinin mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Anahtar kelimeler


Aydınca yöresi, çevresel faktörler, potansiyel dağılım, saçlı meşe

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.