Astronot Balığı (Astronotus ocellatus Agassiz, 1831) Mide ve Özofagusunda Bağ Doku Fibrillerinin Yoğunluğu ve Dağılımı

Mustafa Öztop, Şeyda Büyükyıldırım, Kenan Çınar
1.213 855

Öz


Bu çalışmada Astronot balığı (Astronotus ocellatus Agassiz, 1831) mide ve özofagusunda bağ doku fibrillerinin yoğunluğu ve dağılımının belirlenmesi amaçlandı. Kollagen fibrillerini, elastik fibrilleri ve retikulum fibrilleri göstermek için sırası ile Van Gieson, Wiegert ve Gordon & Sweet fibril boyaları kullanıldı. Özofagusta lamina muskularisin olmadığı, submukoza ile lamina proprianın karışık olduğu ve lamina propriada bezlerin bulunmadığı tespit edildi. Kollagen fibrillerin lamina propriada kalın demetler halinde; submukozada ise ince demetler halinde yerleşim gösterdiği saptandı. Elastik fibrillerin lamina propriada yoğun dağılım gösterdiği, retikulum ipliklerinin ise lamina propria ve submukozada ağsı yapıda olduğu belirlendi. Midede epitelin alt kısımlarında seröz karakterde bezlerin bulunduğu, lamina proria ve submukoza arasında belirgin bir ayrımının olmadığı saptandı. Kollagen ve elastik fibrillerin korpus glandulaları ve korpus glandula gruplarını kuşattığı, retikulum fibrillerinin ise kollagen fibrillere göre daha ince yapıda olduğu gözlendi. Sonuç olarak sindirim kanalı bağ dokusu fibrillerinin dağılımı ve yoğunluğunda gözlenen bu tür ilginç farklılıkların balığın beslenme biçimi ve yaşam tarzı ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler


Astronotus ocellatus, özofagus, mide, kollagen, elastik, retikulum, fibril

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.