Bartın Irmağı Kirlilik Profilinin Fiziksel Parametrelerle Belirlenmesi

Handan UCUN ÖZEL, Betül Tuba GEMİCİ
1.674 690

Öz


Bu çalışmada Bartın Irmağı’nın fiziksel su kalitesinde meydana gelen değişiklikler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Aralık 2012- Aralık 2013 tarihleri arasında sıcaklık,  pH, iletkenlik ve çözünmüş oksijen parametreleri 12 ay süreyle izlenmiştir. Yapılan ölçümler sonucunda yıl boyunca sıcaklık değeri 7,5- 26,4oC, pH değeri 7,3- 8,5, iletkenlik değeri 535 - 735 µS/cm ve çözünmüş oksijen değeri ise 4.98 - 8.92 mg/L aralığında değişim göstermiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin Kıta İçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Değerleri esas alınarak Bartın Irmağı’nın II. ve III.  sınıf su kalite sınıfına girdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bartın Irmağı, Su Kirliliği, pH, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Anonim. (2013b). 2012 Yılı İl Çevre Durum Raporu. T.C. Bartın Valiliği İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü. Bartın.

Anonim. (2012). Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği. T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Resmi Gazete Sayısı: 28483. Kasım, Ankara.

Anonim. (2012). Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı. Resmi Gazete Sayısı: 25687. Aralık, Ankara.

Anonim. (2001). Eğrekkaya Baraj Gölü ve Havzasında Kirlilik Araştırması Raporu, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü. Şubat, Ankara.

Dülger B. (1997). Nilüfer Çayı’nda Bazı Bakteriyolojik Kirlilik Parametrelerinin Araştırılması. Uludağ Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.

Gümrükçüoğlu M., Baştürk O. (2008). Sürdürülebilir nehir kirliliği üzerine bir çalışma. TMMOB Su Politikaları Kongresi, 20-22 Mart, 2008, Ankara.

Kalyoncu H., Barlas M., Şerbetçi B., Gün B., Dayıoğlu H., Yorulmaz B., Zeybek M. (2010). Aksu Çayı'nın su kalitesinin OMNIDIA programına göre belirlenmesi, karşılaştırılması ve indekslerin fizikokimyasal parametrelerle ilişkisi. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 4-6 Ağustos, 2010, Bolu, Bildiri kitapçığı, s 32.

Kara C. ve Çömlekçioğlu U. (2004). Karaçay (Kahramanmaraş)’ın Kirliliğinin Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Parametrelerle İncelenmesi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 7(1).

Okur B., Yener H., Okur N. ve İrget E. (2001). Büyük Menderes Nehrindeki Bazı Kirletici Parametrelerin Aylık Ve Mevsimsel Olarak Değişimi. Pamukkale Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi PAJES 7 (2): 243-250.

Pejman A.H., Bidhendi G.R.N., Karbassi A.R., Mehrdadi N. ve Bidhendi M.E. (2009). Evaluation of Spatial ans Seasonal Variations in Surface Water Quality Using Multivariate Statitistical Techniques. Int. J. Environ. Sci. Tech., 6(3): 467 – 476.

Sabae S.Z. ve Rabeh S.A., Evaluation of The Microbial Quality of The River Nile Waters at Damietta Branch, Egypt, Egyptian Journal of Aquatic Research, 33 (1), 301 – 311, 2007.

Taş M., Kırgız T., Arslan N., Çamur-Elipek B., Güher H. (2008). Çorlu Deresi’nin (Tekirdağ) Oligochaeta Faunası ve Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Zamana Bağlı Değişimi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 25(4): 253–257.

Yüceer A. Ve İnkayalı N.G. (2004). Aşağı Seyhan Nehri Su Kalite Değişiminin QUAL2E Modeli İle İncelenmesi, Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi 14(3): 1-8.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.